Rozwój intelektualny przedszkolaka

Rozwój intelektualny przedszkolaka dotyczy doskonalenia sprawności percepcyjnych, zdobywania orientacji w czasie i przestrzeni, kształtowania się strategii pamięciowych i podstawowych czynności myślowych, jak porównywanie, szeregowanie i klasyfikowanie. Rozwój poznawczy znajduje odzwierciedlenie w rozumieniu związków przyczynowo-skutkowych oraz ewolucji umiejętności językowych i funkcji symbolicznej. To czas intensywnych zmian neuronalnych, które mają przygotować szkraba do nauki w szkole.

Spis treści:
  1. 1. Czynności myślowe przedszkolaka
  2. 2. Percepcja i pamięć przedszkolaka
  3. 3. Orientacja w świecie
  4. 4. Rozwój mowy przedszkolaka

1. Czynności myślowe przedszkolaka

Umysłowy rozwój dziecka w okresie przedszkolnym wyznaczają osiągnięcia w zakresie czynności umysłowych (klasyfikowanie, szeregowanie), zmiany w rodzaju i treści obrazów umysłowych oraz pojawienie się niezmienników. Szeregowanie polega na wykrywaniu różnic między obiektami. Już pod koniec wczesnego dzieciństwa dziecko potrafi zestawiać obok siebie obiekty tej samej klasy, różniące się rozmiarem, np. mała i duża lalka, tworząc małe szeregi. Starsze dzieci szeregują w sposób empiryczny, układając metodą prób i błędów wzrastający albo malejący szereg z podanych elementów, np. patyczki od najdłuższego do najkrótszego. Z szeregowaniem empirycznym współwystępuje antycypowanie globalnego obrazu szeregu, co dziecko może przedstawić na rysunku.

Doskonalszą formą szeregowania jest szeregowanie systematyczne, występujące około 6. roku życia. Cechuje je przyjęcie pewnej strategii postępowania (wybieranie zawsze najmniejszego lub największego elementu z zestawu), ustalanie relacji mniejszości-większości w obu kierunkach, możliwość modyfikacji szeregu przez wprowadzenie nowych elementów. Na tym etapie pojawia się antycypowanie analityczne, co pozwala na wykonanie rysunku ukazującego położenie w szeregu każdego elementu ze zbioru. Klasyfikowanie z kolei polega na grupowaniu przedmiotów na podstawie podobieństwa. Jest to trudniejsza czynność umysłowa od szeregowania, dlatego pojawia się później w rozwoju intelektualnym przedszkolaka. Umiejętność tworzenia zbiorów figuratywnych świadczy o zdolności do tworzenia układów na zasadzie użytku, np. z trójkąta i kwadratu da się ułożyć domek lub na zasadzie bliskości przestrzennej.

Tworząc zbiory niefiguratywne, dzieci kierują się jednym, obiektywnym kryterium, np. kolorem lub kształtem, wyodrębniają w zbiorze podzbiory i porównują je ilościowo. Starsze dzieci umieją dokonać klasyfikacji multiplikacyjnej, uwzględniając kilka kryteriów jednocześnie, np. kształt + kolor. Z czasem wykształca się klasyfikacja hierarchiczna, co oznacza, że dziecko porównuje podzbiory, a także podzbiór ze zbiorem i posługuje się kwantyfikatorami logicznymi, np. wszystkie, niektóre itp. W wieku przedszkolnym dzieci zdolne są do sortowania obiektów, czyli porównywania przedmiotów do prototypu (reprezentatywnego przykładu kategorii), np. umieją podać przykłady ogólnej kategorii „zwierzęta”, wymieniając kota, pieska, lwa itd. Pod koniec wieku przedszkolnego dziecko zaczyna rozumieć zasadę zachowania stałości, tzn. odkrywa, że jakaś cecha obiektu nie ulega zmianie przy jednoczesnej modyfikacji innych cech. Opanowanie niezmienników, takich jak masa, ciężar, ilość, objętość, wiąże się z przechodzeniem na coraz wyższy poziom rozwoju umysłowego, czyli na tzw. myślenie operacyjne, na którym dziecko pojmuje, że czynności umysłowe mogą być odwracalne.

