Objawy dysleksji

Dysleksja rozwojowa bywa inaczej określana jako specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. Wynika najczęściej z zakłóceń pracy ośrodkowego układu nerwowego (OUN), np. z zaburzeń analizy i syntezy wzrokowej, zaburzeń orientacji przestrzennej, zaburzeń lateralizacji czy dysfunkcji w pracy analizatora słuchowego. Ze względu na różne przyczyny dysleksji wyróżnia się wiele jej typów, np.: dysleksję wizualną, dysleksję integracyjną albo dysleksję typu słuchowego. Diagnoza dysleksji nie jest prosta. Do III klasy szkoły podstawowej nie można postawić rozpoznania dysleksji – o dzieciach w młodszym wieku szkolnym, które przejawiają specyficzne trudności w nauce, mówi się, że są to uczniowie z grupy ryzyka dysleksji. Jak objawia się dysleksja? Co może świadczyć, że nasz szkrab jest dyslektykiem?

Spis treści:
 1. 1. Przyczyny dysleksji i jej diagnozowanie
 2. 2. Symptomy dysleksji

1. Przyczyny dysleksji i jej diagnozowanie

Dysleksja rozwojowa nie jest jednorodną dysfunkcją. W zależności od przyczyn wyróżnia się wiele rodzajów dysleksji. Dysleksja może dotyczyć zaburzeń percepcji wzrokowej, zaburzeń percepcji słuchowej albo integracji sensorycznej. Istnieją teorie, które głoszą, że dysleksja jest dziedziczna i wynika z czynników genetycznych. Za dziedziczenie dysleksji miałyby odpowiadać między innymi geny zlokalizowane na chromosomie 6. (gen DCDC2) i 15. Profesor Marta Bogdanowicz, jedna z pionierek badań nad dysleksją w Polsce, wymienia wiele typów dysleksji w zależności od tego, z czego wynikają u dziecka specyficzne trudności w zakresie czytania i pisania.

 • Dysleksja typu słuchowego – warunkowana jest zaburzeniami percepcji i pamięci fonologicznej. Dziecko ma problem z prawidłowym słyszeniem dźwięków mowy i prezentuje wiele zaburzeń funkcji językowych.
 • Dysleksja typu wzrokowego – wynika z zaburzeń percepcji i pamięci wzrokowej. Bardzo często wiąże się z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej i motoryczno-przestrzennej.
 • Dysleksja integracyjna – determinowana przez zaburzenia w zakresie integracji informacji płynących ze wszystkich zmysłów, czyli z zaburzeń integracji sensorycznej.
 • Dysleksja mieszana – spowodowana przez zaburzenia różnego rodzaju, np. dysfunkcje w zakresie analizatora słuchowego, wzrokowego, zaburzenia wyobraźni przestrzennej, zaburzenia lateralizacji.
 • Dysleksja wizualna – występuje w niej tzw. nieład.

Mówiąc o dysleksji, niejednokrotnie wspomina się o innych odmianach specyficznych trudności w nauce, np. o dysortografii, dysgrafii czy dyskalkulii. Bardzo często zdarza się tak, że uczeń prezentuje kilka zaburzeń jednocześnie – jest dyslektykiem i dysgrafem. Niepokoi jednak fakt, że diagnoza dysleksji jest stawiana coraz częściej i do tego niesłusznie. Rodzicom czasami zależy na „załatwieniu” opinii o dysleksji, by uczniowie z zaświadczeniem o specyficznych trudnościach w nauce mieli specjalne przywileje i ułatwienia, np. podczas egzaminu maturalnego. Jakie warunki trzeba spełnić, by móc stwierdzić, że dziecko jest dyslektykiem? Należy wykluczyć u malucha schorzenia neurologiczne. Ryzyko dysleksji powinno zostać rozpoznane na początku edukacji, ale samą dysleksję można zdiagnozować dopiero po ukończeniu przez dziecko III klasy szkoły podstawowej. Dyslektycy to uczniowie z normą intelektualną, którzy znają zasady poprawnej pisowni, ale wskutek zaburzeń OUN nie stosują ich. Orzeczenie o dysleksji obowiązuje na wszystkich etapach kształcenia. Zazwyczaj dokument zaświadczający specyficzne trudności w nauce wydaje się na etapie IV-VI klasy. Dysleksji nie można postawić w przypadku uczniów, których złe oceny w szkole wynikają z zaniedbań środowiskowych, dlatego też rozpoznanie dysleksji powinno nastąpić po co najmniej kilkumiesięcznych ćwiczeniach kompensacyjnych, zorganizowanych na terenie szkoły lub w lokalnej poradni pedagogiczno-psychologicznej. Zaświadczenie o dysleksji zobowiązuje szkołę do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia i zmodyfikowania kryteriów oceny tego ucznia.

2. Symptomy dysleksji

Dysleksja jest trudna do rozpoznania ze względu na fakt, że często współwystępuje z innymi trudnościami w nauce, np. zaburzeniami mowy, zaburzeniami pamięci czy koncentracji uwagi. U dzieci do 9. roku życia nie można postawić diagnozy dysleksji, można mówić jedynie o ryzyku dysleksji. Warto obserwować własne dziecko, gdyż wczesna interwencja może skutecznie zminimalizować kłopoty w nauce. Wystarczy, że dziecko zostanie rozpoznane jako dziecko z grupy ryzyka dysleksji, by mogło rozpocząć terapię pedagogiczną. Ćwiczenia kompensacyjno-wyrównawcze stymulują rozwój poznawczy ucznia, przez co łagodzą negatywne skutki dysleksji. Co powinno zaniepokoić rodziców w zachowaniu ich dziecka już w wieku niemowlęcym i przedszkolnym? Jak manifestuje się dysleksja? Do objawów ryzyka dysleksji zalicza się między innymi:

 • brak etapu raczkowania w rozwoju motorycznym dziecka, długie utrzymywanie się odruchów wrodzonych, słabe napięcie mięśniowe;
 • opóźniony rozwój mowy – dziecko późno zaczyna komunikować się za pomocą słów w porównaniu ze swoimi rówieśnikami, niepoprawnie stylistycznie i gramatycznie konstruuje swoje wypowiedzi, źle wymawia głoski, mówi niewyraźnie i niezrozumiale;
 • obniżoną sprawność motoryczną – maluch prezentuje problemy z utrzymaniem równowagi, jest niezdarny ruchowo, nie lubi zabaw gimnastycznych, ma kłopoty z łapaniem i rzucaniem piłki do celu;
 • niesprawność manualną – dziecko prezentuje trudności w zakresie motoryki małej (dotyczącej sprawności dłoni i palców), np. nie potrafi zapiąć guzików, zasznurować butów, posługiwać się sztućcami;
 • słabą koordynację wzrokowo-ruchową – dziecko ma problemy z budowaniem wież z klocków, niechętnie układa puzzle, nie lubi rysować;
 • opóźniony rozwój lateralizacji (przewagi czynnościowej jednej z półkul mózgowych) – maluch ma kłopoty z określaniem kierunków (nad, pod) i stron ciała (lewy, prawy) oraz na zmianę korzysta z obu rąk, bez wyraźnej dominacji jednej z nich;
 • zaburzenia percepcji i pamięci wzrokowej – trudności z odrysowywaniem figur i rysowaniem szlaczków;
 • problemy z różnicowaniem głosek podobnych dźwiękowo (p-b, d-t itp.);
 • trudności w uczeniu się na pamięć krótkich wierszyków i piosenek, nazw miesięcy, dni tygodnia itp.;
 • zaburzenia w zakresie analizy i syntezy wzrokowej, co wtórnie determinuje trudności w czytaniu ze zrozumieniem;
 • wolne tempo czytania, długo utrzymującą się technikę literowania, przekręcanie wyrazów;
 • problemy logopedyczne i wadliwą wymowę;
 • problemy z pisownią – niestaranne litery, popełnianie błędów podczas przepisywania z tablicy, mylenie liter, opuszczanie lub dodawanie liter w wyrazach, dublowanie liter w słowie itp.

Zwykle pierwsze niepokoje rodziców, czy dziecko nie ma przypadkiem dysleksji, pojawiają się w pierwszych klasach szkoły podstawowej, kiedy maluch nie radzi sobie z nauką czytania i pisania. Jakie błędy zwykle popełniają uczniowie z dysleksją?

