Trwa ładowanie...
Artykuł zweryfikowany przez eksperta: Mgr Kamila Drozd

Co powinien umieć sześciolatek?

Avatar placeholder
08.09.2015 16:50
Co powinien umieć sześciolatek?
Co powinien umieć sześciolatek? (Zdjęcie autorstwa Wolfgang Lonien / CC BY-SA 2.0)

Sześciolatek to mały szkrab, który stoi przed nowym wyzwaniem życiowym, a mianowicie pójściem do zerówki. Wchodzi w nową społeczność, do której musi się zaadaptować. Umiejętności, które składają się na zdolność dziecka do podjęcia systematycznej nauki w szkole, świadczą o dojrzałości szkolnej szkraba. Wcześniej o decyzji posłania dziecka do zerówki decydowało państwo. Współcześnie to od rodziców wymaga się, by podjęli decyzję o posłaniu dziecka do szkoły i byli czujni oraz potrafili ocenić, czy ich pociecha jest w stanie podołać nowym obowiązkom. Niejednokrotnie rodzice sami nie potrafią ocenić, czy ich mała Kasia jest zdolna udźwignąć wymagania na poziomie zerówki, dlatego wiele par prosi o pomoc poradnie pedagogiczno-psychologiczne, w których przeprowadza się testy dojrzałości szkolnej w sferze rozwoju fizycznego, emocjonalnego i poznawczego dziecka. Co powinien umieć sześciolatek, by poradzić sobie w zerówce?

spis treści

1. Dziecko dojrzałe do podjęcia nauki w szkole

W poradniach pedagogiczno-psychologicznych przeprowadza się zwykle wiele testów, które mają ocenić poziom rozwoju malucha w sferze poznawczej, motywacyjno-społecznej i fizycznej, które składają się na dojrzałość szkolną szkraba. Badania te przeprowadzają zwykle psycholog, pedagog i logopeda. Wielu jednak rodziców może samodzielnie obserwować swoje dziecko i w oparciu o poczynione obserwacje ocenić jego gotowość do podjęcia nauki w szkole. Dojrzałość szkolna to, najogólniej biorąc, gotowość dziecka do rozpoczęcia nauki, zależna od poziomu jego ogólnego rozwoju, stanu zdrowia i zdolności przystosowania się do nowego środowiska. Dziecko dojrzałe do podjęcia nauki w szkole to takie, które:

 • jest dostatecznie rozwinięte fizycznie i ruchowo, zwłaszcza w zakresie precyzyjnych ruchów rąk i palców;
 • posiada dobrą orientację w otoczeniu oraz określony zasób wiedzy ogólnej o świecie;
 • posiada na tyle rozwinięte zdolności komunikacyjne, aby móc porozumiewać się w sposób zrozumiały dla rozmówcy, zarówno dorosłego, jak i rówieśnika;
 • potrafi działać intencjonalnie – podejmuje celowe czynności i wykonuje je do końca;
 • jest uspołecznione w stopniu, który pozwala na zgodne i przyjazne współdziałanie z rówieśnikami, liczenie się z chęciami i życzeniami innych oraz wykonywanie poleceń kierowanych przez dorosłych do całej grupy dzieci;
 • jest na tyle dojrzałe emocjonalnie, aby rozstać się z matką na czas pobytu w szkole oraz kontrolować doświadczane emocje (lęk, złość), nie uzewnętrzniając ich w sposób zbyt gwałtowny.
Zobacz film: "Oddychaj czysto - webcast z dr hab. n. med. Wojciechem Feleszko"

Gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole to gotowość do rozpoczęcia nowych zadań, zdolność przystosowania się do nieznanego środowiska i ogólnie zmienionej sytuacji życiowej. Dojrzałość szkolna, według Stefana Szumana, to osiągnięcie przez dzieci takiego poziomu rozwoju fizycznego, społecznego i psychicznego, który czyni je wrażliwymi i podatnymi na systematyczne nauczanie i wychowanie szkoły podstawowej. Dzieci osiągają dojrzałość szkolną w następujących dziedzinach:

 • w kształtowaniu się ich organizmu;
 • w rozwoju sprawności motorycznych;
 • w rozwoju mowy, czyli opanowywaniu języka ojczystego;
 • w zakresie zdobytej przez nie wiedzy, stanowiącej podstawę ich orientacji w świecie przyrody i życiu społecznym;
 • w zakresie umiejętności celowego posługiwania się rozmaitymi przedmiotami codziennego użytku i niektórymi narzędziami;
 • w zakresie rozwoju i usprawniania pracy ich umysłu, m.in. pod względem ukształtowania się umiejętności dostrzegania zagadnień i prób rozwiązania ich, zdolności krytycznego ustosunkowania się do własnych i cudzych twierdzeń oraz w zakresie ukształtowania się pojęć;
 • w zakresie emocjonalności, czyli w dziedzinie uczuciowo dodatniego lub ujemnego ustosunkowania się do różnych zjawisk, zdarzeń i faktów oraz poleceń i zadań, które mają wykonać;
 • w zakresie rozwiniętych zainteresowań i zamiłowań, charakterystycznych dla ich wieku;
 • w zakresie ukształtowani się woli, stopnia uległości woli wychowawców, zdolności do świadomego wysiłku i celowej, wytrwałej pracy.

2. Dojrzały sześciolatek

Wiek między szóstym a dwunastym rokiem życia dziecka Erik Erikson określił mianem wieku pracowitości albo poczucia niższości. Jest to okres związany z kształtowaniem się poczucia kompetencji i skuteczności w działaniu (związane jest to z celową aktywnością, typową dla tego wieku oraz z uczeniem się i ćwiczeniem różnych sprawności w dziedzinach indywidualnych i grupowych), natomiast zagrożony możliwością wytworzenia się u dzieci poczucia mniejszej wartości z powodu braku sukcesów i nieradzenia sobie z zadaniami. Podstawowe kryteria dojrzałości szkolnej, to:

1) dojrzałość fizyczna:

 • prawidłowe funkcjonowanie organów zmysłowych;
 • odporność na choroby i zmęczenie;
 • samodzielność i sprawność ruchowa, a zwłaszcza sprawność manualna;
 • sprawność w zakresie poszczególnych analizatorów (wzroku, słuchu itd.);
 • dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa;
 • dobry stan zdrowia somatycznego;

2) dojrzałość emocjonalno-społeczna:

 • potrzeba kontaktów społecznych;
 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi;
 • zaradność;
 • umiejętność współdziałania w grupie oraz podporządkowania się regułom i normom;
 • poczucie obowiązku wobec zadań;
 • wytrwałość w działaniu;
 • osiągnięcie pewnej równowagi, pozwalającej na opanowanie reakcji emocjonalnych;
 • ustabilizowana reakcja na ocenę;
 • zdolność do rozstawania się z rodzicami (sytuacja izolacji);

3) dojrzałość umysłowa:

 • ciekawość i aktywność poznawcza;
 • orientacja w najbliższym otoczeniu;
 • dobra koncentracja uwagi i pojemność pamięci;
 • odpowiednia motywacja do nauki i kontynuowania podjętych zadań;
 • umiejętność swobodnego i poprawnego wypowiadania się, wyrażania własnych życzeń, ocen i wniosków;
 • umiejętność dokonywania analizy i syntezy wzrokowej oraz słuchowej;
 • orientacja przestrzenna, umożliwiająca rozpoznawanie i odtwarzanie kierunków, położenia i propozycji odwzorowywanych form graficznych oraz umiejętność kontrolowania własnych ruchów i świadome nimi kierowanie;
 • rozumienie i umiejętność określania stosunków przestrzennych, czasowych i ilościowych w praktycznym działaniu;
 • dokonywanie prostego klasyfikowania przedmiotów;
 • dodawanie i odejmowanie na konkretach w zakresie do 10.

Podsumowując, dojrzałość szkolna dziecka to taki moment w jego rozwoju, w którym osiąga ono stan równowagi między wymaganiami szkoły a swoimi zdolnościami i możliwościami.

Następny artykuł: Depresja młodzieńcza
Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze