Trwa ładowanie...

Świadczenia dla rodziców

Avatar placeholder
30.12.2014 10:37
Świadczenia dla rodziców
Świadczenia dla rodziców (Zdjęcie pary/Shutterstock)

Świadczenia dla rodziców to forma finansowej pomocy, którą rodzice lub opiekunowie dziecka otrzymują od państwa. Najważniejsze świadczenia rodzinne to: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego i świadczenia opiekuńcze. Dwa pierwsze świadczenia rodzinne są przyznawane głównie na podstawie dochodu na jednego członka rodziny. Świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne) są przyznawane na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności. Warto jeszcze wspomnieć o zasiłku macierzyńskim, który może być wypłacany przez pracodawcę lub zakład ubezpieczeń społecznych.

1. Zasiłek rodzinny

Rodzice i prawni opiekunowie dzieci mają prawo do korzystania z materialnej pomocy państwa. Jednym z podstawowych zapomóg finansowych dla rodziców jest zasiłek rodzinny. Przyznaje się go wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka nie przekracza 504 zł. Jeśli natomiast członkiem rodziny jest osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, to górna granica nie może przekraczać wówczas 583 zł na osobę. W przypadku osób do 16. roku życia potrzebne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych lub osób pełnoletnich uczących się konieczne jest zaświadczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.Wysokość zasiłku rodzinnegojest uzależniona od ilości posiadanych dzieci i wynosi:

 • w przypadku dzieci do ukończenia 5. roku życia − 48 zł;
 • w przypadku dzieci powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, ale nie dłużej niż do przekroczenia 21. roku życia − 64 zł;
 • w przypadku dzieci kontynuujących naukę w szkole wyższej do ukończenia 24. roku życia bądź posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności − 68 zł.

  2. Dodatek do zasiłku rodzinnego

Zobacz film: "Pomysły na wspólne, rodzinne spędzanie czasu"

Zasiłek rodzinny jest wypłacany co miesiąc w identycznej kwocie w całej Polsce. Różnić się mogą dodatki do zasiłku rodzinnego, których wysokość ustala rada gminy. Może ona zachować standardową formę zasiłku lub podwyższyć ją o określoną kwotę. Dodatek rodzinnymoże przysługiwać z tytułu:

 • urodzenia dziecka − jednorazowy zasiłek na dziecko, tzw. „becikowe” w wysokości 1000zł;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością − kwota tego zasiłku może wynosić 60 zł (dziecko niepełnosprawne do 5. roku życia) lub 80 zł miesięcznie (dziecko niepełnosprawne powyżej 5. roku życia);
 • początku roku szkolnego − jednorazowy zasiłek przydzielany rodzicom we wrześniu w wysokości 100 zł;
 • nauki dziecka poza miejsce zamieszkania − dodatek ten wynosi 90 zł miesięcznie; dodatek związany z dojazdami dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania wynosi 50 zł;
 • samotnej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym − 250 zł miesięcznie;
 • samotnej opieki nad dzieckiem i utraty zasiłku dla bezrobotnych − 400 zł miesięcznie;
 • opieki nad dzieckiem w czasie trwania urlopu wychowawczego;
 • opieki nad dzieckiem w rodzinie wielodzietnej − w myśl prawa zasiłek ten przysługuje na trzecie i kolejne dziecko.

Poza wymienionymi dodatkami do zasiłku można otrzymywać stały zasiłek socjalnyuzależniony od wysokości dochodów. Jego wysokość waha się między 30 a 418 zł.

3. Świadczenia opiekuńcze

Na świadczenia opiekuńcze składają się zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne. Pierwszy rodzaj zapomogi przysługuje dziecku niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności. Zasiłek ten jest przyznawany bez względu na dochód rodziny. Jego wysokość to 153 zł. Innym rodzajem zasiłkujest świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Przysługuje on osobom, których dzieci posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem stałej lub długotrwałej opieki wynikającej z niemożności samodzielnej egzystencji bądź egzystencji wymagającej stałego udziału opiekuna. Pomoc opiekuna może być konieczna w zakresie rehabilitacji, leczenia czy edukacji. Obecnie (od 1 stycznia 2010 roku) przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego nie jest warunkowane wysokością dochodów. Jednorazowe świadczenie pielęgnacyjne wynosi 520 zł.

4. Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński może być wypłacany przez zakład ubezpieczeń społecznych lub pracodawcę. W pierwszym przypadku ma on miejsce, gdy pracodawca zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego powyżej 20 pracowników, a w drugim, gdy pracodawca opłaca składki zdrowotne mniej niż 20 osobom. Zasiłek macierzyński przysługuje kobietom zatrudnionym na umowę o pracę i jest wypłacany w czasie trwania całego urlopu macierzyńskiego. Przysługuje on także kobietom, których dziecko urodziło się martwe lub wymaga hospitalizacji. W przypadku urodzenia dziecka martwego lub zgonu dziecka w okresie 8 tygodni od urodzenia, kobiecie przysługuje zasiłek przez 8 tygodni od urodzenia dziecka i nie krócej niż przez 7 dni od zgonu dziecka. Jeśli śmierć dziecka nastąpi po 8 miesiącach od urodzenia, wówczas zasiłek macierzyński przysługuje jej przez 7 dni od dnia śmierci dziecka. W przypadku długotrwałej hospitalizacji dziecka kobiecie przysługuje prawo do wykorzystania świadczenia w późniejszym terminie.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze