zaświadczenie do becikowego

Świadczenia dla rodziców

Nowe becikowe

ciężarnych do regularnych badań profilaktycznych. W praktyce oznacza to, że przy staraniu się o becikowe należy dołączyć do wniosku zaświadczenie od lekarza (...) Czyli o nowych zasadach przyznawania becikowego. Od 1 listopada 2009 roku w życie weszły nowe zasady przyznawania becikowego,...

Świadczenia dla rodziców

Becikowe za granicą

, że nie zostało przez niego pobrane becikowe oraz zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej od 10 tygodnia ciąży. Ustawa o becikowym (...) ? Nie jest bowiem wiadome jak ma wyglądać kwestia honorowania zaświadczeń innych niż nasze - polskie. Karta ciąży a becikowe Fachowcy

Świadczenia dla rodziców

Warunki otrzymania becikowego

000 zł. WAŻNE - od 1 listopada 2009 r. do wypłaty tzw. becikowego wymagane będzie zaświadczenie lekarskie potwierdzające (...) lekarską. dokument tożsamości osoby ubiegającej się o becikowe, zaświadczenie lekarskie potwierdzające objęcie opieką...

Pracownica w ciąży – kiedy poinformować szefa?

Zaświadczenie o ciąży

swojemu pracodawcy zaświadczenie lekarskie stwierdzające ciążę. Zaświadczenie to przewidziane w art. 185 § 1 k.p. nie musi odpowiadać żadnym (...) przedłużeniu jedynie do dnia porodu. Kiedy należy złożyć zaświadczenie o ciąży? Zawiadomienie pracodawcy o ciąży jest prawem, a nie obowiązkiem

Świadczenia dla rodziców

Wniosek o becikowe

Pisemny wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Pracownica w ciąży – kiedy poinformować szefa?

Zaświadczenie o byciu w ciąży

Pracownica w ciąży podlega specjalnym przywilejom, wynikającym z Kodeksu pracy.

Świadczenia dla rodziców

Sprawy urzędowe po porodzie

odpis aktu urodzenia pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej od 10 (...) poza szpitalem - wówczas potrzebne jest jeszcze zaświadczenie lekarskie, które zamiast szpitala, rodzic (zazwyczaj tata ) niesie do urzędu w ciągu...

Świadczenia dla rodziców

Co należy się po urodzeniu dziecka

Po urodzeniu dziecka przysługuje tzw. „becikowe", czyli jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł. Mogą się o nią starać zarówno rodzice (...) ? Pisemny wniosek o tzw. "becikowe" należy złożyć w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne. Może to być urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej

Świadczenia dla rodziców

Sąd po stronie matki. Bezprecedensowy wyrok nadzieją dla tysięcy kobiet

Jedną z najczęstszych przyczyn odmowy przyznania becikowego, czyli jednorazowej zapomogi przysługującej z tytułu urodzenia dziecka, jest zbyt późne (...) jest wzięcie pod uwagę faktycznej sytuacji ciężarnej, gdyż samo zaświadczenie nie zawsze jest w takiej sytuacji miarodajne. Zbyt późne objęcie

Domy samotnej matki

Pomoc dla samotnych matek

zł. Jeżeli kobieta uzyska prawo do zasiłku rodzinnego, może starać się o różne dodatki: z tytułu urodzenia dziecka - nie należy mylić tego z „becikowym (...) (jeśli takie posiada), zaświadczenie o kontynuacji nauki przez dziecko, mimo ukończenia 18 roku życia, zaświadczenie o dochodach z...

Baza szpitali

Formalności po porodzie

, można zająć się ubezpieczeniem dziecka i ubieganiem się o becikowe, które należy się wszystkim młodym rodzicom, bez względu na ich dochody (...) . Becikowe i ubezpieczenie dziecka Z tytułu urodzenia dziecka wszystkim młodym rodzicom w Polsce przyznawana jest jednorazowa zapomoga - becikowe

Latanie samolotem w ciąży

Loty samolotem w ciąży

. Wielu przewoźników wprowadza dość rygorystyczne obostrzenia. Większość wymaga specjalnych zaświadczeń, wydawanych najdalej 3-5 dni przed lotem (...) ciąży bez zaświadczenia; pomiędzy 28 a 36 tygodniem zaświadczenie konieczne, zaś od 36 tygodnia kobiety w ciąży nie mogą latać tą linią. Wizzair -...

