Trwa ładowanie...

Ulga na dziecko 2011

W tym roku ulgę prorodzinną odliczymy według tych samych zasad, co w PIT za rok 2009. Ci, którzy z niej korzystali, wiedzą już mniej więcej, co z czym. Dla nowicjuszy w tej dziedzinie kilka niezbędnych informacji.

Zobacz film: "Jak zadbać o prawidłowe relacje z dzieckiem?"

spis treści

1. Ulga na dziecko

Ulga prorodzinna, nazywana inaczej ulgą na dziecko, polega na odliczeniu od podatku przez uprawnionego podatnika, kwoty zależnej od okresu wychowywania dziecka w danym roku podatkowym. „Ulga ta naliczana jest miesięcznie, za każdy miesiąc, w którym i podatnik i dziecko spełniali warunki do skorzystania z niej. Maksymalny okres to 12 miesięcy (w razie potrzeby może być naliczana dziennie). Za każdy miesiąc można odliczyć maksymalnie 92,67 zł, co przy sprawowaniu władzy rodzicielskiej przez podatnika przez cały rok kalendarzowy daje ulgę maksymalnej wysokości 1.112.04 zł na jedno dziecko.

Wyliczoną ulgę odejmuje się od kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych obliczanego wg skali podatkowej ze stawkami 18% i 32%, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne”.

Co zrobić, jeżeli rodzic (inaczej: uprawniony podatnik) ma dwa źródła dochodu? Jednym jest zatrudnienie na umowę o pracę, a drugim własna działalność gospodarcza - czy może skorzystać z ulgi? Tak. Musi ją tylko uwzględnić w zeznaniu podatkowym, w którym rozlicza dochód z umowy o pracę.

2. Kto może korzystać z ulgi prorodzinnej?

Z ulgi prorodzinnej może skorzystać podatnik, który w roku podatkowym wykonywał w stosunku do małoletniego dziecka:

Z ulgi może skorzystać jednocześnie kilku podatników wychowujących to samo dziecko, jednak suma odliczeń wszystkich podatników nie może przekroczyć maksymalnej wartości ulgi na jedno dziecko (patrz wyżej).

Jeśli rodzice (opiekunowie, rodzice zastępczy) są małżeństwem, mogą podzielić się ulgą w dowolnie ustalonej przez siebie proporcji. W innym przypadku ulgę dzieli się wg faktycznego okresu sprawowania opieki nad dzieckiem. W razie potrzeby kwotę miesięczną można podzielić na 30 i rozliczyć w wysokości 1/30 za każdy dzień sprawowania opieki przez danego podatnika.

Ulga podatkowa przysługuje na dzieci własne i przysposobione (adoptowane).

Z ulgi podatkowej nie można skorzystać, gdy Sąd Opiekuńczy pozbawił podatnika władzy rodzicielskiej. Może to dotyczyć tylko jednego z rodziców. Jeżeli pozbawienie obejmuje cały rok podatkowy, rodzic nie może skorzystać z ulgi. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku zawieszenia władzy rodzicielskiej.

Ulga prorodzinna przysługuje nadal rodzicowi, któremu ograniczono władzę rodzicielską.

3. Jak ustalić miesiące, za które przysługuje ulga prorodzinna?

Jeśli dziecko urodziło się w roku 2010, miesiąc urodzenia będzie pierwszym branym pod uwagę przy obliczaniu wysokości ulgi. W przypadku osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej, będzie to miesiąc, w którym dziecko do niej trafi.

Opiekunowie prawni będą mogli skorzystać z ulgi za okres, w którym dziecko z nimi zamieszkiwało. Opieka, a więc i ulga prorodzinna, wygasa wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości lub wraz z przywróceniem władzy rodzicielskiej rodzicom dziecka.

Odliczenie na dziecko nie przysługuje także począwszy od miesiąca, w którym dziecko wstąpi w związek małżeński lub zostanie umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych) na podstawie orzeczenia sądu.

Ulga prorodzinna przysługuje co do zasady na dzieci małoletnie, więc miesiąc osiągnięcia pełnoletniości jest ostatnim miesiącem, za który rodzice (opiekunowie, rodzice zastępczy) mogą odliczyć sobie ulgę. Jest jednak parę wyjątków od tej zasady:

W przypadku dzieci pełnoletnich można z niej skorzystać, jeżeli dziecko:

  • nie ukończyło 25. roku życia i jednocześnie uczy się i nie osiąga własnych opodatkowanych dochodów lub
  • jest niepełnosprawne (otrzymuje zasiłek, dodatek pielęgnacyjny albo rentę socjalną).

Gdy w 2010 roku któryś z tych punktów przestał być aktualny, rodzic nie będzie mógł skorzystać z ulgi w pełnym wymiarze. Może odliczyć od podatku kwotę naliczoną za te miesiące, w których dziecko spełniało oba warunki (np. jeśli w maju kończy 25 lat, to odliczenie przysługuje za 5 miesięcy styczeń-maj).

Ulga prorodzinna przypadająca na pełnoletnie dzieci uczące się całkowicie przepadnie, jeżeli w rozliczanym roku podatkowym uzyskało ono dochody opodatkowane wg skali podatkowej lub z kapitału pieniężnego opodatkowanego z zastosowaniem 19% stawki, w łącznej wysokości ponad 3.089 zł. Ulga nie przepada natomiast w przypadku dzieci uczących się na uczelniach wyższych za granicą.

Jeżeli dziecko prowadzi własną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub w formie zryczałtowanej (karta podatkowa lub ryczałt ewidencjonowany), to rodzice nie mają prawa do ulgi prorodzinnej. I nie ma tu znaczenia faktycznie osiągnięty dochód - mogło go w ogóle nie być. Prawo do ulgi znosi sam fakt zgłoszenia w US szczególnej formy opodatkowania. Dotyczy to również dzieci niepełnosprawnych.

Ustawodawca przewidział jeden wyjątek. Prawo rodziców do korzystania z ulgi prorodzinnej nie wygaśnie, gdy dziecko czerpie zyski z wynajmu lokali (i umów pokrewnych) opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Dochody dziecka pełnoletniego uzyskiwane z działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób fizycznych nie wpływają na ulgę prorodzinną (chyba że są to dochody z zagranicy).

4. Dzieci niepełnosprawne

W przypadku dzieci niepełnosprawnych rodzic może korzystać z ulgi prorodzinnej bez względu na ich wiek i naukę w szkole lub jej brak. Nie ma też zastosowania w tym wypadku limit dochodów.

Jedynym wymogiem jest otrzymywanie przez dziecko:

  • renty socjalnej,
  • zasiłku pielęgnacyjnego (wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent) bądź
  • dodatku pielęgnacyjnego (wypłacanego przez ZUS).

Oczywiście, gdy w trakcie roku podatkowego dziecko utraciło prawo do tego świadczenia, rodzic wykorzysta jedynie ulgę za miesiące, kiedy jeszcze przysługiwało.

5. Jak wypełnić PIT?

Ulgę prorodzinną można uwzględnić wyłącznie w samodzielnie składanym zeznaniu podatkowym. Służą do tego formularze PIT-36 i PIT-37. Nie ma możliwości, by rozliczenia dokonał zakład pracy za pracownika. Oprócz tego druku podatnik składa załącznik do zeznania PIT-0, w którym wpisuje kwotę do odliczenia, liczbę dzieci i ich numery PESEL (jeżeli nie posiadają dowodów osobistych, to imiona, nazwiska i daty urodzenia dzieci).

Łączną kwotę przysługującego odliczenia należy wpisać do zeznania podatkowego. Podatnik nie dołącza do zeznania innych zaświadczeń ani dokumentów. Fiskus ma jednak prawo, w ramach czynności sprawdzających, wezwać do przedłożenia określonych dokumentów, np. odpisu aktu urodzenia dziecka, zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły dziecka pełnoletniego, odpisu orzeczenia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej itd.

Jeżeli podatnik rozlicza się za pomocą PIT-36L, PIT-28, PIT-16A, PIT-38, PIT-40 lub PIT-4A, NIE MOŻE skorzystać z ulgi prorodzinnej.

6. Rozwód/separacja

Jeżeli obojgu rodzicom nadal przysługuje władza rodzicielska, oboje mają prawo do korzystania z ulgi prorodzinnej. Ich woli pozostawiono sposób rozdysponowania pomiędzy siebie przysługującej im kwoty, pamiętając o górnej granicy 1.112.94 zł na dziecko.

7. Ulga prorodzinna a zasiłek rodzinny

Podatnik korzystający ze świadczeń rodzinnych, który zdecyduje się skorzystać z ulgi prorodzinnej może utracić prawo do zasiłku. Wszystko dlatego, że odliczenie od podatku wysokiej kwoty podnosi dochód, który brany jest pod uwagę przy ustalaniu prawa do tego rodzaju świadczeń i może on przekroczyć ustawowy próg 504 zł dochodu na osobę w rodzinie (583 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne). Osoby otrzymujące zasiłek powinny więc wyliczyć, czy po skorzystaniu z ulgi nie stracą prawa do zasiłku w kolejnym okresie zasiłkowym (od 01.11.2011 do 31.10.2012).

Polecane dla Ciebie

Pomocni lekarze

Szukaj innego lekarza

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.