Regulamin konkursu "Włosy mamy"

1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000373814 posiadająca NIP: 527-26-45-593 oraz kapitał zakładowy w wysokości 317.957.800,00 zł (dalej „Organizator”).

1.2 Fundatorem nagród w Konkursie jest firma L'biotica Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Nowatorów 11, 80-298 Gdańsk (dalej „Fundator”).

1.3 Konkurs organizowany jest pod nazwą „Włosy mamy” i zwany jest dalej "Konkursem".

Zobacz film: "Katar u niemowlaka"

1.4 Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.09.2016 o godzinie 10:00:00, a kończy się dnia 22.09.2016 r. o godzinie 23:59:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu").

1.5 Konkurs organizowany jest na profilu Facebookowym strony parenting.pl https://www.facebook.com/parentingpl/ zwanej dalej „Stroną Konkursową”.

1.6 Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora. Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.

1.7 Fundator nagród w Konkursie składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz Zwycięzców.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie

2.1 Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

2.1.1 jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

2.1.2 wykona zadanie konkursowe („Zadanie Konkursowe”);

2.1.3 w okresie trwania Konkursu doda w wątku konkursowym na stronie https://www.facebook.com/parentingpl/ post, o którym mowa w punkcie 3.1. niniejszego Regulaminu;

2.1.4 nie jest pracownikiem lub osobą współpracującą na innej podstawie niż stosunek pracy, Organizatora i/lub Fundatora ani członkiem ich rodzin; przez rodzinę rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia;

2.1.5 zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zasady konkursu

3.1 Zadanie Konkursowe polega na przygotowaniu i zamieszczeniu własnego, autorskiego tekstu będącego rozwinięciem zdania: "Jestem mamą i moje włosy wymagają regeneracji, bo...".

3.2 Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje poprzez:

3.2.1 wykonanie Zadania Konkursowego poprzez dodanie w wątku konkursowym na stronie https://www.facebook.com/parentingpl/ wpisu spełniającego wymagania z punktu 3.1 niniejszego Regulaminu.

3.3 Uczestnik może dostarczyć w Czasie Trwania Konkursu nie więcej niż jedno Zgłoszenie.

3.4 Zakazane jest korzystanie z multikont. Uczestnicy posługujący się multikontami będą dyskwalifikowani.

3.5 Przesyłając Zgłoszenie, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu i potwierdza, iż udział w Konkursie następuje na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości e-mail na ustanowione dla Konkursu konto korespondencyjne.

3.6 Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku dokonania Zgłoszenia w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz innego naruszenia przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym do Serwisu. Decyzja Organizatora o wykluczeniu Uczestnika jest ostateczna.

4. Prawa autorskie (licencja)

4.1 Uczestnik Konkursu, przesyłając Zgłoszenie w Konkursie, oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) a także innych praw niezbędnych do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet. W przypadku, gdy Uczestnik nie jest autorem lub współautorem Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż dysponuje wszelkimi prawami oraz wymaganymi zgodami w tym od autorów, współautorów i/lub właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, niezbędnymi do opublikowania Zgłoszenia w sieci Internet.

4.2 Uczestnik Konkursu, któremu nie będą przysługiwały prawa do Zgłoszenia jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora i/lub Fundatora w związku z opublikowaniem Zgłoszenia w sieci Internet w szczególności do poniesienia opłat za zamieszczenie i udostępnienie Zgłoszenia w sieci Internet na rzecz autorów, współautorów i/lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

4.3 W przypadku, gdy w ramach Zgłoszenia zostanie wykorzystany wizerunek osób trzecich Uczestnik Konkursu zobowiązuje się posiadać zgodę osób przedstawionych w tych materiałach na rozpowszechnianie ich wizerunku w sieci Internet.

4.4 Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką może ponieść Organizator i/lub Fundator z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z prawami autorskimi oraz wszelkimi innymi przysługującymi im prawami do Zgłoszenia.

4.5 Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnienie, zamieszczenie i rozpowszechnianie przez Organizatora i/lub Fundatora Zgłoszenia w okresie trwania i po zakończeniu Konkursu.

4.6 Organizator ma prawo usunąć Zgłoszenia, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa lub i/lub dobre imię oraz renomę Organizatora, prawa osób trzecich, naruszające dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny.

4.7 Każdy Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyłączone jest jakiekolwiek pośrednictwo Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami w przedmiocie wynagrodzeń dla wszelkich twórców Zgłoszenia.

5. Zasady rozstrzygnięcia konkursu

5.1 Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

5.2 Uczestnik może przesłać nie więcej niż jedno Zgłoszenie w Czasie Trwania Konkursu.

5.3 W Konkursie zostaną wyłonione 4 nagrodzone Zgłoszenia Konkursowe. Kryteria oceny, którymi kierować się będzie Komisja Konkursowa to kreatywność, design, oryginalność, pomysłowość, poczucie humoru, dobór kolorów oraz popularność wpisu.