 • Nie potrafią utrzymać pisma w liniaturze zeszytu.
 • Błędnie przepisują z tablicy lub książki.
 • Nie potrafią zapisać wyrazu ze słuchu.
 • Mylą litery podobne do siebie pod względem fonetycznym i wizualnym, np. b-p, d-b, m-n, e-ę, sz-s.
 • Mają kłopoty z zapisaniem zmiękczeń, dwuznaków i różnicowaniem głosek dźwięcznych od bezdźwięcznych.
 • Nie potrafią odróżnić, kiedy pisze się „ę”, a kiedy „e” i „en”.
 • Opuszczają litery lub ich drobne elementy, jak ogonki czy kropki.
 • Przestawiają litery w słowach.
 • Przestawiają szyk zdania.
 • Popełniają dużo błędów ortograficznych, mimo że znają zasady poprawnej pisowni.
 • Piszą niezgrabne litery.
 • Piszą bardzo wolno, nie nadążając zanotować dyktowanych słów.
 • Nie potrafią różnicować słów podobnie brzmiących, np. półka-bułka, lok-lot.
 • Źle rozmieszczają elementy na kartce.
 • Omijają znaki interpunkcyjne.
 • Nie potrafią dostrzec szczegółów różniących dwie podobne ilustracje.
 • Wolno czytają, w sposób niepewny, jakby zgadując słowa.
 • Przestawiają litery w czytanych słowach.
 • Niepoprawnie intonują czytany tekst.
 • Za bardzo skupiają się na samej technice czytania.
 • Mają problemy z dzieleniem słów na sylaby i syntezą sylab w słowa.
 • Czasami pojawia się hiperleksja, czyli bardzo płynne i szybkie czytanie, ale bez rozumienia treści.
 • Zbyt mocno lub za słabo przyciskają ołówek.
 • Nie potrafią rozplanować elementów graficznych na rysunku.
 • Nie lubią uczyć się języków obcych.
 • Nie lubią geometrii i geografii ze względu na kłopot w orientacji w kierunkach i stronach świata.
 • Mają problemy z nauką na pamięć, np. tabliczki mnożenia czy podczas nauki wierszy.
 • Mają obniżoną sprawność motoryczną i unikają zajęć wychowania fizycznego.
 • Prezentują trudności w zakresie koncentracji uwagi.

Dysleksja nie musi objawiać się wszystkimi, wymienionymi powyżej, symptomami. Jedno jest pewne – dysleksja nie ogranicza się tylko do problemów w nauce, ale niesie ze sobą także ryzyko zaburzeń na tle rozwoju osobowości. Kiepskie rezultaty w nauce przyczyniają się niejednokrotnie do niskiego poczucia własnej wartości i wtórnie demotywują uczniów do dalszych wysiłków. Słabe oceny zniechęcają do nauki i potwierdzają dodatkowo negatywną opinię o sobie jako o uczniu. Dysleksja rozwojowa nie powinna być zatem rozpatrywana tylko i wyłącznie w kategoriach zaburzeń poznawczych, np. z powodu wadliwego analizatora słuchowego czy wzrokowego, ale powinna być rozumiana jako szerszy problem, niosący konsekwencje zarówno natury intelektualnej, jak i psychicznej.

Bibliografia

 • Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Linea, Lublin 1994, ISBN 83-901518-0-4.
 • Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Harmonia, Gdańsk 2002, ISBN 83-7134-120-2.
 • Gindrich P.A., Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych, Wyd. UMCS, Lublin 2002, ISBN 83-227-2003-3.
Porozmawiaj o tym na Uczniowie, Nastolatki »

Artykuły Dysleksja

Przyczyny dysleksji
Dysleksja Przyczyny dysleksji

Dysleksja jest zaburzeniem rozwojowym upośledzającym zdolność dziecka do nauki czytania i pisania. Skuteczna pomoc zależy ... dyslektyczne ma trudności w sylabizowaniu, czytaniu, i to mimo prawidłowego IQ, zgodnego z wiekiem. Dysleksja upośledza percepcję szyku ... nieprawidłową interakcję między obiema półkulami mózgu, przy czym dysleksja jest problemem lewej półkuli, najprawdopodobniej związanym ... - przeciwnie, dysleksja może dotykać ludzi o dowolnym poziomie inteligencji. Dyslektycy są leniwi, bezmyślni,...

Dysleksja Ćwiczenia dla dyslektyków

(...) nie pojmuje zasad ortograficznych. Jak pomóc dziecku z dysleksją? Nie wolno porównywać ucznia dyslektycznego ... jednak efekty pracy z uczniem dyslektycznym były widoczne, na początku konieczna jest prawidłowa diagnoza dziecka. Dysleksja bowiem może ... czy zaburzeń percepcji słuchowej. Uczeń dyslektyczny uczniowi dyslektycznemu nierówny. Każde dziecko z dysleksją może wymagać ... . W księgarniach jest wiele zeszytów ćwiczeń dla dzieci z dysleksją. Fajnym pomysłem jest wspólne czytanie...

Dysleksja Diagnozowanie dysleksji

(...) pedagogiczno-psychologicznej. Jak dokładnie wygląda diagnozowanie dysleksji? Model diagnozy dysleksji rozwojowej Dysleksja rozwojowa ... -7134-120-2.Gindrich P.A., Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych, Wyd. UMCS, Lublin 2002, ISBN 83-227-2003-3.(dysleksja rozwojowa, dysleksja u dzieci, problemy z czytaniem, przyczyny dysleksji, symptomy...

Dysgrafia u dzieci
Dysleksja Dysgrafia u dzieci

(...) (co to jest dysgrafia, dysleksja u dzieci, nauka pisania dla dzieci, niepowodzenia w szkole, trudny...

Przyczyny dysleksji
Dysleksja Przyczyny dysleksji

Dysleksja jest zaburzeniem rozwojowym upośledzającym zdolność dziecka do nauki czytania i pisania. Skuteczna pomoc zależy od jak najwcześniejszego rozpoznania problemu. Jest to zaburzenie neurologiczne objawiające się wybiórczymi trudnościami w nauce....

Dysleksja Diagnozowanie dysleksji

Jak objawia się dysleksja? Kiedy zacząć interweniować, gdy zauważymy, że maluch ma trudności z czytaniem i pisaniem? Jak wygląda proces diagnostyczny dysleksji rozwojowej?

Objawy porodu
Poród Objawy porodu

Skąd masz wiedzieć, że zaczyna się poród, skoro nie ma jasnej definicji, jak on się zaczyna? Możesz być spokojna. Kiedy nadejdzie pora, będziesz o tym wiedziała. Pierwsze zapewne pojawią się skurcze.

Objawy dysortografii
Dysortografia Objawy dysortografii

Kiedy zacząć się niepokoić, że nasz szkrab ma dysortografię? Jak manifestuje się dysortografia? Czy zawsze współwystępuje z dysleksją i dysgrafią? Co zwiastuje dysortografię?

Metoda kalendarzowa (Ogino-Knausa) Objawy płodności

Objawy płodności u kobiety to przede wszystkim skok temperatury ciała, śluz płodny i objawy związane ze stanem szyjki macicy. U niektórych kobiet pojawia się także ból owulacyjny.

Objawy hiperprolaktynemii
Hiperprolaktynemia Objawy hiperprolaktynemii

Objawy hiperprolaktynemii u kobiet związane są z zaburzeniami płodności, problemami z zajściem w ciążę, brakiem miesiączek, krótkimi cyklami, mlekotokiem i spadkiem mineralizacji kości.

Ciąża Objawy ciąży

Czujesz, że twoje piersi są powiększone, nabrzmiałe i bolesne? Cierpisz na poranne mdłości i nudności? A może zatrzymała ci się miesiączka? Sprawdź jakie są typowe objawy ciąży.

Cukrzyca Objawy cukrzycy

Cukrzyca to poważna choroba, która może pojawić się u osób w każdym wieku. Co przyczynia się do zachorowania na cukrzycę? Jakie są symptomy tej choroby?

Metody ułatwiające poczęcie Objawy owulacji

Objawy owulacji to przede wszystkim śluz płodny, podniesienie podstawowej temperatury ciała, objaw szyjkowy, a także ból owulacyjny. Dni płodne kobiety trwają od 3 dni przed do 2 dni po owulacji.

Test na obecność wirusa różyczki Objawy różyczki

Objawy różyczki są dość charakterystyczne: bladoróżowa wysypka skórna występująca na całym ciele oraz powiększone węzły chłonne. Szczególnie niebezpieczne jest przechorowanie różyczki w ciąży.

Objawy świnki
Świnkowe zapalenie jąder Objawy świnki

Głównym objawem świnki jest powiększenie i bolesność ślinianek przyusznych. Twarz chorego jest obrzmiała i ma „świnkowaty” wygląd – stąd nazwa choroby. Śwince towarzyszy często również gorączka.

Cytomegalia Objawy cytomegalii

Objawy cytomegalii są bardzo niecharakterystyczne u wszystkich zarażonych, także u kobiet w ciąży. Cytomegalia w ciąży może zakazić dziecko i wywołać groźne powikłania.

Objawy PCOS
Zespół policystycznych jajników Objawy PCOS

Do głównych objawów PCOS należą: wzrost stężenia androgenów we krwi, brak owulacji lub nieregularnie i rzadko występujące cykle owulacyjne, problemy z zajściem w ciążę, insulinooporność.

Fenyloketonuria Objawy fenyloketonurii

Objawy fenyloketonurii dotyczą głównie ośrodkowego układu nerwowego i wyrażają się poprzez zaburzenia neurologiczne: zaburzenia chodu i postawy ciała, opóźnienie rozwoju psychomotorycznego dziecka.

Objawy toksoplazmozy
Badanie na toksoplazmozę Objawy toksoplazmozy

Toksoplazmoza to bardzo podstępna choroba, istotne jest zatem w okresie planowania ciąży poddanie się szczegółowym badaniom krwi. Dzięki temu leczenie jest odpowiednio dobrane.

Hipoglikemia Objawy hipoglikemii

Objawy hipoglikemii u noworodka pojawiają się już w zaawansowanej hipoglikemii, czyli niedocukrzeniu. W innych przypadkach może nie dojść do ich pojawienia się i potrzebne są badania.

Objawy poronienia
Poronienie Objawy poronienia

Krwawienie w ciąży w połączeniu z bólami przypominającymi dolegliwości miesiączkowe stanowi najczęstsze objawy poronienia, wówczas należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem ginekologiem.

Cukrzyca ciążowa Objawy cukrzycy ciążowej

Objawy cukrzycy ciążowej to m.in. wielomocz, cukromocz, senność, napady głodu i konieczność częstego uzupełniania płynów. Czasami występuje też spadek masy ciała lub gwałtowne przybieranie na wadze.

Poród przedwczesny Objawy porodu przedwczesnego

Objawy porodu przedwczesnego nie odbiegają od objawów porodu w terminie. Gdy jednak pojawią się zbyt wcześnie, koniecznie należy zgłosić się do lekarza, który pomoże wstrzymać akcję porodową.

Objawy ciąży pozamacicznej
Ciąża pozamaciczna Objawy ciąży pozamacicznej

Ciąża pozamaciczna jest jedną z komplikacji w przebiegu ciąży kobiety. Jest to stan zagrażający zdrowiu matki, dlatego ważne jest wczesne rozpoznanie charakterystycznych objawów ciąży pozamacicznej.

Test ciążowy online Pierwsze objawy ciąży

Wiele kobiet zastanawia się, czy będą w stanie od razu rozpoznać u siebie ciążę. To prawda, że niektóre symptomy wskazują na ciążę, ale dla pewności warto wykonać badania.

Pierwsze objawy porodu
Objawy porodu Pierwsze objawy porodu

Pierwszym objawem porodu jest zwykle wydalenie czopu śluzowego. Potem mogą pojawić się regularne skurcze lub pęknięcie błon płodowych. Gdy odejdą wody, poród powinien zakończyć się w ciągu 24 godzin.

Zatrucie ciążowe (gestoza) Objawy zatrucia ciążowego

Objawy zatrucia ciążowego obejmują m.in. obrzęki twarzy i kończyn, zaburzenia widzenia, nadciśnienie tętnicze oraz białkomocz, czyli zwiększone wydalanie białka z moczem. Zatrucie ciążowe, czyli inaczej gestoza, jest powikłaniem drugiej połowy ciąży,...

Testy ciążowe Objawy ciąży w pierwszym miesiącu

Objawy pierwszego miesiąca ciąży u każdej kobiety mogą wyglądać nieco inaczej. Jakie są najczęstsze symptomy ciąży i w którym momencie można się ich spodziewać?

Objawy mięśniaków macicy
Mięśniaki macicy Objawy mięśniaków macicy

Objawy mięśniaków macicy to głównie bardzo obfite miesiączki, bóle w dole brzucha i uczucie obcego ciała w okolicach jamy brzusznej. Do potwierdzenia mięśniaków trzeba zrobić badanie USG.

Objawy depresji poporodowej
Depresja poporodowa Objawy depresji poporodowej

Objawy depresji poporodowej bardzo często są mylone z baby blues. Jak odróżnić depresję po porodzie od syndromu przygnębienia poporodowego?

Testy ciążowe Objawy ciąży w pierwszych tygodniach

Najczęstsze objawy ciąży to brak okresu, nudności, senność i napięte piersi. W pierwszym trymestrze ciąży oprócz zmian w organizmie, zmienia się również psychika, emocje i nastroje.

Objawy żylaków powrózka nasiennego
Żylaki powrózka nasiennego Objawy żylaków powrózka nasiennego

Żylaki powrózka nasiennego u mężczyzn mogą w ogóle nie wywoływać żadnych objawów ani dolegliwości. Często rozpoznawane są przypadkowo podczas badania innej choroby. Mogą powodować niepłodność.

Toksoplazmoza Objawy toksoplazmozy w ciąży

W zależności od rodzaju toksoplazmozy pojawiają się inne objawy chorobowe. Wyróżnia się trzy typy toksoplazmozy: toksoplazmozę węzłową, toksoplazmozę uogólnioną i toksoplazmozę oczną.

Ząbkowanie Objawy ząbkowania u niemowląt

Objawy ząbkowania często pojawiają się gwałtowanie kończą się wraz z wyrżnięciem się zębów, czyli falowo mogą trwać aż do 3 roku życia.

Aby Maluszek poczuł się lepiej Objawy kolki u niemowląt

Objawy kolki u niemowląt to nieukojony płacz trwający przez długi czas. Kolka niemowlęca występuje u dzieci, które są zdrowe i prawidłowo się rozwijają. Przechodzi około 4 miesiąca życia.

Objawy ciąży bliźniaczej
Ciąża wielopłodowa Objawy ciąży bliźniaczej

Objawy ciąży bliźniaczej nie są szczególnie charakterystyczne. Jakie symptomy ciąży mogą świadczyć o tym, że urodzisz dwójkę dzieci?

Pierwsze objawy autyzmu u dzieci
Autyzm Pierwsze objawy autyzmu u dzieci

Autyzm należy do całościowych zaburzeń rozwoju, którego pierwsze objawy manifestują się zazwyczaj w pierwszych trzech latach życia dziecka. Zaburzenia ze spektrum autystycznego stanowią skutek zaburzeń neurologicznych, które zakłócają...

Niepokojące objawy ciąży
Objawy ciąży Niepokojące objawy ciąży

Ciąża to szczególny czas w życiu kobiety. Pod wpływem hormonów jej organizm zmienia się, aby zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju nowego życia. Szczególnie w pierwszym trymestrze przyszłej matce doskwiera wiele dolegliwości związanych...

Objawy refluksu u niemowląt
Ważny temat - Jesienne infekcje - jak pomóc dziecku przy zatruciach pokarmowych? Objawy refluksu u niemowląt

Choroba refleksowa jest częstym schorzeniem wieku dziecięcego. Charakterystycznym objawem jest cofanie treści pokarmowej do jamy ustnej.

Ciąża pozamaciczna Objawy ciąży pozamacicznej cz. 2/2

Podczas pierwszych badań prenatalnych kobieta często odczuwa lekki ból. Dyskomfort podczas badania brzucha lub miednicy może być wczesnym objawem ciąży pozamacicznej. Specjalista może wykryć nieprawidłowy rozwój ciąży lub rozpoznać ciążę...

pokaż 10 następnych
Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij