Władza rodzicielska po rozwodzie

Władza rodzicielska obejmuje obowiązki i prawa rodziców do wykonywania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem oraz do wychowania.

Kto decyduje o dziecku po rozwodzie?

Normą jest sytuacja, gdy władza rodzicielska po rozwodzie przysługuje obojgu rodzicom. Wtedy każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Sprawy drobne, codzienne, np. zabranie dziecka do dentysty czy udział w wywiadówce w szkole, mogą być załatwiane przez każdego z rodziców.

Polecane wideo:

Jak się rozstać, aby nie skrzywdzić dziecka?

Rozwód rodziców jest dla dziecka traumatycznym przeżyciem, dlatego tak ważne jest, by oboje rodzice zadbali o emocje dziecka. Pomocne mogą być wskazówki...

Naturalnie powinni wzajemnie się o nich informować. W sprawach nagłych, dotyczących na przykład ratowania życia czy zdrowia dziecka, należy przyjąć, że władzę może wykonywać każdy z rodziców.

Natomiast o istotnych sprawach takich jak: zmiana miejsca pobytu dziecka, obywatelstwa, nazwiska, imienia, złożenie wniosku o wydanie paszportu, zmiana szkoły, zgoda na operację, rodzice powinni rozstrzygać wspólnie. Jeśli nie są w stanie się porozumieć, powinni zwrócić się do sądu rodzinnego o rozstrzygnięcie tej kwestii (zwykle wniosek składa jedno z nich).

Jeśli małżeństwo ulega rozpadowi i małżonkowie mający wspólne małoletnie jeszcze dzieci, zdecydują się na rozwód, sąd w wyroku go orzekającym zawsze rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

Możliwe sytuacje

Jeśli małżonkowie uzgodnili sposób jej wykonywania, sąd uwzględnia ich pisemne porozumienie (musi być ono zgodne z dobrem dzieci);

Jeśli jednak rodzice nie doszli do konsensusu, a zatem nie są w stanie złożyć stosownego porozumienia, o władzy decyduje sąd, który może powierzyć jej wykonywanie jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. W praktyce sądowej to ograniczenie zwykle dotyczy takich decyzji jak zdrowie czy edukacja dziecka.

Wtedy jedno z rodziców otrzymuje niejako więcej władzy – większy jest zakres spraw dotyczących dziecka, w których może samodzielnie decydować. Sąd robi tak nie dlatego – jak uważa wielu rodziców – aby, ukarać ich za jakieś zachowania, lecz by zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do życia.

Na podstawie twierdzeń i dowodów złożonych przez rodziców sąd w procesie oraz ich zachowania w jego toku ocenia, czy opiekunowie są w stanie w przyszłości prowadzić konstruktywne rozmowy o sprawach dziecka i dochodzić do wspólnych decyzji czy nie.

Nadużywanie władzy rodzicielskiej po rozwodzie

Zdarza się, że ten z rodziców, któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, ma skłonność do przekraczania granic określonych w wyroku – samodzielnie podejmuje niemal wszystkie decyzje, nawet te, w których powinien uzyskać zgodę drugiego opiekuna. Nie zawsze jest to możliwe, gdyż w niektórych sprawach przepisy wymagają zgody drugiego z rodziców lub sądu (np. wydanie paszportu, zapisanie do przedszkola, szkoły).

Jednakże tam, gdzie nie ma takich ograniczeń, drugi rodzic może się czuć pozbawiony wpływu na życie swego dziecka. W takiej sytuacji może on złożyć wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej także drugiemu z rodziców, np. przez poddanie wykonywania przez niego władzy nadzorowi kuratora, którego rola będzie polegała na kontrolowaniu i motywowaniu rodzica do respektowania praw tego drugiego.

Tekst autorstwa Kancelarii radcy prawnego Dorota Kupper

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocy...

DzIaBoNg • ostatni post 2 tygodnie temu

5
Artykuły Porady prawne dla rodziców
Porady prawne dla rodziców

Matka na działalności gospodarczej - jakie prawa jej przysługują?

Matka na działalności gospodarczej - jakie prawa jej przysługują?

Urlop macierzyński Przedsiębiorcze mamy pod względem prawa do urlopu macierzyńskiego i jego długości traktowane są na równi z pracownicami zatrudnionymi na etacie. Od 1 stycznia 2016 roku, dzięki nowelizacji Kodeksu pracy, kobieta prowadząca własną działalność...

Porady prawne dla rodziców

62 dni wolnego na dziecko

62 dni wolnego na dziecko

społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawowym prawem rodzica chorego dziecka jest możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego na dziecko. Warunek (...) , rodzicowi przysługuje 60 dni zwolnienia z pracy w ciągu...

Porady prawne dla rodziców

Kary cielesne wobec dzieci w świetle polskiego prawa

życiu. Kodeks rodzinny stanowi, iż władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny, a **rodzice (...) obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka.** (https://parenting.pl/portal/6-bledow-jakie-popelniaja-rodzice-gdy-ucza-dziecko

Porady prawne dla rodziców

Wyjazd rodzica z dzieckiem za granicę na pobyt stały

Rodzice się rozwodzą, jedno z nich postanawia wyjechać za granicę, a co z dzieckiem? Problem dotyczy coraz większej liczby Polaków, którzy decydują (...) się na emigrację. Ojciec lub matka muszą w takim przypadku uzyskać zgodę drugiego...

Porady prawne dla rodziców

Na czym polega zaprzeczenie ojcostwa i kto może je przeprowadzić?

Na czym polega zaprzeczenie ojcostwa i kto może je przeprowadzić?

W polskim prawie istnieje tzw. domniemanie, że dziecko pochodzi od męża jego matki i ma to miejsce w dwóch sytuacjach: gdy dziecko urodziło się podczas trwania ich małżeństwa; gdy dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania (np....

Porady prawne dla rodziców

Zmiana nazwiska dziecka

Zmiana nazwiska dziecka

musi wyrazić na to zgodę (wyjątkiem jest fakt pozbawienia władzy rodzicielskiej, brak pełnej zdolności do czynności prawnych albo śmierć jednego z rodziców (...) wtedy, gdy rodzice decydują się zrezygnować...

Porady prawne dla rodziców

Zmiany dotyczące ulgi prorodzinnej. Co należy wiedzieć?

Zmiany dotyczące ulgi prorodzinnej. Co należy wiedzieć?

jedynie ci podatnicy, którzy wykonują nad nimi władzę rodzicielską, są prawnymi opiekunami dzieci, wraz z którymi zamieszkują, lub rodzicami (...) Początek roku to zwykle czas wdrażania szeregu nowości. Zmiany dotyczą...

Porady prawne dla rodziców

Pesel dziecka

/portal/pesel-dziecka), * nazwisko i imiona aktualne, * nazwisko rodowe, * nazwiska i imiona poprzednie, * imiona rodziców i nazwisko rodowe matki