5.4 Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5.5 Organizator sporządzi i będzie przechowywać przez 60 dni od momentu rozstrzygnięcia Konkursu listę i dane Nagrodzonych Uczestników.

5.6 Organizatorowi przysługuje prawo wyboru Alternatywnego Nagrodzonego Uczestnika, spośród Uczestników, którzy przesłali Zgłoszenie w przypadku, gdy:

5.6.1 nagrodzony Uczestnik nie skontaktuje się z Organizatorem w trybie określonym w niniejszym Regulaminie celem realizacji prawa do Nagrody,

5.6.2 nagrodzony Uczestnik nie jest uprawniony do udziału w Konkursie,

5.6.3 organizator nie otrzyma od Nagrodzonego Uczestnika, w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów lub danych lub uzyska niepoprawne dokumenty lub dane,

5.6.4 organizator uzyska wiarygodną informację, że Zgłoszenie narusza warunki niniejszego regulaminu,

5.6.5 nagrodzony Uczestnik wygrał już nagrodę w Konkursie.

6. Nagrody

6.1 W Konkursie zostały przewidziane następujące nagrody:

6.1.1 Cztery zestawy kosmetyków do włosów od firmy L'biotica: szampon, odżywka, balsam bez spłukiwania.

6.2 Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.

6.3 Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.

6.4 Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu. Informacja o wygranej zostanie zamieszczona w wątku konkursowym na stronie https: https://www.facebook.com/parentingpl/

6.5 Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w celu przekazania danych adresowych w terminie kolejnych 14 dni roboczych, liczonych od dnia zamieszczenia informacji o wygranej w wątku konkursowym, pod rygorem utraty prawa do Nagrody. Zwycięzca zobowiązany jest przesłać na adres mailowy Organizatora (konkursy_parenting@grupawp.pl) następujące dane:

6.5.1 Swój nick

6.5.2 Imię, nazwisko oraz numer telefonu

6.5.3 Dokładny adres zamieszkania

6.6 Zwycięzca zobowiązany jest do podpisania wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych w celu realizacji prawa do Nagrody.

6.7 Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Zwycięzcy dodatkowych danych ponad wskazane wcześniej, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.

6.8 Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników i otrzymania wszelkich danych i oświadczeń od Nagrodzonych Uczestników. Nagrody zostaną wysłane Nagrodzonym Uczestnikom pocztą, pocztą kurierską lub poprzez innego operatora na wskazany przez Uczestnika adres podczas rejestracji w Konkursie. Adres, na który ma zostać przesłana Nagroda musi pozostawać w granicach Polski.

6.9 Zwycięzca nieodwołalnie traci prawo do Nagrody, jeżeli:

6.9.1 nie potwierdzi realizacji prawa do Nagrody w terminie ustalonym przez Strony;

6.9.2 przekaże Organizatorowi nieprawdziwe dane;

6.9.3 nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;

6.9.4 złoży pisemne oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody;

6.9.5 naruszy postanowienia Rozdziału 4 niniejszego Regulaminu;

6.9.6 w innych wypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

6.10 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn od niego niezamierzonych, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Zwycięzcę.

6.11 Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagrody, czyli ok. 80 zł.

7. Dane osobowe

7.1 Dane Osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych jedynie w celu doraźnym, tj. w celu realizacji konkursu (wyłonienie zwycięzcy i przekazania nagrody) i zostaną trwale usunięte po ustaniu konkursu i/lub okresu reklamacyjnego.

7.2 Administratorem Danych Osobowych jest Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000373814, NIP: 527-26-45-593, REGON: 142742958, kapitał zakładowy w wysokości 311.005.050,00 zł.

7.3 Administrator Danych Osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Konkursie oraz że Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.

7.4 Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail konkursy_parenting@grupawp.pl wiadomość o temacie "Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych", w treści wiadomości musi zostać zawarty Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail i nick używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.

8. Postępowanie reklamacyjne

8.1 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie elektronicznej na adres konkursy_parenting@grupawp.pl Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie (decyduje data otrzymania reklamacji). Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie nie będą rozpatrywane.

8.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

8.3 O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

8.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

9. Postanowienia końcowe

9.1 Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

9.2 Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych, ani też nie gwarantuje, że strony sieci Web będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

9.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.

9.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie zawierać lub opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.

9.5 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania w wątku konkursowym na stronie internetowej o adresie https://parenting.pl/regulamin-konkursu-wlosy-mamy.

Polecane dla Ciebie

Pomocni lekarze

Szukaj innego lekarza

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
    Podoba Ci się ten artykuł? Chcesz więcej? Polub
    i bądź na bieżąco!