Zwolnienie po urlopie wychowawczym

Zwolnienie po urlopie wychowawczym jest prawem przysługującym pracodawcy, bo po zakończeniu urlopu wychowawczego pracownika kończy się okres „ochronny”, niepozwalający na zwolnienie. Okres ten rozpoczyna się z dniem złożenia wniosku o urlop wychowawczy. Pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem w tym okresie tylko w wyjątkowych przypadkach – likwidacji lub upadłości firmy, albo jeśli nastąpią okoliczności, w których pracodawca może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia i z jego winy.

Polecane wideo:

Czy pracodawca może zwolnić pracownika po urlopie wychowawczym?

Pracodawca ma prawo zwolnić pracownika, który wrócił do pracy po urlopie wychowawczym. Jest to moment, w którym kończy się okres "ochronny" pracownika. Tylko czas od momentu złożenia przez pracownika wniosku o urlop wychowawczy aż do powrotu z tego urlopu jest czasem „ochronnym”, niepozwalającym pracodawcy na zwolnienie pracownika.

Po powrocie z urlopu wychowawczego pracownik ma prawo powrócić na to samo stanowisko, na którym pracował przed pójściem na urlop wychowawczy (tak samo jest w przypadku powrotu z urlopu macierzyńskiego). Może to być także równorzędne stanowisko, jeśli to konkretne przestało istnieć. Jeśli to również nie jest możliwe, pracownik powinien pracować na stanowisku zgodnym z jego kwalifikacjami zawodowymi lub wykształceniem. Niedopuszczalne jest, aby pracownik powrócił na swoje dawne stanowisko (lub stanowisko równorzędne albo odpowiadające kwalifikacjom) z obniżonymi zarobkami. Wynagrodzenie musi być co najmniej takie, jak w momencie pójścia na urlop wychowawczy.

Jeśli pracodawca zdecyduje, że zwalnia pracownika po urlopie wychowawczym, może to zrobić nawet w dniu powrotu pracownika do pracy po urlopie. Dni spędzone na urlopie wychowawczym wliczają się do czasu stażu pracy pracownika. Jeśli umowa była na czas nieokreślony, pracownik ma prawo do okresu wypowiedzenia. W przypadku osób, które pracowały u danego pracodawcy przez co najmniej trzy lata, okres wypowiedzenia trwa trzy miesiące. W zależności od pracodawcy, pracownik w czasie wypowiedzenia może pracować lub iść na urlop (tyle, ile mu przysługuje).

Czy pracodawca może zwolnić pracownika w czasie trwania urlopu wychowawczego?

Pracodawca może zwolnić pracownika także w czasie trwania okresu chroniącego przed zwolnieniem, ale tylko w trzech przypadkach:

  • kiedy została ogłoszona upadłość firmy,
  • kiedy firma jest likwidowana,
  • kiedy pojawia się sytuacja, w której można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Kiedy zwolnienie po urlopie wychowawczym nie jest możliwe?

Jeśli po urlopie wychowawczym dana osoba złoży wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, także jest chroniona przed zwolnieniem. Okres ochronny w tym przypadku trwa od złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do momentu powrotu do poprzedniego wymiaru czasu pracy. Okres ochronny nie trwa jednak dłużej niż 12 miesięcy. Także i w tym czasie ochrony pracownika, pracodawca może wypowiedzieć umowę w wyjątkowych przypadkach. Są to przypadki upadłości i likwidacji firmy oraz w momencie, kiedy zdarzy się coś, co uzasadniałoby rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia i z winy pracownika.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Laktator

Nova2 • ostatni post 2 dni temu

1
Artykuły Urlop wychowawczy
Urlop wychowawczy

Po urlopie wychowawczym

Po urlopie wychowawczym

Na urlopie wychowawczym można przebywać trzy lata, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4. roku życia.

Urlop wychowawczy

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

jest, że już po urlopie wychowawczym pracownika można zwolnić. Ochrona pracownika trwa tylko od momentu złożenia wniosku o urlop do powrotu z niego. Zalety (...) . Ile można być na urlopie wychowawczym? Urlop...

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy dla ojca

Wiele kobiet po urlopie macierzyńskim chce wykorzystać także prawo do urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy to nie obowiązek - to prawo, z którego można skorzystać, chcąc być dłużej...

Urlop wychowawczy

Ciąża na urlopie wychowawczym

Jeśli pracownica urodzi dziecko w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego, może dalej z niego korzystać, ponieważ urlop ten nie ulega (...) otrzymywanego przed pierwszym porodem.   Kobiecie...

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

Wiele kobiet wracających do pracy po urlopie wychowawczym nie ma pewności, ile pozostało im dni urlopu wypoczynkowego do wykorzystania (...) mama może ustalić liczbę dni należnego jej urlopu...

Urlop wychowawczy

Komu przysługuje urlop wychowawczy?

Jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy, ma prawo do urlopu wychowawczego. Do 6-miesięcznego okresu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Urlop wychowawczy...

Urlop macierzyński

Zwolnienie po urlopie macierzyńskim

. Zwolnienie po urlopie macierzyńskim a prawo unijne Prawo unijne również zakłada ochronę praw kobiet przebywających na urlopie (...) Wiele kobiet zastanawia się, czy po...