2. Percepcja i pamięć przedszkolaka

Dojrzewanie mózgu w wieku przedszkolnym sprzyja lepszej integracji sensorycznej. W efekcie starsze przedszkolaki potrafią rozpoznawać kilka kształtów geometrycznych i liter alfabetu. Już w okolicach 3.-4. roku życia dziecko umie odróżnić pismo od tego, co pismem nie jest. Szczególnie trudne wydaje się dla dzieci różnicowanie liter, które są zwierciadlanym odbiciem innych, np. mylą „b” i „d”. Nawet do 8. roku życia dzieci piszą litery tak, jak w lustrzanym odbiciu (tzw. pismo lustrzane). Przedszkolaki doskonalą swoje zdolności percepcyjne i grafomotoryczne, kopiując wiele figur geometrycznych, jak trójkąt, kwadrat, koło, spirala itp. Dzieci w wieku przedszkolnym nie ujmują jeszcze dobrze wielkości i proporcji przedmiotów oraz ich części składowych.

W okresie wczesnego dzieciństwa u maluchów wzrasta zdolność rozróżniania barw i kolorów. Dzieci opanowują nazwy kolorów. Ponadto wzrasta wrażliwość słuchowa, zarówno w zakresie słuchu muzycznego, jak i fonematycznego (rozróżnianie dźwięków mowy). Dodatkowo pojawiają się zmiany rozwojowe w odniesieniu do pamięci. Wzrasta pojemność pamięci, powiększa się wiedza o przedmiotach (wiedza deklaratywna), dziecko wypracowuje skuteczne strategie pamięciowe (np. szeregowanie, system powtórek) i jest zdolne myśleć o własnych procesach pamięciowych (tzn. rozwija się metapamięć – wiedza o własnej pamięci).

3. Orientacja w świecie

W wieku przedszkolnym zachodzą ważne zmiany w doświadczeniu logiczno-matematycznym dziecka. Modyfikacji ulega orientacja w czasie, w przestrzeni i w relacjach przyczynowo-skutkowych. Orientacja w czasie ujawnia się w uświadomieniu sobie kolejności występowania zdarzeń, umiejętności ich przewidywania, w ocenianiu czasu ich trwania, a także znajomości i używaniu konstrukcji specyficznych dla wyrażania relacji czasowych. Pięciolatki i sześciolatki wykazują dobrą orientację praktyczną w zakresie relacji droga-prędkość-czas. Trzylatki dobrze rozumieją znaczenie słów „wczoraj” i „dzisiaj”, natomiast czterolatki różnicują „wczoraj”, „dzisiaj” i „jutro”. Dalszy rozwój polega na bogaceniu słownika w celu oznaczenia następstwa czasowego.

Dla dziecka w wieku przedszkolnym przestrzeń ma charakter egocentryczny – liczy się tylko punkt widzenia dziecka. Jego orientacja w przestrzeni ma nadal praktyczny charakter. Rozpoznaje ono przestrzenie, które łączy z działaniem i osobami. Orientacja przestrzenna rozwija się dzięki zabawom ruchowym i konstrukcyjnym. Dzięki nim dziecko rozumie znaczenia słów „nad”, „pod”, „obok” itp. Przedszkolaki rozwijają także rozumienie przyczynowości, a zatem potrafią wnioskować na podstawie faktów. Umieją zestawić stan początkowy z końcowym i odkryć czynniki, które doprowadziły do transformacji zdarzenia. Na wiek przedszkolny przypada też wzrost znaczenia funkcji symbolicznej, czyli zdolności przypominania sobie nieobecnych przedmiotów i zjawisk za pomocą symboli i znaków.

Rozwój funkcji symbolicznej wiąże się z rysunkiem, zabawą i mową. Zabawa symboliczna polega na zastępowaniu jednych przedmiotów innymi. Jest to, tzw. zabawa „na niby”, np. dziecko udaje, że płacze, wciela się w rolę lekarza albo zastępuje kota klockiem. Trend rozwojowy rysunku prowadzi od bazgrot do symboli graficznych. Bazgroty to proste kształty geometryczne i ich kombinacje, np. głowonóg (okręg + linie proste). Dzieci przedszkolne rysują schematy, czyli typowe formy symboliczne, przedstawiające realne obiekty, jak człowiek, drzewo, zwierzę. Dzieci, tworząc rysunki, napotykają wiele problemów, np. nie umieją uchwycić proporcji, horyzontu, przedstawić trójwymiarowej przestrzeni na dwuwymiarowej kartce papieru.

4. Rozwój mowy przedszkolaka

U progu średniego dzieciństwa dziecko dysponuje zasobem słownictwa oraz znajomością reguł gramatycznych, które pozwalają mu na sprawne komunikowanie się w sprawach codziennych. Ponadto doskonalą się zdolności konwersacyjne (dialogu) oraz kompetencja narracyjna (opowiadania). Do 6. roku życia przedszkolak opanowuje dziennie średnio około 9-10 słów. Oprócz tego tworzy własne zlepki wyrazowe i neologizmy. Spontaniczne tworzenie neologizmów pełni funkcję wypełniania luk, kiedy dziecko nie znajduje w swoim zasobie leksykalnym odpowiedniej nazwy na określenie danego obiektu. Wraz z wiekiem dziecko doskonali umiejętność prowadzenia konwersacji.

Uczy się uwzględniać punkt widzenia odbiorcy. Wypowiedzi egocentryczne, jak echolalie czy monologizowanie są zastępowane przez bardziej społeczne formy wypowiedzi, jak pytania, prośby, zaprzeczenia. Dziecko uczy się słuchać i analizować wypowiedzi partnera. Dostrzega, że ludzie mogą mieć na ten sam temat zupełnie inne zdanie. Tendencja do zadawania pytań zwiększa się wraz z wiekiem i najwyraźniej występuje około 4.-5. roku życia, kiedy dziecko może nagminnie pytać: „A dlaczego?”. Okres ten określa się jako wiek pytań. Rozwój mowy, słownika, umiejętności społecznych i rozumowania o świecie to skutek rosnącej ciekawości poznawczej malucha oraz zmian neuronalnych zachodzących w mózgu. Dziecko niejednokrotnie samo się dziwi swoim „małym odkryciom naukowym” i zaczyna wierzyć w swój potencjał, jeśli tylko ma mądrych mentorów i doradców, którzy pomogą mu poznawać uroki świata.

Bibliografia

  • Biała M., Przedszkolaki. Co każdy rodzic i nauczyciel wiedzieć powinien?, Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2008, ISBN 978-83-61309-84-0.
  • Harwas-Napierała B., Trempała J., (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, t. 2, PWN, Warszawa 2006, ISBN 83-01-14151-4.
  • Kielar-Turska M., Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia [w:] Strelau J., (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 1, GWP, Gdańsk 2000, ISBN 83-87957-05-4.
  • Poddâkov N.N., Myślenie przedszkolaka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983, ISBN 83-02-01920-8.
  • Zakrzewska B., Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2003, ISBN 83-02-08759-9.
Porozmawiaj o tym na Przedszkolaki »

Artykuły Rozwój intelektualny przedszkolaka

LiterObrazki, czyli Festiwal Książki Obrazkowej
Rozwój intelektualny przedszkolaka LiterObrazki, czyli Festiwal Książki Obrazkowej

W dniach 11-17 czerwca 2012 w Bydgoszczy odbędzie się Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci o wdzięcznej nazwie LiterObrazki. Organizatorem wydarzenia jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy. Do Biblioteki Głównej...

Seria książeczek "Piosenki dla przedszkolaka"
Rozwój intelektualny przedszkolaka Seria książeczek "Piosenki dla przedszkolaka"

Piosenki dla przedszkolaka 1 Autor: Ewa Stadtmüller Kompozytor: CSS s. Adriana Miś Książka zawiera znakomite, oryginalne, pełne wdzięku i bliskie przedszkolakowi teksty oraz nastrojową muzykę. Te piosenki chce się śpiewać! Dodatkową zaletą śpiewnika są...

Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną?
Rozwój intelektualny przedszkolaka Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną?

Jeśli twoje dziecko w tym roku po raz pierwszy idzie do szkoły, zapewne masz wiele obaw, czy rzeczywiście jest na to gotowe. Jeśli tzw. dojrzałość szkolna twego kilkulatka jest dla ciebie wątpliwa, wystarczy poświęcić mu trochę czasu. Z twoją pomocą może...

Rozwój intelektualny przedszkolaka Angielski dla przedszkolaka

Dzieci w wieku przedszkolnym chętnie zdobywają nowe umiejętności i są ciekawe świata. Przedszkolaki szybko przyswajają sobie informacje, można wręcz powiedzieć, że chłoną wiedzę jak gąbka. Nic więc dziwnego, że wielu rodziców zastanawia się, w jaki sposób...

Moralność u przedszkolaków
Rozwój intelektualny przedszkolaka Moralność u przedszkolaków

Dziecko rodzi się jako tabula rasa – czysta tablica. I od tego, jak zostanie wychowane, zależy jakim będzie człowiekiem. O jego morale decyduje zarówno zakres odziedziczonych genów, grupa rówieśnicza, jak i dom, w którym...

Rozwój intelektualny przedszkolaka Matematyka dla przedszkolaków

Wiele osób dziwi się, jak można uczyć matematyki przedszkolaków. Przecież dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie to umiejętności, których kształtowanie przypada dopiero na pierwsze klasy szkoły podstawowej. Jak trzylatek czy...

Jak się z maluchem bawić w czytanie?
Rozwój intelektualny przedszkolaka Jak się z maluchem bawić w czytanie?

Glenn Doman zaleca sesje z planszami już u niemowląt. Nie mam na ten temat zdania. Być może prezentowanie plansz aktywizuje prawą półkulę maluszków? Na pewno pomaga im koncentrować wzrok, zwłaszcza jeśli do prezentacji używamy plansz...

Czym jest czytanie globalne?
Rozwój intelektualny przedszkolaka Czym jest czytanie globalne?

Czytanie globalne (wczesne czytanie, czytanie całowyrazowe) to termin, który przywędrował do Polski przed dwudziestu laty wraz z książką jego twórcy Glenna Domana. Książka nosi tytuł „Jak nauczyć małe dziecko czytać” (Glenn...

Kiedy do logopedy z dzieckiem?
Rozwój intelektualny przedszkolaka Kiedy do logopedy z dzieckiem?

Kiedy trzeba pójść do logopedy z dzieckiem? Wizyta u logopedy jest niezbędna w przypadku, jeśli rodzic zauważy, że rozwój mowy dziecka jest nieprawidłowy, odstający od rówieśników, a także, kiedy dziecko nieprawidłowo wymawia...

Rozwój intelektualny przedszkolaka Nauka zegarka

Nauka zegara może być dla dzieci i rodziców prawdziwym wyzwaniem. Głównie dlatego, że czas jest pojęciem abstrakcyjnym. Zrozumienie mechanizmu jego odmierzania, a następnie odczytywania godzin na zegarku wskazówkowym wymaga skupienia...

Piosenki dla przedszkolaka
Rozwój intelektualny przedszkolaka Piosenki dla przedszkolaka

Pierwsza książka z serii "Piosenki dla przedszkolaka". Kolejna książeczka z płytą, na której umieszczono proste do zaśpiewania dla każdego malucha piosenki. Kołysanki dla malucha wraz z pięknymi tekstami. Każdy wie, jak ważna jest rodzina. Przeczytacie o...

Rozwój malucha Rozwój intelektualny malucha

Ciekawość poznawcza malucha jest bardzo duża. Dziecko chce odkrywać świat, poznaje prawa fizyki, wylewając napój na podłogę albo zrzucając cukiernicę ze stołu. Strasznie dużo przy tych „naukowych odkryciach” frajdy i radości. Niestety...

Rozwój intelektualny dziecka autystycznegoOdtwórz wideo
Autyzm Rozwój intelektualny dziecka autystycznego

Wokół autyzmu pojawiło się wiele mitów. Jednym z nich jest stwierdzenie, że autyzm równa się niepełnosprawności intelektualnej. Tymczasem autyzm oraz upośledzenie umysłowe to dwa całkowicie odrębne problemy rozwojowe. Zdarza się,...

Ważny temat - LEGO DUPLO - mnóstwo pomysłów na super zabawę Rozwój intelektualny dziecka

Rozwój intelektualny dziecka jest indywidualny i właśnie dlatego rodzice nie powinni pochopnie zamartwiać się, że ich malec jest opóźniony w rozwoju. Wszelkimi wątpliwościami należy dzielić się z pediatrą. Dziecko trzeba uważnie obserwować...

Rozwój intelektualny i emocjonalny ucznia
Rozwój ucznia Rozwój intelektualny i emocjonalny ucznia

Rozwój intelektualny i emocjonalny ucznia wzajemnie się przenikają. Poczucie kompetencji i sukcesy szkolne wpływają na kształtowanie się wysokiej samooceny i pewności siebie u dziecka, natomiast nieradzenie sobie z zadaniami czy pracą domową może...

Rozwój przedszkolaka
Przedszkolak Rozwój przedszkolaka

Za początek wieku przedszkolnego uznaje się trzeci rok życia.To wiek, w którym dziecko rozpoczyna edukację przedszkolną. To również przełomowy moment w jego rozwoju społecznym. Wchodzi on wówczas w zupełnie nowy świat. Staje się członkiem...

Tematy miesiąca Wspomóż rozwój intelektualny swojego Dziecka

Zapewne wszystkie mamy i tatusiowie, gdy czekają na narodziny dziecka, zastanawiają się, jakie ono będzie? Czy będzie podobne bardziej do niego, czy może do niej, czy urośnie wysokie jak babcia, czy będzie grało na pianinie tak dobrze jak dziadek. Przede...

Rozwój emocjonalny przedszkolaka
Rozwój przedszkolaka Rozwój emocjonalny przedszkolaka

Wraz z intensywnym rozwojem intelektualnym, motorycznym i społecznym postępuje rozwój emocjonalny przedszkolaka. Maluchy w okresie średniego dzieciństwa coraz lepiej rozeznają się w szerokim spektrum własnych reakcji emocjonalnych oraz potrafią...

Rozwój fizyczny przedszkolaka
Rozwój przedszkolaka Rozwój fizyczny przedszkolaka

Wiek przedszkolny, czyli okres średniego dzieciństwa, trwa od 4. do 6. roku życia. Następuje wówczas znaczny rozwój motoryczny i sensoryczny umożliwiający poruszanie się dziecka w najbliższym otoczeniu i docieranie do interesujących obiektów....

Rozwój przedszkolaka Rozwój społeczny przedszkolaka

Rozwój społeczny przedszkolaka wiąże się przede wszystkim z wejściem w nowy świat, a mianowicie z debiutem w przedszkolu. Dziecko uczy się integrować z zupełnie nową grupą społeczną, musi odnaleźć swoje miejsce w tej grupie, przyswoić unikatowe...

Rozwój przedszkolaka przez zabawę
Ważny temat - LEGO DUPLO - mnóstwo pomysłów na super zabawę Rozwój przedszkolaka przez zabawę

Przedszkolaki potrafią już bawić się samodzielnie we własnym gronie. Po okresie zabaw tematycznych, cechujących małe dzieci, przedszkolaki bawią się poprzez zabawy konstrukcyjne. Polegają one na tym, że dzieci tworzą coś dla samej frajdy tworzenia. Cóż...

Edukacja przedszkolaka
Patronaty Edukacja przedszkolaka

Każde dziecko w ramach edukacji przedszkolnej nabywa umiejętności, które pomogą mu przygotować się do nauki w szkole, takie jak rozpoznawanie kolorów i kształtów, rysowanie szlaczków oraz zdolność dostrzegania różnic...

Kolacja dla przedszkolaka
Menu dla przedszkolaka Kolacja dla przedszkolaka

Kolacja dla przedszkolaka to ważny posiłek. Musi być sycący, ale nie obciążający żołądka, a przede wszystkim zdrowy dla dziecka. Staramy się, by był smaczny, aby dziecko nie grymasiło. Sposobem na niejadka jest przyrządzanie ładnych, kolorowych potraw,...

Obiad dla przedszkolaka
Menu dla przedszkolaka Obiad dla przedszkolaka

Przed przyrządzeniem obiadu dla przedszkolaka musimy dobrze się zastanowić. To właśnie w wieku przedszkolnym kształtują się u dziecka pewne nawyki żywieniowe, które pozostaną z nim na dłużej, być może nawet na całe życie. Dziecko przyzwyczaja się...

Zdrowie przedszkolaka
Przedszkolak Zdrowie przedszkolaka

Do prawidłowego rozwoju dziecka potrzebne są odpowiednie bodźce, które będą stymulować postępy w dojrzewaniu fizycznym, umysłowym, emocjonalnym, społecznym i intelektualnym. Pomiędzy 3 a 5 rokiem życia idealnym ich źródłem jest przedszkole....

Przedszkolak Żywienie przedszkolaka

Wiek przedszkolny, pomiędzy 3 a 5 rokiem życia, to okres kształtowania się nawyków żywieniowych. Niestety, w tym czasie na dziecko zaczynają wywierać wpływ rówieśnicy. Nie ominie to również kwestii jedzenia. Nie we wszystkich domach...

Menu dla przedszkolaka
Żywienie przedszkolaka Menu dla przedszkolaka

Menu dla przedszkolaka powinno opierać się przede wszystkim na piramidzie zdrowego żywienia. Najważniejsze są więc pełnoziarniste produkty zbożowe, warzywa, owoce, nabiał oraz mięso i ryby. Wszystkie te produkty są ważne i trzeba je stosować w diecie...

Żywienie przedszkolaka Diety dla przedszkolaka

Diety dla przedszkolaka to zdrowe diety o zróżnicowanym składzie i zbilansowanych posiłkach. W planowaniu menu dla przedszkolaka trzeba jednak wziąć pod uwagę także ewentualne dolegliwości i choroby, na które dziecko cierpi. Inaczej wygląda...

Odchudzanie przedszkolaka
Żywienie przedszkolaka Odchudzanie przedszkolaka

Odchudzanie przedszkolaka jest koniecznością, jeśli maluch ma nadwagę lub jest otyły. W większości przypadków nadwaga lub otyłość u dzieci jest spowodowana zbyt dużą ilością dostarczanych kalorii w stosunku do zapotrzebowania. W bardzo rzadkich...

Przedszkolak Wychowanie przedszkolaka

O tym, że wpływ rodziców na wychowanie dziecka jest ogromny nikogo przekonywać nie trzeba. Konieczne jest natomiast uzmysłowienie dorosłym, że maluch nie jest białą kartą, którą dowolnie mogą zapisać. Dziecko przychodzi na świat z pewnymi...

