Władza rodzicielska po rozwodzie

Władza rodzicielska obejmuje obowiązki i prawa rodziców do wykonywania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem oraz do wychowania.

Kto decyduje o dziecku po rozwodzie?

Normą jest sytuacja, gdy władza rodzicielska po rozwodzie przysługuje obojgu rodzicom. Wtedy każde z nich jest zobowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Sprawy drobne, codzienne, np. zabranie dziecka do dentysty czy udział w wywiadówce w szkole, mogą być załatwiane przez każdego z rodziców.

Polecane wideo:

Jak się rozstać, aby nie skrzywdzić dziecka?

Rozwód rodziców jest dla dziecka traumatycznym przeżyciem, dlatego tak ważne jest, by oboje rodzice zadbali o emocje dziecka. Pomocne mogą być wskazówki...

Naturalnie powinni wzajemnie się o nich informować. W sprawach nagłych, dotyczących na przykład ratowania życia czy zdrowia dziecka, należy przyjąć, że władzę może wykonywać każdy z rodziców.

Natomiast o istotnych sprawach takich jak: zmiana miejsca pobytu dziecka, obywatelstwa, nazwiska, imienia, złożenie wniosku o wydanie paszportu, zmiana szkoły, zgoda na operację, rodzice powinni rozstrzygać wspólnie. Jeśli nie są w stanie się porozumieć, powinni zwrócić się do sądu rodzinnego o rozstrzygnięcie tej kwestii (zwykle wniosek składa jedno z nich).

Jeśli małżeństwo ulega rozpadowi i małżonkowie mający wspólne małoletnie jeszcze dzieci, zdecydują się na rozwód, sąd w wyroku go orzekającym zawsze rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad dziećmi.

Możliwe sytuacje

Jeśli małżonkowie uzgodnili sposób jej wykonywania, sąd uwzględnia ich pisemne porozumienie (musi być ono zgodne z dobrem dzieci);

Jeśli jednak rodzice nie doszli do konsensusu, a zatem nie są w stanie złożyć stosownego porozumienia, o władzy decyduje sąd, który może powierzyć jej wykonywanie jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia. W praktyce sądowej to ograniczenie zwykle dotyczy takich decyzji jak zdrowie czy edukacja dziecka.

Wtedy jedno z rodziców otrzymuje niejako więcej władzy – większy jest zakres spraw dotyczących dziecka, w których może samodzielnie decydować. Sąd robi tak nie dlatego – jak uważa wielu rodziców – aby, ukarać ich za jakieś zachowania, lecz by zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do życia.

Na podstawie twierdzeń i dowodów złożonych przez rodziców sąd w procesie oraz ich zachowania w jego toku ocenia, czy opiekunowie są w stanie w przyszłości prowadzić konstruktywne rozmowy o sprawach dziecka i dochodzić do wspólnych decyzji czy nie.

Nadużywanie władzy rodzicielskiej po rozwodzie

Zdarza się, że ten z rodziców, któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej, ma skłonność do przekraczania granic określonych w wyroku – samodzielnie podejmuje niemal wszystkie decyzje, nawet te, w których powinien uzyskać zgodę drugiego opiekuna. Nie zawsze jest to możliwe, gdyż w niektórych sprawach przepisy wymagają zgody drugiego z rodziców lub sądu (np. wydanie paszportu, zapisanie do przedszkola, szkoły).

Jednakże tam, gdzie nie ma takich ograniczeń, drugi rodzic może się czuć pozbawiony wpływu na życie swego dziecka. W takiej sytuacji może on złożyć wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej także drugiemu z rodziców, np. przez poddanie wykonywania przez niego władzy nadzorowi kuratora, którego rola będzie polegała na kontrolowaniu i motywowaniu rodzica do respektowania praw tego drugiego.

Tekst autorstwa Kancelarii radcy prawnego Dorota Kupper

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Porady prawne dla rodziców
Porady prawne dla rodziców

Matka na działalności gospodarczej - jakie prawa jej przysługują?

Matka na działalności gospodarczej - jakie prawa jej przysługują?

Urlop macierzyński Przedsiębiorcze mamy pod względem prawa do urlopu macierzyńskiego i jego długości traktowane są na równi z pracownicami zatrudnionymi na etacie. Od 1 stycznia 2016 roku, dzięki nowelizacji Kodeksu pracy, kobieta prowadząca własną działalność...

Porady prawne dla rodziców

Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński, określany także jako urlop ojcowski, to pełnopłatne zwolnienie z pracy, które pozwala ojcu włączyć się w opiekę nad dzieckiem. Długość urlopu ojcowskiego wynosi obecnie tydzień, jednak od 1 stycznia 2012 roku zostanie on wydłużony...

Porady prawne dla rodziców

62 dni wolnego na dziecko

62 dni wolnego na dziecko

społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawowym prawem rodzica chorego dziecka jest możliwość uzyskania zwolnienia lekarskiego na dziecko. Warunek (...) , rodzicowi przysługuje 60 dni zwolnienia z pracy w ciągu...

Porady prawne dla rodziców

Kary cielesne wobec dzieci w świetle polskiego prawa

życiu. Kodeks rodzinny stanowi, iż władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny, a **rodzice (...) obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka.** (https://parenting.pl/portal/6-bledow-jakie-popelniaja-rodzice-gdy-ucza-dziecko

Porady prawne dla rodziców

Świadczenia dla rodziców

Świadczenia dla rodziców

. Zasiłek rodzinny Rodzice i prawni opiekunowie dzieci mają prawo do korzystania z materialnej pomocy państwa. Jednym z podstawowych zapomóg (...) Świadczenia dla rodziców to forma finansowej...

Porady prawne dla rodziców

Nadchodzą poważne zmiany w urlopach dla rodziców

Nadchodzą poważne zmiany w urlopach dla rodziców

Już za kilka miesięcy rodziców zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące urlopów. Przewidywane zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy są dość (...) bez narażenia budżetu przedsiębiorstw na szwank. Dzięki nowym zasadom przywileje...

Porady prawne dla rodziców

Urlopy macierzyńskie w pigułce

Urlopy macierzyńskie w pigułce

niewykorzystane. Specjalnie dla młodych rodziców Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło specjalny portal, na którym znajdą oni niezbędne przepisy, porady i odpowiedzi na wiele nurtujących pytań. ...