Porady prawne dla rodziców

Świadczenia dla rodziców

uczących się konieczne jest zaświadczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.Wysokość zasiłku rodzinnegojest uzależniona od ilości (...) : urodzenia dziecka − jednorazowy zasiłek na dziecko, tzw. „becikowe" w wysokości 1000zł; kształcenia i rehabilitacji dziecka z orzeczoną

Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży

Rozwiązanie umowy o prace w trakcie ciąży

Ochrona pracy kobiet w ciąży dotyczy szczególnie kobiet zatrudnionych na umowę o pracę. Złożenie zaświadczenia lekarskiego o ciąży gwarantuje

Baza ośrodków opiekuńczo-adopcyjnych

Adopcja dziecka - warunki

do adopcji dziecka dowiadują się o wszystkich zaświadczeniach, jakie są konieczne do procedury adopcyjnej w tym ośrodku. Adopcja dziecka (...) , wartościowa motywacja adopcji - ku dobru dziecka. Warunki adopcji w Polsce - zaświadczenia W większości ośrodków w Polsce wymagane

Prawo pracy a ciąża

Rozwiązanie umowy o pracę w ciąży

Ochrona pracy kobiet w ciąży dotyczy szczególnie kobiet zatrudnionych na umowę o pracę. Złożenie zaświadczenia lekarskiego o ciąży gwarantuje (...) z ich stanu. Jeśli chodzi o ciężarne zatrudnione na umowę o pracę z dniem dostarczenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciążę, są one chronione

Alimenty

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

z funduszu alimentacyjnego: Zaświadczenie od komornika o egzekucji alimentów oraz zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji (...) i wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych, Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, Dokument stwierdzający wiek dziecka, ...

Diety dla przedszkolaka

Szkolne stołówki nie są „wege"?

zaświadczenia o wegetarianizmie ich dziecka. Według Instytutu Żywności i Żywienia nie ma przeciwwskazań do stosowania diety wegetariańskiej (...) w placówkach edukacyjnych, pod warunkiem że wszystkie jej zalecenia są odpowiednie dla zdrowia dziecka. Placówki nie mogą żądać „zaświadczeń

Niemowlę

Tokofobia wskazaniem do cesarskiego cięcia?

w ten sposób. By nie spotkały się z odmową, przedstawiają zaświadczenia lekarskie o niemożności urodzenia dziecka siłami natury. Za powód podają tokofobię, czyli lęk (...) przed porodem. Oficjalnie zburzenie to nie stanowi przeciwwskazania do porodu naturalnego. Jeśli jednak kobieta przedstawi odpowiednie zaświadczenie

Porady prawne dla rodziców

Prawo pracy a ciąża

. Po przedstawieniu pracodawcy zaświadczenia o ciąży jest on zobowiązany do udzielania pracownicy zwolnień z pracy w razie wykonywania przez nią koniecznych

Okres zasiłkowy kobiety w ciąży

Zasiłek rehabilitacyjny w ciąży

? Stan ciąży musi być potwierdzony badaniem lekarskim i stosownym zaświadczeniem. Należy zwrócić uwagę, że wynagrodzenie w czasie zwolnienia

Procedury adopcyjne

Proces adopcyjny

wieku między rodzicami a dzieckiem, często wymaga się zaświadczeń o bezpłodności - ale nie w każdym ośrodku adopcyjnym, każda rodzina adopcyjna (...) aktu małżeństwa, zaświadczenie o niekaralności obojga potencjalnych rodziców, zaświadczenia o stanie zdrowia obojga potencjalnych rodziców

Alimenty

Fundusz Alimentacyjny

, oświadczenie o dochodach rodziny, zaświadczenie o tym, że egzekucja świadczeń ze strony osoby do tego zobowiązanej, jest nieskuteczna, odpis wyroku (...) sądu o przyznaniu alimentów (lub odpis ugody zawierającej postanowienia dotyczące alimentów), akt urodzenia dziecka, zaświadczenie o uczęszczaniu

Samotna matka

Prawa samotnej matki

do pomocy finansowej Każdemu przysługuje dodatek z tytułu urodzenia dziecka - tzw. becikowe. Jest to jednorazowa kwota w wysokości 1000 zł. Oprócz

Rodzina

Porady prawne dla rodziców

wychowawczy . A wypłacane po urodzeniu dziecka, tzw. becikowe nie stanowi wystarczającego zabezpieczenia materialnego, by każda mama zatrudniona

Kultura

Chrzest

: świadectwo urodzenia dziecka, świadectwo ślubu kościelnego rodziców, dokumenty potwierdzające dane osobowe rodziców, zaświadczenie z parafii

Urlop macierzyński

Zasiłek rodzinny

; zaświadczenia i dowody; kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej; kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka; zaświadczenie

Procedury adopcyjne

Adopcja ze wskazaniem

przysposobienie dziecka, odpis aktu małżeństwa w przypadku rodziców adopcyjnych, odpis aktu urodzenia, jeśli adoptuje osoba samotna, zaświadczenie (...) o stanie majątkowym, zaświadczenie o stanie zdrowotnym. Adopcja ze wskazaniem w rodzinie lub wśród najbliższych przyjaciół nie powinna wywołać

Baza ośrodków opiekuńczo-adopcyjnych

Jak adoptować dziecko?

i psychicznie). Adopcja - potrzebne dokumenty: życiorys, akt małżeństwa, zaświadczenie o stanie zdrowia, zaświadczenie o sytuacji materialnej

Urlop macierzyński

Zasiłek opiekuńczy

, to wymagane jest zaświadczenie lekarskie wystawione na formularzu ZUS ZLA. Natomiast, jeśli chodzi o dziecko do lat ośmiu, to niezbędne jest oświadczenie (...) ubezpieczonego, decyzja inspektora sanitarnego oraz zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym blankiecie. Osoba, która ubiega się o wypłatę także musi...

Adopcja i rodzicielstwo zastępcze

Procedury adopcyjne

urodzenia - w przypadku osób samotnych ubiegających się o dziecko; zaświadczenie o zarobkach lub zaświadczenie z urzędu gminy w przypadku działalności (...) rolnej; opinia z miejsca pracy; zaświadczenie o niekaralności; zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia; zaświadczenie...

Świadczenia dla rodziców

Ulga na dziecko 2010

zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności: odpis aktu urodzenia dziecka (...) , zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną

Rodzinne finanse

Ubezpieczenie dla seniora

, zaświadczeń o przebytych chorobach, lub proszą o wypełnienie ankiety, która pozwoli określić ryzyko zachorowania. Spowalnia to jednak procedurę

Prawo pracy a ciąża

Dopuszczalny czas i warunki pracy w ciąży

na badania lekarskie po przedstawieniu przez ciężarną odpowiedniego zaświadczenia. Jeśli chodzi o delegację, to pracodawca może wysłać na nią ciężarną tylko w przypadku zgody pracownicy.

Czy w ciąży mogę..?

Latanie samolotem w ciąży

na pokładzie samolotu. Wymaganym dokumentem przed podróżą jest zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak jakichkolwiek przeciwwskazań do podróży

Zasiłek opiekuńczy

Wysokość zasiłku opiekuńczego

że aresztowany wykonuje odpłatną pracę na podstawie skierowania do pracy i jest ubezpieczony chorobowo) oraz za okres objęty zaświadczeniem lekarskim

Prawa ciężarnej w szpitalu

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy?

dziecka w przypadku, gdy istnieje podejrzenie o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, zaświadczenie lekarskie wystawione w razie porodu, choroby (...) lub pobytu małżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3

Moto Parenting

Przegląd auta krok po kroku

jazdy, kierowca otrzymuje zaświadczenie o negatywnym wyniku badania wraz z listą usterek, po czym oddaje samochód do warsztatu i zgłasza

Alimenty

Wysokość alimentów

dziecko, np.: faktury z zakupu leków dla dziecka, faktury z zakupów dla dziecka, zaświadczenia o dodatkowych zajęciach dziecka, zeznania

Pracownica w ciąży – kiedy poinformować szefa?

Kiedy powiedzieć w pracy o ciąży?

, kiedy kobieta powinna powiedzieć o ciąży, wielu prawników radzi, aby kobiety robiły to zawsze, kiedy otrzymają zaświadczenie lekarskie stwierdzające

Wykorzystaj szansę, jaką daje Ci druga ciąża

Urlop macierzyński na drugie dziecko

przed powrotem do pracy. Pracownica powinna dołączyć zaświadczenie od pracodawcy ojca dziecka, w którym potwierdza on datę rozpoczęcia przez niego

Rodzinne finanse

Jak wyegzekwować alimenty - praktyczne porady

, akt urodzenia dziecka, zestawienie przedstawiające zaległości w alimentach oraz zaświadczenie wystawione przez polski sąd na potrzeby procedury. Wszystkie te dokumentu musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły.

Objawy poronienia

Prawa rodziców po poronieniu

aktu urodzenia dziecka. Nie ma potrzeby składania zaświadczenia lekarskiego o odbytym porodzie. Rodzice mają prawo do uzyskania zasiłku pogrzebowego

Porady prawne dla rodziców

Rejestracja dziecka

zaświadczenie lekarskie o dacie urodzenia do USC (czyli załatwia to, co zwykle robi szpital) i na to również ma 14 dni od daty porodu. Akt jest wtedy