Piosenki przedszkolaka
Patronaty Piosenki przedszkolaka

Płyta skierowana jak sam tytuł wskazuje - dla przedszkolaków. Oczywiście to dobra zabawa również dla całych rodzic. Na krążku możemy znaleźć m. in. takie utwory jak: Skaczące nutki Żyrafa Po cichutku Ćwikła Łazienka Gimnastyka Wyliczanka Kolorowe...

Rozwój intelektualny przedszkolaka Angielski dla przedszkolaka

Specjaliści są zgodni, że dzieci w wieku przedszkolnym mogą wiele zyskać dzięki nauce języka obcego. Jak wyglądają zajęcia z angielskiego przygotowane z myślą o przedszkolakach?

Emocje przedszkolaka
Raport specjalny - Zadbaj o odporność dziecka zimą Emocje przedszkolaka

W miarę wzrostu dziecka rozwijają się także jego uczucia i emocje. Emocje przedszkolaka obejmują różne zachowania i stany emocjonalne. Uczucia dziecka w tym okresie mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne, a jego zadaniem jest rozróżnianie...

Gimnastyka dla przedszkolaka
Rozwój fizyczny przedszkolaka Gimnastyka dla przedszkolaka

Pod pojęciem gimnastyka dla przedszkolaka kryją się nie tylko tradycyjne ćwiczenia gimnastyczne, ale także szereg innych sportów, które może uprawiać dziecko już między 3. a 6. rokiem życia. Sporty dla dzieci to m.in. pływanie, tenis ziemny,...

Raport specjalny - Zadbaj o odporność dziecka zimą Kaszel u przedszkolaka

Kaszel jest problemem, który bardzo często nęka współczesne przedszkolaki. Może być objawem zarówno alergii, jak i astmy. Niestety, często zdarza się tak, że dziecko ma idealne wyniki badańantyalergicznych, zarówno tych wykonywanych...

Zakupy dla przedszkolaka Gry dla przedszkolaka

Gry dla przedszkolaka to doskonały sposób na urozmaicenie mu czasu. Prawidłowy rozwój dzieci ma na celu pobudzanie ich do myślenia i aktywności fizycznej. Zabawy przedszkolaka służą więc nie tylko rozrywce, ale też nauce. Nie wszystkie gry...

Zakupy dla przedszkolaka Wyprawka dla przedszkolaka

Wyprawka dla przedszkolaka to wszystkie te przedmioty i przybory, które są niezbędne do wykonywania zadań w ramach zajęć w przedszkolu. Są to zarówno przybory szkolne, jak i artykuły papiernicze, higieniczne, ubrania do ćwiczeń oraz wiele...

Agresja u przedszkolaka
Problemy wychowawcze Agresja u przedszkolaka

Agresja u dzieci to niepokojąca oznaka. Mimo to niektórym rodzicom odpowiada agresywna postawa dziecka. Ich zdaniem dziecko powinno umieć walczyć o swoje, gdyż tylko najsilniejsi mogą poradzić sobie w życiu. Skrajnie inną postawą dorosłych jest...

Ubranka dla dzieci Ubranka dla przedszkolaka

Ubranka dla przedszkolaka muszą spełniać wiele wymogów. Powinny być nie tylko praktyczne i wygodne, aby nic nie przeszkadzało malcom w zabawach, ale muszą być także ładne - nie tylko zdaniem mamy, ale także dziecka. Dzieci w wieku przedszkolnym zaczynają...

Plecaki dla przedszkolaka
Zakupy dla przedszkolaka Plecaki dla przedszkolaka

Plecaki dla przedszkolaka nie muszą wytrzymywać aż tak dużych ciężarów, jak plecaki dzieci chodzących do szkoły, jednak dla malca, który musi wszędzie ze sobą zabierać ulubione zabawki, posiadanie plecaka ma ogromne znaczenie. Plecak dla dziecka w wieku...

pokaż 10 następnych
Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij