zaświadczenie do becikowego

Świadczenia dla rodziców

Nowe becikowe

do regularnych badań profilaktycznych. W praktyce oznacza to, że przy staraniu się o becikowe należy dołączyć do wniosku zaświadczenie od lekarza (...) 2011 r. został zawieszony wymóg pozostawania pod opieką lekarską od 10. tygodnia ciąży. Żeby obecnie starać się o becikowe, wystarczy zaświadczenie

Świadczenia dla rodziców

Becikowe za granicą

, że nie zostało przez niego pobrane becikowe oraz zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej od 10 tygodnia ciąży. Ustawa o becikowym Od 1 listopada (...) jak ma wyglądać kwestia honorowania zaświadczeń innych niż nasze - polskie. Karta ciąży a becikowe Fachowcy...

Świadczenia dla rodziców

Warunki otrzymania becikowego

- od 1 listopada 2009 r. do wypłaty tzw. becikowego wymagane będzie zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką (...) ubiegającej się o becikowe, zaświadczenie lekarskie potwierdzające objęcie opieką lekarską od 10 tyg. ciąży do końca jej trwania, skrócony...

Pracownica w ciąży – kiedy poinformować szefa?

Zaświadczenie o ciąży

swojemu pracodawcy zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę. Zaświadczenie to przewidziane w art. 185 § 1 k.p. nie musi odpowiadać żadnym szczególnym (...) porodu. Kiedy należy złożyć zaświadczenie o ciąży? Zawiadomienie pracodawcy o ciąży jest prawem, a nie obowiązkiem pracownicy. Oczywiście

Pracownica w ciąży – kiedy poinformować szefa?

Zaświadczenie o byciu w ciąży

Pracownica w ciąży podlega specjalnym przywilejom, wynikającym z Kodeksu pracy.

Świadczenia dla rodziców

Wniosek o becikowe

Pisemny wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Świadczenia dla rodziców

Sprawy urzędowe po porodzie

, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej od 10- go tygodnia ciąży. Sprawdź, jakie jeszcze sprawy (...) jest jeszcze zaświadczenie lekarskie, które zamiast szpitala, rodzic (zazwyczaj tata ) niesie do urzędu w ciągu 14 dni od urodzenia....

Świadczenia dla rodziców

Co należy się po urodzeniu dziecka

Po urodzeniu dziecka przysługuje tzw. „becikowe", czyli jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł. Mogą się o nią starać zarówno rodzice (...) rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym kwota ta wynosi 583 zł miesięcznie na osobę. Gdzie składać wnioski? Pisemny wniosek o tzw. "becikowe

Świadczenia dla rodziców

Sąd po stronie matki. Bezprecedensowy wyrok nadzieją dla tysięcy kobiet

Jedną z najczęstszych przyczyn odmowy przyznania becikowego, czyli jednorazowej zapomogi przysługującej z tytułu urodzenia dziecka, jest zbyt późne (...) , gdyż samo zaświadczenie nie zawsze jest w takiej sytuacji miarodajne. Zbyt późne objęcie kobiety opieką medyczną jest główną przyczyną odmowy

Domy samotnej matki

Pomoc dla samotnych matek

do zasiłku rodzinnego, może starać się o różne dodatki: z tytułu urodzenia dziecka – nie należy mylić tego z „becikowym&rdquo (...) dziecka (jeśli takie posiada), zaświadczenie o kontynuacji nauki przez dziecko, mimo ukończenia 18 roku życia, zaświadczenie o dochodach z urzędu

Porady prawne dla rodziców

Świadczenia dla rodziców

się konieczne jest zaświadczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.Wysokość zasiłku rodzinnegojest uzależniona od ilości posiadanych (...) zasiłek na dziecko, tzw. „becikowe" w wysokości 1000zł; kształcenia i rehabilitacji dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością − kwota tego zasiłku

Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży

Rozwiązanie umowy o prace w trakcie ciąży

Ochrona pracy kobiet w ciąży dotyczy szczególnie kobiet zatrudnionych na umowę o pracę. Złożenie zaświadczenia lekarskiego o ciąży gwarantuje

Szkoły rodzenia

Szkoła rodzenia

rodzinne, becikowe, prawa socjalne, prawa pacjenta), przygotowaniu przyszłych mam do powrotu do formy po porodzie. Program szkoły rodzenia (...) rodzenia, musisz przedstawić zaświadczenie od ginekologa, że nie ma przeciwwskazań, abyś uczestniczyła w normalnych zajęciach. Niektóre dolegliwości

Baza szpitali

Formalności po porodzie

, można zająć się ubezpieczeniem dziecka i ubieganiem się o becikowe, które należy się wszystkim młodym rodzicom, bez względu na ich dochody (...) . Jest on nadawany maksymalnie w przeciągu 30 dni w urzędzie stanu cywilnego. Becikowe i ubezpieczenie dziecka Z tytułu urodzenia dziecka wszystkim

Latanie samolotem w ciąży

Loty samolotem w ciąży

rygorystyczne obostrzenia. Większość wymaga specjalnych zaświadczeń, wydawanych najdalej 3-5 dni przed lotem przez ginekologa lub położną, zezwalających (...) na lot i stwierdzających brak jakichkolwiek przeciwwskazań. Linie lotnicze: easyJet – do 27 tygodnia ciąży bez zaświadczenia; pomiędzy 28 a

Prawo pracy a ciąża

Pracownica w ciąży - kiedy poinformować szefa?

W przypadku kobiet zatrudnionych na umowę o pracę termin złożenia zaświadczenia o ciąży nie jest regulowany przez przepisy prawa pracy. Zaświadczenie (...) się postarać o jak najwcześniejsze przedłożenie pracodawcy zaświadczenia, bo wtedy zaczynają jej formalnie przysługiwać wszystkie prawa kobiety...

Prawo pracy a ciąża

Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży

Ochrona pracy kobiet w ciąży dotyczy szczególnie kobiet zatrudnionych na umowę o pracę. Złożenie zaświadczenia lekarskiego o ciąży gwarantuje (...) . Jeśli chodzi o ciężarne zatrudnione na umowę o pracę z dniem dostarczenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciążę, są one chronione specjalnymi

Alimenty

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

z wnioskiem o świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów oraz zaświadczenie komornika sądowego (...) o bezskuteczności egzekucji i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych, Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, Dokument stwierdzający...

Baza ośrodków opiekuńczo-adopcyjnych

Adopcja dziecka - warunki

się o wszystkich zaświadczeniach, jakie są konieczne do procedury adopcyjnej w tym ośrodku. Adopcja dziecka - warunki konieczne Kandydaci na rodziców (...) . Warunki adopcji w Polsce - zaświadczenia W większości ośrodków w Polsce wymagane są następujące dokumenty i zaświadczenia: odpis...

Diety dla przedszkolaka

Szkolne stołówki nie są „wege"?

, w ostateczności decydują się na wybór innej placówki. Zdarzały się sytuacje, w których wymagano od rodziców specjalnego zaświadczenia o wegetarianizmie (...) że wszystkie jej zalecenia są odpowiednie dla zdrowia dziecka. Placówki nie mogą żądać „zaświadczeń o wegetarianizmie"! Według rzeczniczki

Procedury adopcyjne

Proces adopcyjny

dzieckiem, często wymaga się zaświadczeń o bezpłodności - ale nie w każdym ośrodku adopcyjnym, każda rodzina adopcyjna musi być gotowa przejść wywiad (...) , zaświadczenie o niekaralności obojga potencjalnych rodziców, zaświadczenia o stanie zdrowia obojga potencjalnych rodziców - od lekarza ogólnego

Porady prawne dla rodziców

Prawo pracy a ciąża

pracodawcy zaświadczenia o ciąży jest on zobowiązany do udzielania pracownicy zwolnień z pracy w razie wykonywania przez nią koniecznych w przebiegu ciąży badań lekarskich – za które ma płacone pełne wynagrodzenie.

Okres zasiłkowy kobiety w ciąży

Zasiłek rehabilitacyjny w ciąży

musi być potwierdzony badaniem lekarskim i stosownym zaświadczeniem. Należy zwrócić uwagę, że wynagrodzenie w czasie zwolnienia liczone

Niemowlę

Tokofobia wskazaniem do cesarskiego cięcia?

w ten sposób. By nie spotkały się z odmową, przedstawiają zaświadczenia lekarskie o niemożności urodzenia dziecka siłami natury. Za powód podają tokofobię, czyli lęk (...) przed porodem. Oficjalnie zburzenie to nie stanowi przeciwwskazania do porodu naturalnego. Jeśli jednak kobieta przedstawi odpowiednie zaświadczenie

Alimenty

Fundusz Alimentacyjny

alimentacyjnego Potrzebne dokumenty: wniosek o przyznanie alimentów z Funduszu Alimentacyjnego, oświadczenie o dochodach rodziny, zaświadczenie (...) zawierającej postanowienia dotyczące alimentów), akt urodzenia dziecka, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub na uczelnię dziecka, orzeczenie

Samotna matka

Prawa samotnej matki

z tytułu urodzenia dziecka - tzw. becikowe. Jest to jednorazowa kwota w wysokości 1000 zł. Oprócz tego matki samotnie wychowujące dzieci mogą ubiegać

Rodzina

Porady prawne dla rodziców

znaczenie dla domowego budżetu. Zdecydowanie mniej atrakcyjny finansowo jest urlop wychowawczy. A wypłacane po urodzeniu dziecka, tzw. becikowe nie stanowi

Kultura

Chrzest

urodzenia dziecka, świadectwo ślubu kościelnego rodziców, dokumenty potwierdzające dane osobowe rodziców, zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana

Urlop macierzyński

Zasiłek rodzinny

złożyć do gminy następujące dokumenty: wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków; zaświadczenia i dowody; kopia dokumentu (...) stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej; kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka; zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły w wieku

Baza ośrodków opiekuńczo-adopcyjnych

Jak adoptować dziecko?

dokumenty: życiorys, akt małżeństwa, zaświadczenie o stanie zdrowia, zaświadczenie o sytuacji materialnej. Krok 2. Para

Procedury adopcyjne

Adopcja ze wskazaniem

adopcyjnych, odpis aktu urodzenia, jeśli adoptuje osoba samotna, zaświadczenie o stanie majątkowym, zaświadczenie o stanie zdrowotnym. Adopcja

Poród w domu

Jak wygląda poród w domu?

o badania i szczepienie dziecka. Położna, która przyjęła poród daje rodzicom specjalne zaświadczenie o urodzeniu dziecka, które muszą oni zanieść (...) oraz zaświadczenie dla pracodawcy o urodzeniu dziecka. Badania w kierunku hypotyreozy i fenyloketonurii mogą być przeprowadzone przez położną

Urlop macierzyński

Zasiłek opiekuńczy

opiekuńczego Aby otrzymać zasiłek opiekuńczy, niezbędne są pewne dokumenty. Jeśli chodzi o dziecko chore, to wymagane jest zaświadczenie lekarskie (...) sanitarnego oraz zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie. Osoba, która ubiega się o wypłatę także musi złożyć wniosek na odpowiednim druku.

Prawo pracy a ciąża

Okres zasiłkowy kobiety w ciąży

, jeśli przedstawi ona pracodawcy odpowiednie zaświadczenie. Szczególna ochrona stosunku pracy nie pozwala pracodawcy na zwolnienie ciężarnej w tym czasie (...) może potwierdzić dodatkowym zaświadczeniem lekarskim. Jeden okres zasiłkowy dotyczy wszystkich okresów niezdolności do pracy, które nie były przerywane

Adopcja i rodzicielstwo zastępcze

Procedury adopcyjne

się o dziecko; zaświadczenie o zarobkach lub zaświadczenie z urzędu gminy w przypadku działalności rolnej; opinia z miejsca pracy; zaświadczenie (...) o niekaralności; zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia; zaświadczenie z poradni zdrowia psychicznego...

Ciąża

Szkoły rodzenia

płodności po porodzie. Zapisując się do szkoły rodzenia, musisz przedstawić zaświadczenie od ginekologa, że nie ma przeciwwskazań, abyś uczestniczyła

Świadczenia dla rodziców

Ulga na dziecko 2010

podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa (...) do odliczenia, w szczególności: odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpis

Moto Parenting

Przegląd auta krok po kroku

jazdy, kierowca otrzymuje zaświadczenie o negatywnym wyniku badania wraz z listą usterek, po czym oddaje samochód do warsztatu i zgłasza

Prawa ciężarnej w szpitalu

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

zarazków choroby zakaźnej, zaświadczenie lekarskie wystawione w razie porodu, choroby lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym (...) zakładzie opieki zdrowotnej, zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a w przypadku

Czy w ciąży mogę..?

Latanie samolotem w ciąży

na pokładzie samolotu. Wymaganym dokumentem przed podróżą jest zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak jakichkolwiek przeciwwskazań do podróży

Prawo pracy a ciąża

Dopuszczalny czas i warunki pracy w ciąży

po przedstawieniu przez ciężarną odpowiedniego zaświadczenia. Jeśli chodzi o delegację, to pracodawca może wysłać na nią ciężarną tylko w przypadku zgody pracownicy.

Prawo pracy a ciąża

Ograniczenia ochrony pracowniczej w ciąży

, musi przedłożyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie. Nie musi spełniać ono żadnych wymogów formalnych, a jedynie potwierdzać ciążę pracownicy. Wypowiedzenie a

Zasiłek opiekuńczy

Wysokość zasiłku opiekuńczego

odpłatną pracę na podstawie skierowania do pracy i jest ubezpieczony chorobowo) oraz za okres objęty zaświadczeniem lekarskim, kiedy podczas

Rodzinne finanse

Ubezpieczenie dla seniora

, zaświadczeń o przebytych chorobach, lub proszą o wypełnienie ankiety, która pozwoli określić ryzyko zachorowania. Spowalnia to jednak procedurę

Alimenty

Wysokość alimentów

leków dla dziecka, faktury z zakupów dla dziecka, zaświadczenia o dodatkowych zajęciach dziecka, zeznania osób znających sytuację finansową rodziny