Trwa ładowanie...

Oceny w szkole. Jakie są metody oceniania w polskich szkołach?

 Ewa Rosiecka
09.02.2022 19:27
Oceny w szkole to sposób na określenie poziomu wiedzy ucznia
Oceny w szkole to sposób na określenie poziomu wiedzy ucznia (Adobe Stock)

Oceny w szkole to sposób na określenie poziomu wiedzy ucznia. Przekazują informację, jak dziecko radzi sobie z nauką, wskazują jego mocne i słabsze strony. Skala ocen zmieniała się na przestrzeni lat, obecnie zaś obowiązują trzy sposoby oceniania. Jakie to sposoby? Która z metod oceniania obowiązuje na poszczególnych etapach nauki? Jak obliczyć średnią arytmetyczną ocen?

spis treści

1. Czemu służą oceny w szkole?

Oceny w szkole przyznawane są przez nauczycieli, aby monitorować osiągnięcia dzieci i młodzieży. Ich rolą jest wskazanie poziomu wiedzy uczniów i alarmowanie, gdy nie radzą sobie z danym materiałem lub przedmiotem. Są też formą nagrody za odpowiednie przygotowanie się do lekcji lub analogicznie - kary za niedostateczne przygotowanie.

Obecnie możemy wyróżnić trzy sposoby punktacji ocen w szkole:

Zobacz film: "Dlaczego dziewczynki mają lepsze oceny w szkole?"
 • opisowe;
 • stopniowe;
 • procentowe.

1.1. Oceny opisowe

Opisowy sposób oceniania dotyczy uczniów klas I - III szkoły podstawowej, objętych edukacją wczesnoszkolną. Rodzice dzieci z najmłodszych klas po każdym semestrze otrzymują od wychowawcy opisowe podsumowanie osiągnięć każdego ucznia. W opisie tym ujęty jest poziom przyswojenia wiedzy przez dziecko oraz jego zachowanie.

1.2. Oceny stopniowe

Po ukończeniu edukacji wczesnoszkolnej uczniowie, aż do zakończenia nauki, oceniani są według powszechnie znanej skali stopniowej. W ramach zasad, które w niej obowiązują, każda forma sprawdzenia wiedzy (kartkówki, sprawdziany, klasówki, wypracowania itp.) oceniana jest przez nauczycieli, którzy przyznają dzieciom odpowiednią ilość punktów.

1.3. Oceny procentowe

Trzecim sposobem weryfikowania wiedzy uczniów jest ocenianie procentowe. Skala procentowa najczęściej stosowana jest podczas egzaminów kończących dany etap nauki, np. na egzaminie ósmoklasisty czy na maturze. Zazwyczaj progiem zdawalności jest uzyskanie 30%.

Nauczyciele mogą korzystać z niej także podczas oceniania kartkówek i sprawdzianów, zamieniając procenty na skalę stopniową.

Złe oceny dziecka to wina rodzica? Sprawdzamy!
Złe oceny dziecka to wina rodzica? Sprawdzamy!

Dziecko wraca do domu z uwagą w dzienniczku i całą odpowiedzialność za to zdarzenie bierze na siebie

przeczytaj artykuł

2. Jaka jest stopniowa skala ocen w Polsce?

W Polsce obowiązuje sześciostopniowa skala ocen, która wygląda następująco:

 • ocena celująca - 6;
 • ocena bardzo dobra - 5;
 • ocena dobra - 4;
 • ocena poprawna - 3;
 • ocena dopuszczająca - 2;
 • ocena niedostateczna - 1.

3. Jakie oceny z zachowania obowiązują w Polsce?

Oceny z zachowania również przyznawane są w skali sześciostopniowej. Jakie są oceny z zachowania w szkole?

 • ocena wzorowa;
 • ocena bardzo dobra;
 • ocena dobra;
 • ocena poprawna;
 • ocena nieodpowiednia;
 • ocena naganna.

Ocenę z zachowania wystawia wychowawca klasy, który bierze pod uwagę własne spostrzeżenia w kwestii zachowania uczniów szkole, w tym przestrzeganie zasad w niej obowiązujących oraz zaangażowanie ich w życie szkoły.

4. Obliczanie średniej ocen

Na koniec semestru podliczana jest tzw. średnia ocen. Od niej zależy, czy uzyskamy świadectwo z czerwonym paskiem lub też, czy otrzymamy stypendium naukowe. Jak obliczyć średnią arytmetyczną?

Jest to dość proste, wystarczy dodać do siebie wszystkie oceny, które uzyskaliśmy z poszczególnych przedmiotów, podzielić ich sumę przez ich ilość i otrzymujemy gotowy wynik.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze