Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Alimenty przysługują osobie, której zostały zasądzone z tytułu samotnego rodzicielstwa. Płacenie jest obowiązkiem prawnym, a uchylanie się od ich uiszczenia jest karalne. Niestety zdarza się, że egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna. Wówczas obowiązek alimentacyjny przejmuje państwo.

Alimenty z funduszu

Alimenty przysługują osobie, której zostały zasądzone z tytułu samotnego rodzicielstwa.

Bezskuteczność egzekucji

Bezskuteczność egzekucji oznacza egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych w kwocie aktualnie zasądzonych alimentów lub nie istnieje możliwość wszczęcia egzekucji wobec osoby mającej obowiązek ich płacenia.

Polecane wideo:

Mogą więc starać się o nie:

 • Rodzic samotnie wychowujący dziecko,
 • Osoba pozostająca w związku małżeńskim z osobą, która przebywa w zakładzie karnym powyżej trzech miesięcy,
 • Osoba ucząca się, która zasądzone alimenty od jednego lub dwojga rodziców,
 • Osoba będąca w związku małżeńskim z osobą, która jest całkowicie ubezwłasnowolniona.

O świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą ubiegać się osoby, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł. Przy obliczaniu miesięcznych dochodów rodziny bierze się pod uwagę zarobki wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo. Jeżeli więc rodzic związał się z nowym partnerem, bierze się pod uwagę również jego zarobki.

Komu przysługują świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje dziecku do ukończenia przez nie 18. roku życia lub do ukończenia przez nie 25. roku życia w czasie kontynuowania dalszej nauki. Warto też wiedzieć, że w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecku przysługują alimenty bezterminowo.

Komu nie przysługują świadczenia z funduszu?

Osobom, które ukończyły 18. rok życia i posiadają własne dziecko nie zostanie przyznana zaliczka alimentacyjna. Alimenty nie przysługują również osobom, które zawarły związek małżeński. Wstrzymanie alimentów może wystąpić również w przypadku, gdy dziecko zostanie umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej.

Ile na dziecko?

Przy dochodzie wyższym niż 291,5 zł na osobę:

 • 170 zł na dziecko - gdy w rodzinie jest jedno dziecko lub dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki,
 • 250 zł na dziecko niepełnosprawne - gdy w rodzinie jest jedno dziecko lub dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki,
 • 120 zł na dziecko - gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki,
 • 170 zł na dziecko niepełnosprawne - gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki.

Przy dochodzie niższym niż 291,50 zł na osobę:

 • 300 zł na dziecko - gdy w rodzinie jest nie więcej niż dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki,
 • 380 zł na dziecko niepełnosprawne - gdy w rodzinie jest nie więcej niż dwoje dzieci uprawnionych do zaliczki,
 • 250 zł na dziecko - gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki,
 • 300 zł na dziecko niepełnosprawne - gdy w rodzinie jest troje lub więcej dzieci uprawnionych do zaliczki.

Jak starać się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela. Decyzję o ustaleniu prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydaje się w ciągu jednego miesiąca od daty wpływu wniosku.

Wymagane dokumenty składane wraz z wnioskiem o świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • Zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów oraz zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych,
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy,
 • Dokument stwierdzający wiek dziecka,
 • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli takie istnieje,
 • Aktualne zaświadczenie szkoły potwierdzające naukę, gdy dziecko skończyło 18 lat,
 • Oświadczenie, że dziecko nie przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, nie zawarło związku małżeńskiego i nie jest uprawnione do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
 • Oryginał zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodzie za ubiegły rok,
 • Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
 • Kserokopię dokumentu tożsamości,
 • Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka bądź rodzica dziecka.
Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Alimenty
Alimenty

Egzekucja alimentów

Egzekucja alimentów to proces potrzebny w przypadkach, kiedy osoba zobowiązana do płacenia alimentów za dziecko nie robi tego. Egzekucja alimentów (...) nieprzyjemności - na przykład zajęcie pensji czy...

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny

. Rodzaje obowiązków alimentacyjnych po rozwodzie i potrzebne dokumenty Pozew o alimenty jest składany w Sądzie Rejonowym w miejscu zamieszkania pozwanego (...) zobowiązanego do płacenia alimentów i zakresu praw...

Alimenty

Alimenty a rozwód

może wystąpić z żądaniem przyznania mu alimentów. Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny jest przewidziany w sytuacji, gdy jeden (...) zostają wspólne dzieci może wystąpić o alimenty na nie. Rozwód...

Alimenty

Alimenty z funduszu

Alimenty z funduszu

Alimenty przysługują osobie, której zostały zasądzone z tytułu samotnego rodzicielstwa.

Alimenty

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko nie muszą być ustalone przez sąd. Sądowe orzeczenie alimentów jest pewnego rodzaju ostatecznością, gdy strony, tzn. osoba (...) uprawniona do alimentów oraz zobowiązana do ich płacenia,...

Alimenty

Od kogo możemy wyegzekwować alimenty?

Od kogo możemy wyegzekwować alimenty?

„Czy rodzic samotnie wychowujący dziecko, który ma trudności w uzyskaniu alimentów od drugiego z rodziców, może skutecznie poszukiwać środków (...) na utrzymanie dziecka u członków jego rodziny? Egzekucja alimentów wobec...

Alimenty

Fundusz Alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny to pomoc ze strony państwa dla dzieci, które nie otrzymują należnych alimentów. Pomoc ta jest szczególnie ważna, jeśli samotny (...) rodzic nie jest w stanie samodzielnie utrzymać dziecka, a osoba mająca obowiązek...

Alimenty

Wysokość alimentów

Wysokość alimentów

Wysokość alimentów na dzieci to za każdym razem sprawa indywidualna. Rodzice mogą z pomocą mediatora podjąć wspólną decyzję o wysokości i terminach (...) alimentów. Jeśli się to nie uda, sąd musi rozstrzygnąć, jaka wysokość...

Maluch

Samotne matki od nowego roku bez alimentów

Samotne matki od nowego roku bez alimentów

Nawet 100 tys. dzieci może od nowego roku stracić alimenty z Funduszu Alimentacyjnego. Wszystko przez podwyżkę płacy minimalnej. Pomóc mógłby wzrost (...) roku będzie w Polsce więcej. Kobiety, które pracują za najniższą...

Rodzinne finanse

Jak wyegzekwować alimenty - praktyczne porady

Jak wyegzekwować alimenty - praktyczne porady

wskazać komornikowi majątek dłużnika: źródło dochodów, posiadane nieruchomości, etc. Fundusz alimentacyjny Pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego (...) alimentów z Funduszu Alimentacyjnego...