Kto może zostać opiekunem prawnym dla dziecka?

Kiedy rodzice nie mogą zająć się dzieckiem, sąd wyznacza opiekuna. W jakich przypadkach dziecko powinno zostać objęte opieką prawną? Kto może zostać takim opiekunem?

Dla dziecka, którego rodzice są nieznani, bądź takiego, którego rodzicom nie przysługuje władza rodzicielska, ustanawia się opiekuna prawnego. Robi to sąd opiekuńczy wtedy, kiedy uzyska informację, że zachodzi taka potrzeba.

Polecane wideo:

Wiadomość przekazują najczęściej szkoły, ośrodki pomocy społecznej, policja. Czasami wnioski pochodzą z anonimowych listów.

 

Opiekun to osoba, która wykonuje pieczę wobec dziecka, jak i jego majątku. Podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego. Sąd na bieżąco śledzi działalność opiekuna, a także udziela mu wskazówek i poleceń.

Taka osoba powinna uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych decyzjach, które dotyczą dziecka lub jego majątku, np. nie może bez zezwolenia sądu sprzedać części majątku dziecka.

Opiekun zobowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą starannością.

Opiekę zazwyczaj sprawuje jedna osoba. Możliwe jest jednak, by byli to małżonkowie.

Sąd dokładnie sprawdza kompetencje osoby, która została zgłoszona jako kandydat na wychowawcę. Nie może nim zostać osoba, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, jest pozbawiona praw publicznych, a także została pozbawiona władzy rodzicielskiej czy w przeszłości była skazana za niektóre przestępstwa. Prawnym opiekunem nie zostanie również ktoś, wobec kogo zachodzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków.

Opiekunem powinna być osoba wskazana przez ojca lub matkę, pod warunkiem, że nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej. Ewentualnie może o tym decydować ktoś spośród krewnych lub innych osób bliskich dziecka lub jego rodziców.

Jeżeli nie ma takich kandydatów, sąd zwraca się do ośrodka pomocy społecznej czy placówki, w której dziecko aktualnie przebywa, z prośbą o wskazanie osoby, której opieka ma być powierzona.

Objęcie opieki następuje przez złożenie przez opiekuna przyrzeczenia przed sądem opiekuńczym.

Sąd może żądać od niego wyjaśnień we wszelkich sprawach należących do zakresu opieki oraz przedstawiania dokumentów związanych z jej sprawowaniem.

Opiekun powinien w terminach wskazanych przez sąd (nie rzadziej niż co roku), składać sprawozdania dotyczące sprawowania opieki.

Tekst autorstwa Kancelarii radcy prawnego Dorota Kupper

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Porady prawne dla rodziców
Porady prawne dla rodziców

Matka na działalności gospodarczej - jakie prawa jej przysługują?

Matka na działalności gospodarczej - jakie prawa jej przysługują?

Urlop macierzyński Przedsiębiorcze mamy pod względem prawa do urlopu macierzyńskiego i jego długości traktowane są na równi z pracownicami zatrudnionymi na etacie. Od 1 stycznia 2016 roku, dzięki nowelizacji Kodeksu pracy, kobieta prowadząca własną działalność...

Porady prawne dla rodziców

Urlop tacierzyński - zasady, wniosek, urlop macierzyński

Urlop tacierzyński - zasady, wniosek, urlop macierzyński

Urlop tacierzyński, określany także jako urlop ojcowski, to pełnopłatne zwolnienie z pracy, które pozwala ojcu włączyć się w opiekę nad dzieckiem. Długość urlopu tacierzyńskiego wynosi obecnie tydzień, jednak od 1 stycznia 2012 roku zostanie on wydłużony...

Porady prawne dla rodziców

Jakie są prawa rodzica w szpitalu?

Pobyt dziecka w szpitalu rodzi zwykle stres i niepewność, więc tym bardziej warto wiedzieć, jakie rodzice mają prawa w tym trudnym czasie. Kwestie (...) te reguluje m.in. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku...

Porady prawne dla rodziców

Kary cielesne wobec dzieci w świetle polskiego prawa

tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny, a rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka. Karcenie dziecka to nieprawidłowe (...) rodziców do określonego postępowania, tj. zaprzestania...

Porady prawne dla rodziców

62 dni wolnego na dziecko

62 dni wolnego na dziecko

i macierzyństwa podstawowym prawem rodzica chorego dziecka jest możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego na dziecko. Warunek jest jeden. Osoba będąca (...) na takim zwolnieniu musi sprawować nad nim osobistą opiekę. Jeśli nie ukończyło...

Porady prawne dla rodziców

Wyjazd rodzica z dzieckiem za granicę na pobyt stały

uprowadzenia dziecka i poważnymi konsekwencjami prawnymi. Opisane wyżej zasady nie mają zastosowania w sytuacji, gdy jedno z rodziców jest pozbawione (...) Rodzice się rozwodzą, jedno z nich postanawia...

Porady prawne dla rodziców

Prawa ciężarnej w szpitalu

. Kobieta ciężarna ma również prawo do dodatkowej opieki ze strony osoby bliskiej, rodziców, współmałżonka czy przyjaciółki, którzy mogą być obecni w trakcie

Porady prawne dla rodziców

Rejestracja dziecka

W 2015 roku weszły w życie przepisy zmieniające termin zgłoszenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Teraz rodzice mają na to 3 tygodnie. Przeczytaj (...) Cywilnego. Zawiera takie informacje, jak: imiona, nazwisko dziecka, datę i miejsce...