Władza rodzicielska po rozwodzie

Władza rodzicielska obejmuje obowiązki i prawa rodziców do wykonywania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem oraz do wychowania.

Kto decyduje o dziecku po rozwodzie?

Normą jest sytuacja, gdy władza rodzicielska po rozwodzie przysługuje obojgu rodzicom. Wtedy każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Sprawy drobne, codzienne, np. zabranie dziecka do dentysty czy udział w wywiadówce w szkole, mogą być załatwiane przez każdego z rodziców.

Polecane wideo:

Jak się rozstać, aby nie skrzywdzić dziecka?

Rozwód rodziców jest dla dziecka traumatycznym przeżyciem, dlatego tak ważne jest, by oboje rodzice zadbali o emocje dziecka. Pomocne mogą być wskazówki...

Naturalnie powinni wzajemnie się o nich informować. W sprawach nagłych, dotyczących na przykład ratowania życia czy zdrowia dziecka, należy przyjąć, że władzę może wykonywać każdy z rodziców.

Natomiast o istotnych sprawach takich jak: zmiana miejsca pobytu dziecka, obywatelstwa, nazwiska, imienia, złożenie wniosku o wydanie paszportu, zmiana szkoły, zgoda na operację, rodzice powinni rozstrzygać wspólnie. Jeśli nie są w stanie się porozumieć, powinni zwrócić się do sądu rodzinnego o rozstrzygnięcie tej kwestii (zwykle wniosek składa jedno z nich).

Jeśli małżeństwo ulega rozpadowi i małżonkowie mający wspólne małoletnie jeszcze dzieci, zdecydują się na rozwód, sąd w wyroku go orzekającym zawsze rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

Możliwe sytuacje

Jeśli małżonkowie uzgodnili sposób jej wykonywania, sąd uwzględnia ich pisemne porozumienie (musi być ono zgodne z dobrem dzieci);

Jeśli jednak rodzice nie doszli do konsensusu, a zatem nie są w stanie złożyć stosownego porozumienia, o władzy decyduje sąd, który może powierzyć jej wykonywanie jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. W praktyce sądowej to ograniczenie zwykle dotyczy takich decyzji jak zdrowie czy edukacja dziecka.

Wtedy jedno z rodziców otrzymuje niejako więcej władzy – większy jest zakres spraw dotyczących dziecka, w których może samodzielnie decydować. Sąd robi tak nie dlatego – jak uważa wielu rodziców – aby, ukarać ich za jakieś zachowania, lecz by zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do życia.

Na podstawie twierdzeń i dowodów złożonych przez rodziców sąd w procesie oraz ich zachowania w jego toku ocenia, czy opiekunowie są w stanie w przyszłości prowadzić konstruktywne rozmowy o sprawach dziecka i dochodzić do wspólnych decyzji czy nie.

Nadużywanie władzy rodzicielskiej po rozwodzie

Zdarza się, że ten z rodziców, któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, ma skłonność do przekraczania granic określonych w wyroku – samodzielnie podejmuje niemal wszystkie decyzje, nawet te, w których powinien uzyskać zgodę drugiego opiekuna. Nie zawsze jest to możliwe, gdyż w niektórych sprawach przepisy wymagają zgody drugiego z rodziców lub sądu (np. wydanie paszportu, zapisanie do przedszkola, szkoły).

Jednakże tam, gdzie nie ma takich ograniczeń, drugi rodzic może się czuć pozbawiony wpływu na życie swego dziecka. W takiej sytuacji może on złożyć wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej także drugiemu z rodziców, np. przez poddanie wykonywania przez niego władzy nadzorowi kuratora, którego rola będzie polegała na kontrolowaniu i motywowaniu rodzica do respektowania praw tego drugiego.

Tekst autorstwa Kancelarii radcy prawnego Dorota Kupper

DYSKUSJE NA FORUM

Wyniki

mika17 • ostatni post 2 tygodnie temu

1
Artykuły Porady prawne dla rodziców
Porady prawne dla rodziców

Matka na działalności gospodarczej - jakie prawa jej przysługują?

Matka na działalności gospodarczej - jakie prawa jej przysługują?

Urlop macierzyński Przedsiębiorcze mamy pod względem prawa do urlopu macierzyńskiego i jego długości traktowane są na równi z pracownicami zatrudnionymi na etacie. Od 1 stycznia 2016 roku, dzięki nowelizacji Kodeksu pracy, kobieta prowadząca własną działalność...

Porady prawne dla rodziców

Urlop tacierzyński - zasady, wniosek, urlop macierzyński

Urlop tacierzyński - zasady, wniosek, urlop macierzyński

Urlop tacierzyński, określany także jako urlop ojcowski, to pełnopłatne zwolnienie z pracy, które pozwala ojcu włączyć się w opiekę nad dzieckiem. Długość urlopu tacierzyńskiego wynosi obecnie tydzień, jednak od 1 stycznia 2012 roku zostanie on wydłużony...

Porady prawne dla rodziców

62 dni wolnego na dziecko

62 dni wolnego na dziecko

i macierzyństwa podstawowym prawem rodzica chorego dziecka jest możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego na dziecko. Warunek jest jeden. Osoba będąca (...) na takim zwolnieniu musi sprawować nad nim osobistą opiekę. Jeśli nie ukończyło...

Porady prawne dla rodziców

Wyjazd rodzica z dzieckiem za granicę na pobyt stały

uprowadzenia dziecka i poważnymi konsekwencjami prawnymi. Opisane wyżej zasady nie mają zastosowania w sytuacji, gdy jedno z rodziców jest pozbawione (...) Rodzice się rozwodzą, jedno z nich postanawia...

Porady prawne dla rodziców

Jakie są prawa rodzica w szpitalu?

Pobyt dziecka w szpitalu rodzi zwykle stres i niepewność, więc tym bardziej warto wiedzieć, jakie rodzice mają prawa w tym trudnym czasie. Kwestie (...) te reguluje m.in. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku...

Porady prawne dla rodziców

Kary cielesne wobec dzieci w świetle polskiego prawa

tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny, a rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Karcenie dziecka to nieprawidłowe (...) rodziców do określonego postępowania, tj. zaprzestania...

Porady prawne dla rodziców

Nadchodzą poważne zmiany w urlopach dla rodziców

Nadchodzą poważne zmiany w urlopach dla rodziców

być dzielony pomiędzy rodziców niezależnie od tego, na jakiej podstawie prawnej są zatrudnieni. Dodatkowo w sytuacji, kiedy będzie to naprawdę konieczne (...) Już za kilka miesięcy rodziców zaczną obowiązywać...

Porady prawne dla rodziców

Wizyta położnej w domu po narodzinach dziecka

jego rozwoju fizycznego, prowadzenie edukacji zdrowotnej i udzielanie porad rodzicom w zakresie: pielęgnacji noworodka, szczepień ochronnych, badań (...) patronażowej położnej. Wizyty potronażowe - regulacje prawne Szczegóły...