Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Ustawa żłobkowa

4 kwietnia 2011 roku weszła w życie ustawa z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235). Jest to tzw. ustawa żłobkowa. Znajdują się w niej uregulowania dotyczące tworzenia, funkcjonowania i finansowania miejsc opieki nad małymi dziećmi.

Polecane wideo:

1. Jak założyć żłobek?

Zgodnie z ustawą przestał on być zakładem opieki zdrowotnej, co oznacza, że zmieniły się wymagania lokalowe i sanitarne, jakie placówka musi spełniać, by zostać żłobkiem. Ponadto nie podlega już dłużej resortowi zdrowia. Pieczę nad żłobkami przejmuje Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej.

Żłobki i kluby dziecka mogą być tworzone przez:

  • gminy (w formie gminnych jednostek budżetowych);
  • osoby fizyczne;
  • osoby prawne;
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, np. stowarzyszenia.

Zarówno żłobki jak i kluby dziecięce działają w oparciu o własny statut i regulamin. Mogą starać się o dotację celową z budżetu gminy na każde dziecko objęte opieką. Każdy żłobek lub klub dziecka musi być wpisany do specjalnych rejestrów. Obowiązek ten dotyczy również już istniejących placówek, mających 3 lata na wprowadzenie koniecznych zmian tak, by ich działalność była zgodna z zapisami ustawy.

Opiekunem zarówno w żłobku, jak i klubie może być:

  • dyplomowana pielęgniarka;
  • dyplomowana położna;
  • opiekunka dziecięca;
  • nauczyciel wychowania przedszkolnego;
  • nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;
  • pedagog opiekuńczo wychowawczy.

Ponadto opiekunem może zostać osoba z co najmniej średnim wykształceniem, która ma za sobą co najmniej dwuletnie doświadczenie w opiece nad maluchami do 3 roku życia (nie chodzi tu rzecz jasna o bycie rodzicem), jak również osoba, która odbyła odpowiednie, trwające 280 godzin szkolenie. W jego trakcie musi odbyć 80 godzin praktyk zawodowych, przybierających postać zajęć praktycznych pod kierunkiem osoby posiadającej wymagane kwalifikacje. W sytuacji, gdy w żłobku ma przebywać więcej niż 20 dzieci, musi zostać w nim zatrudniona chociaż jedna dyplomowana pielęgniarka lub położna. Klub tego wymogu spełniać nie musi. Na jednego opiekuna nie może przypadać więcej niż 8 dzieci, a gdy w grupie są dzieci niepełnosprawne lub takie, które nie ukończyły pierwszego roku życia, maksimum 5 dzieci.

Do żłobka można oddać pod opiekę dziecko od 20 tygodnia jego życia do trzeciego roku. W określonych sytuacjach wiek ulega wydłużeniu do lat 4. W klubie dziecka może znaleźć się maluch, który ukończył rok. Górna granica jest taka sama.

W żłobku czas opieki wynosi maksymalnie 10 godzin dziennie. Dopuszcza się jednocześnie wydłużenie go za odpowiednią dopłatą. W klubach dzieci przebywać mogą maksymalnie 5 godzin, bez opcji wydłużenia tego czasu. Żłobek w odróżnieniu od klubu ma obowiązek zapewnić dzieciom wyżywienie.

W żłobku powinny znaleźć się, co najmniej 2 pomieszczenia, w klubie wystarczy jedno. Ważny jest również dostęp bezpośredni do własnego, odgrodzonego placu zabaw.

2. Dzienny opiekun

Opiekuna dziennego na podstawie umowy cywilno prawnej o świadczenie usług (prz. K.C. dotyczące umowy zlecenia) zatrudnia gmina (wójt/burmistrz/prezydent). Rodzice ponoszą koszty opieki i wyżywienia dziecka. Gmina ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia opiekuna od odpowiedzialności cywilnej i opłacać za nią składki. Opiekun może wywiązywać się ze swych obowiązków, określonych w umowie, zarówno w lokalu własnym (warunki pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom), jak i w lokalu przeznaczonym na ten cel przez gminę. Gmina ma również obowiązek nadzorowania pracy opiekuna i warunków panujących w lokalu.

Opiekun musi zapewnić dziecku zarówno opiekę pielęgnacyjną, jak i wychowawczo edukacyjną. Opiekunem dziennym może zostać osoba, która niejako daje gwarancje właściwej opieki. Nie może zostać nim np. ktoś, kto jest bądź był pozbawiony w jakimkolwiek stopniu władzy rodzicielskiej, nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. Musi odbyć 140-godzinne szkolenie, jeżeli nie posiada odpowiednich kwalifikacji. Jeżeli takowe ma, czeka go 40 godzin zajęć uzupełniających m.in. z zasad udzielania pierwszej pomocy dziecku.

Opiekun dzienny może zajmować się maksymalnie 5 dzieci, wśród nich mogą znajdować się również jego własne. Gdy w grupie znajdzie się maluch, który nie ukończył roku, jest niepełnosprawny lub wymaga szczególnej opieki, a maksymalna ilość dzieci to troje. Do opiekuna dziennego mogą trafić dzieci od 20 tygodnia życia do lat 3.

3. Niania dla dziecka

Ustawa właściwie nie określa żadnych szczególnych przesłanek, które powinna spełniać osoba, chcąca zostać nianią. Zakres jej obowiązków, sposób wywiązywania się z nich, nadzór, wynagrodzenie itd. określane są w cywilno-prawnej umowie, zawieranej przez nią z rodzicami dziecka. Ustawa określa jedynie, że niani pod opiekę można oddać dziecko 20 tygodniowe. Jedyny punkt, który może mieć istotne znaczenie, mówi o tym, że nazywając zawieraną umowę o świadczenie usług (prz. K.C. dotyczące umowy zlecenia) „umową uaktywniającą”, rodzic uzyskuje od państwa wsparcie przy opłacaniu składek zusowskich. By z tej pomocy skorzystać, należy spełnić ściśle określone warunki. Ponad to MPiPS prowadzi program „Maluch” mający na celu wsparcie finansowe samorządów w tworzeniu nowych i adaptacji już istniejących placówek.

Firmy, które zdecydują się na założenie przyzakładowego żłobka czy klubu dziecka będą mogły wydatki związane z ich prowadzeniem zaliczyć do nieopodatkowanych kosztów uzyskania przychodów. Na tworzenie punktów opieki będą mogły przeznaczyć środki z zakładowego funduszu socjalnego. Również uczelnie mogą organizować wymienione placówki dla dzieci swych studentów oraz pracowników i ta działalność będzie zwolniona z podatku.

To jedynie niektóre z zagadnień poruszanych w ustawie i w aktach wykonawczych. Czy przyniosą zakładany rezultat i ułatwią dostęp do różnych form opieki dla małych dzieci, przyszłość pokaże. Oby i w tym przypadku nie znalazło zastosowania powiedzenie: „miało być dobrze, a wyszło jak zawsze”.

Aneta Stawiszyńska Marciniak, ponad rok temu

Polecane wideo:

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Babcia
Babcia

Gdy dziecko mieszka z dziadkami

Gdy dziecko mieszka z dziadkami

z nich nie zrobi malcowi krzywdy. Co jest plusem dla świeżo upieczonej mamy, to wspaniała pomoc w wychowaniu i pielęgnacji malucha. Babcia (...) mają najprzytulniejsze kolana na świecie. Siedząc na nich cała przekazywana wiedza jest przez dziecko przyjmowana w zaskakująco skuteczny sposób. To, co mówi babcia

Babcia

Opieka babci

Opieka babci

Opieka nad dzieckiem sprawowana przez babcię ma wiele zalet. Jedną z największych jest to, że babcia opiekująca się dzieckiem daje mu nie tylko bezpieczeństwo, ale także miłość.

Babcia

Opieka nad dzieckiem - babcia

Opieka nad dzieckiem - babcia

relacji, boją się przywiązywać do innych. Małe dzieci warto zostawiać z kimś godnym zaufania, takim jak babcia. Opieka babci nad dzieckiem Babcia (...) jeśli są nimi teściowe. Właśnie z tych powodów warto ustalić kilka zasad (np. babcia powinna dostosować się do zasad panujących w domu wnuczka, godziny

Maluch

Opieka nad dzieckiem

rozwiązaniem może okazać się klub malucha lub opiekun dzienny (zasady jego pracy reguluje ustawa żłobkowa Dz. U. Nr 45, poz. 235.). Wybór zależy od potrzeb rodziców i dostępności danych placówek w miejscu ich zamieszkania. Każdy z nich ma swe wady i zalety, więc wybór musi być dobrze przemyślany.

Baza Klubów Malucha

Formy opieki nad dziećmi

Formy opieki nad dziećmi

4 kwietnia 2011 roku weszła w życie ustawa o formach opieki nad dziećmi do lat 3. Ma ona zapewnić wzrost liczby miejsc w żłobkach.

Kuchnia nastolatka

Drożdżówki wracają do sklepików

Drożdżówki wracają do sklepików

produktów z wysoką zawartością cukru oraz tłuszczów nasyconych, powrót drożdżówek do szkół nie jest zgodny z ustawą. Nie są one produktem niezbędnym (...) . To właśnie rodzice powinni dawać dobry przykład swoim pociechom. Ustawa to bardzo dobry krok, ale trzeba także zająć się dietetyczną edukacją opiekunów. Same

Baza Klubów Malucha

Ustawa o formach opieki na dziećmi

4 kwietnia 2011 roku weszła w życie ustawa o formach opieki nad dziećmi do lat 3. Ma ona zapewnić wzrost liczby miejsc w żłobkach. Obecnie Polska (...) takich jak Belgia czy Dania na każdą setkę maluchów przypada 50 miejsc. Żłobki przyzakładowe Wchodząca w życie ustawa zmienia zasady

Aktualności

Leki in vitro są nadal refundowane

Leki in vitro są nadal refundowane

Ostatnia szansa Chociaż rządowy program in vitro wraz z końcem czerwca br. dobiegnie końca, leki na niepłodność wciąż są refundowane. - Większość par finansujących leczenie samodzielnie, robi to przy pomocy kredytów. Możliwość skorzystania z ulg daje im nadzieję - podkreślają eksperci.Lista rezerwowa Zakończenie rządowego projektu in vitro niesie ze sobą ogromne konsekwencje - zarówno dla par leczących niepłodność, jak i dla samych klinik. Większość z nich nie prowadzi już zewnętrznego naboru - miejsc i czasu jest coraz mniej. Do leczenia przystąpią dlatego tylko pary zakwalifikowane z listy rezerwowej, a także te, które mają już za sobą pierwszy lub drugi cykl terapii. Tak będzie np. w Katowicach. - Klinika nie prowadzi już zewnętrznego naboru do programu rządowego. Pula zabiegów, jaką dysponujemy, zostanie natomiast rozdzielona pomiędzy pary, które już wcześniej zostały zakwalifikowane. To efekt decyzji rządu, który w grudniu 2015 roku w całości wstrzymał program na kolejne lata - mówi dr n. med. Dariusz Mercik z Kliniki Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej Gyncentrum w Katowicach.Koniec programu, ale nie refundacji leków Resort zdrowia tłumaczy, że refundacja leków oraz program polityki zdrowotnej to dwie niezależne od siebie sprawy. Wynika z tego, że program nie reguluje i nie wpływa na kwestie związane z refundacją leków. "Zasady podejmowania decyzji o objęciu refundacją leków, zasady finansowania leków i kryteria finansowania tych objętych refundacją reguluje bowiem ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2011 r., Nr 122, poz. 696, z późn. zm.)" - podaje ministerstwo w oficjalnym komunikacie.Warunki refundacji Jak podaje do wiadomości ministerstwo zdrowia, z refundowanych leków (obowiązujących zgodnie z listą leków na dzień 1 stycznia 2016 r.) mogą skorzystać wszystkie kobiety, które poddały się in vitro - bez względu na to, czy finansowały metodę z własnych środków finansowych, czy z budżetu państwa. - O dofinansowanie do leków można starać się tylko do czerwca. Jaki będzie potem los refundacji, nie wiadomo. Póki co jednak, pary mogą skorzystać z 13 preparatów do stymulacji hormonalnej znajdujących się na liście ministerstwa. Jeden z leków objętych jest ryczałtem, za pozostałe częściowo płaci państwo. Żeby móc skorzystać z ulg, para musi spełniać jednak kilka warunków

Uczeń

Reforma oświaty według Prawa i Sprawiedliwości

Reforma oświaty według Prawa i Sprawiedliwości

Reforma szkolnictwa PiS Prawo i Sprawiedliwość zapowiada konkretne zmiany w szkolnictwie. 6-latki zostaną w przedszkolach, gimnazja zostaną zlikwidowane, a zamiast testów będą obowiązywały wyłącznie egzaminy opisowe. To jednak tylko część pomysłów obejmującej rządy partii. PiS chce zmienić cały system edukacji w Polsce, począwszy od podstawówek, a na studiach kończąc. Czy reformy są potrzebne

Aktualności

Sukces Matek I Kwartału

dla rodziców dzieci, które urodziły się w pierwszym kwartale bieżącego roku, a także na dopłaty do przedszkoli. Do sejmu trafi wkrótce ustawa