Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny jest podstawową formą wsparcia. Oznacza to, że jest formą pomocy, która ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. O taki zasiłek może ubiegać się oboje rodziców, jeden rodzic, opiekun dziecka lub osoba ucząca się. Ponadto taki zasiłek przysługuje na dziecko do ukończenia 18. roku życia, nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do 21. roku życia lub do ukończenia 24. roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole i ma orzeczenie o niepełnosprawności całkowitej lub częściowej.

Polecane wideo:

Zasiłek dla osoby uczącej się

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko, które chodzi do szkoły. Do szkół tych zaliczamy: szkołę podstawową, gimnazjum, artystyczną, ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży, oraz szkołę dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Zasiłek ten nie przysługuje osobie uczącej się, jeśli odbywa naukę w nietypowym systemie edukacyjnym, do którego zalicza się naukę korespondencyjną lub naukę wolnego słuchacza. Ponadto zasiłek ten nie należy się także osobom uczącym się w szkole, pomiędzy którymi został zawarty związek małżeński, dziecko jest w rodzinie zastępczej lub innej instytucji, która zapewni mu całodobowe utrzymanie, osobie, która posiada własne dziecko lub samotnie wychowującej dziecko, której nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica. Na szczęście istnieją wyjątki. Wówczas zasiłek otrzymują osoby, których rodzice lub jedno z nich nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany. Zasiłek rodzinny należy się również osobie samotnie wychowującej dziecko.

Dokumenty niezbędne do zasiłku rodzinnego

Osoby, które chcą otrzymać zasiłek rodzinny muszą złożyć do gminy następujące dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków;
 • zaświadczenia i dowody;
 • kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej;
 • kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka;
 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły w wieku powyżej 18 lat lub szkoły wyższej;
 • orzeczenie o niepełnosprawności.

Warto dodać, że pomoc materialna przyznawana jest od 1 września do 31 sierpnia. Okres ten nosi nazwę okresu zasiłkowego.

Wysokość zasiłku rodzinnego

Pomoc materialna jest uzależniona od wieku dziecka i wynosi w przypadku dziecka:

 • przed ukończeniem 5. roku życia - 48 zł miesięcznie;
 • powyżej 5. roku życia i do ukończenia 18. roku życia - 64 zł miesięcznie;
 • powyżej 18 roku życia i do ukończenia 24 roku życia - 68 zł miesięcznie

Warto wspomnieć, że w przypadku zasiłku rodzinnego istnieją również specjalne dodatki. Zaliczamy do nich:

 • dodatek z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł, jest to świadczenie jednorazowe;
 • dodatek tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400 zł co miesiąc;
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w wysokości 170 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci lub 250 zł na dziecko niepełnosprawne, nie więcej jednak niż 500 zł na wszystkie dzieci;
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 80 zł na trzecie dziecko i następne uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wysokości 60 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5. roku życia lub 80 zł miesięcznie na dziecko powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
 • dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego w wysokości 100 zł, jednorazowo na dziecko wypłacany raz w roku;
 • dodatek na podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w wysokości 90 zł lub 50 zł miesięcznie.

Polecane wideo:

Sylwia Michalczyk, ponad rok temu
Komentarze

dyskusje na forum

Artykuły Zasiłek rodzinny
Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny na dziecko

Zasiłek rodzinny jest jedną z form wsparcia, która ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. O zasiłek ten mogą starać (...) lub wyroku sądowego. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje osobom, o których mowa powyżej, do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki

Zasiłek rodzinny

Po urlopie macierzyńskim

Kiedy kończy się urlop macierzyński pojawia się pytanie: co dalej? Wiele kobiet zastanawia się wówczas, czy wrócić do pracy, czy też pozostać w domu do momentu, kiedy maluszek nieco podrośnie. Jest to niewątpliwie trudna decyzja i niestety nie ma określonej reguły, kiedy nadchodzi ten właściwy

Zasiłek rodzinny

Ulga na dziecko 2011

przysługującej im kwoty, pamiętając o górnej granicy 1.112.94 zł na dziecko. Ulga prorodzinna a zasiłek rodzinny Podatnik korzystający ze świadczeń (...) rodzinnych, który zdecyduje się skorzystać z ulgi prorodzinnej może utracić prawo do zasiłku. Wszystko dlatego, że odliczenie od podatku wysokiej kwoty

Świadczenia dla rodziców

Zasiłki rodzinne

Zasiłek rodzinny jest jedną z form wsparcia, która ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. O zasiłek ten mogą starać (...) lub wyroku sądowego. Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje osobom, o których mowa powyżej, do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki

Porady prawne dla rodziców

Świadczenia dla rodziców

Świadczenia dla rodziców

Świadczenia dla rodziców to forma finansowej pomocy, którą rodzice lub opiekunowie dziecka otrzymują od państwa. Najważniejsze świadczenia rodzinne to: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego i świadczenia opiekuńcze. Dwa pierwsze świadczenia rodzinne są przyznawane głównie na podstawie dochodu na jednego członka rodziny. Świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne) są przyznawane na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności. Warto jeszcze wspomnieć o zasiłku macierzyńskim, który może być wypłacany przez pracodawcę lub zakład ubezpieczeń społecznych. Zasiłek rodzinny Rodzice i prawni opiekunowie dzieci mają prawo do korzystania z materialnej pomocy państwa. Jednym z podstawowych zapomóg finansowych dla rodziców jest zasiłek rodzinny. Przyznaje się go wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka nie przekracza 504 zł. Jeśli natomiast członkiem rodziny jest osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, to górna granica nie może przekraczać wówczas 583 zł na osobę. W przypadku osób do 16. roku życia potrzebne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych lub osób pełnoletnich uczących się konieczne jest zaświadczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.Wysokość zasiłku rodzinnegojest uzależniona od ilości posiadanych dzieci i wynosi: w przypadku dzieci do ukończenia 5. roku życia − 48 zł; w przypadku dzieci powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, ale nie dłużej niż do przekroczenia 21. roku życia − 64 zł; w przypadku dzieci kontynuujących naukę w szkole wyższej do ukończenia 24. roku życia bądź posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności − 68 zł. Dodatek do zasiłku rodzinnego Zasiłek rodzinny jest wypłacany co miesiąc w identycznej kwocie w całej Polsce. Różnić się mogą dodatki do zasiłku rodzinnego, których wysokość ustala rada gminy. Może ona zachować standardową formę zasiłku lub podwyższyć ją o określoną kwotę. Dodatek rodzinnymoże przysługiwać z tytułu: urodzenia dziecka − jednorazowy zasiłek na dziecko, tzw. „becikowe" w wysokości 1000zł; kształcenia i rehabilitacji dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością − kwota tego zasiłku może wynosić 60 zł (dziecko niepełnosprawne do 5. roku życia) lub 80 zł miesięcznie (dziecko niepełnosprawne powyżej 5. roku życia); początku roku szkolnego − jednorazowy zasiłek przydzielany rodzicom we wrześniu w wysokości 100 zł; nauki dziecka poza miejsce zamieszkania − dodatek ten wynosi 90 zł miesięcznie; dodatek związany z dojazdami dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania wynosi 50 zł; samotnej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym − 250 zł miesięcznie; samotnej opieki nad dzieckiem i utraty zasiłku dla bezrobotnych − 400 zł miesięcznie; opieki nad dzieckiem w czasie trwania urlopu wychowawczego; opieki nad dzieckiem w rodzinie wielodzietnej − w myśl prawa zasiłek ten przysługuje na trzecie i kolejne dziecko. Poza wymienionymi dodatkami do zasiłku można otrzymywać stały zasiłek socjalnyuzależniony od wysokości dochodów. Jego wysokość waha się między 30 a 418 zł. Świadczenia opiekuńcze Na świadczenia opiekuńcze składają się zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne. Pierwszy rodzaj zapomogi przysługuje dziecku niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności. Zasiłek ten jest przyznawany bez względu na dochód rodziny. Jego wysokość to 153 zł. Innym rodzajem zasiłkujest świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Przysługuje on osobom, których dzieci posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem stałej lub długotrwałej opieki wynikającej z niemożności samodzielnej egzystencji bądź egzystencji wymagającej stałego udziału opiekuna. Pomoc opiekuna może być konieczna w zakresie rehabilitacji, leczenia czy edukacji. Obecnie (od 1 stycznia 2010 roku) przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego nie jest warunkowane wysokością dochodów. Jednorazowe świadczenie pielęgnacyjne wynosi 520 zł. Zasiłek macierzyński Zasiłek macierzyński może być wypłacany przez zakład ubezpieczeń społecznych lub pracodawcę. W pierwszym przypadku ma on miejsce, gdy pracodawca zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego powyżej 20 pracowników, a w drugim, gdy pracodawca opłaca składki zdrowotne mniej niż 20 osobom. Zasiłek macierzyński przysługuje kobietom zatrudnionym na umowę o pracę i jest wypłacany w czasie trwania całego urlopu macierzyńskiego. Przysługuje on także kobietom, których dziecko urodziło się martwe lub wymaga hospitalizacji. W przypadku urodzenia dziecka martwego lub zgonu dziecka w okresie 8 tygodni od urodzenia, kobiecie przysługuje zasiłek przez 8 tygodni od urodzenia dziecka i nie krócej niż przez 7 dni od zgonu dziecka. Jeśli śmierć dziecka nastąpi po 8 miesiącach od urodzenia, wówczas zasiłek macierzyński przysługuje jej przez 7 dni od dnia śmierci dziecka. W przypadku długotrwałej hospitalizacji dziecka kobiecie przysługuje prawo do wykorzystania świadczenia w późniejszym terminie.

Świadczenia dla rodziców

Nowe świadczenia rodzinne - sprawdź, czy ci przysługują

Nowe świadczenia rodzinne - sprawdź, czy ci przysługują

Nowe świadczenia dla rodzin Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych. Jakie zmiany zaproponował Rząd, kto może korzystać z nowego zasiłku i gdzie należy się po niego zgłosić?Zasiłek „kosiniakowy" Nowy zasiłek wziął swoją nazwę od nazwiska jego pomysłodawcy, byłego Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zakłada on, że rodzice, którzy nie mieli do tej pory praw do urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, dostaną zasiłek w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok. Chodzi tutaj głównie o osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, studentów, osoby bezrobotne oraz prowadzące działalność gospodarczą. Warto pamiętać o tym, iż pomoc ma być udzielana niezależnie od dochodu. Przepisy te obejmują również rodziców, którym urodziły się dzieci przed dniem 1 stycznia 2016 r. pod warunkiem, że nie minął jeszcze okres 52 tygodni od urodzenia dziecka. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka świadczenie wydłuża się do:65 tygodni w przypadku urodzenia bliźniąt,67 tygodni w przypadku trojaczków,69 tygodni w przypadku czworaczków,71 tygodni w przypadku pięcioraczków.Komu nie przysługuje zasiłek? Zasiłek nie przysługuje w przypadkach, gdy:rodzice dziecka chcą pobierać świadczenie rodzicielskie w tym samym czasie na to samo dziecko;jedno z rodziców uprawnione jest do otrzymania zasiłku macierzyńskiego;jedno z rodziców otrzymuje świadczenia z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy.W przypadku, kiedy nastąpi zbieg uprawnień do świadczeń (rodzicielskiego, pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna), osobie uprawnionej będzie przysługiwało tylko jedno z wybranych.„Złotówka (...) . Zmiany te zakładają, że łączna kwota zasiłków rodzinnych przysługujących osobom

Prawo pracy a ciąża

Okres zasiłkowy kobiety w ciąży

. Po ustaniu zasiłku chorobowego kobiecie w ciąży, która nie byłaby zdolna do pracy, przysługuje zasiłek rehabilitacyjny, przyznawany przez Zakład Ubezpieczeń (...) Społecznych. Zasiłek rehabilitacyjny w ciąży przysługuje do dnia porodu, ponieważ później kobieta automatycznie przechodzi na zasiłek macierzyński

Świadczenia dla rodziców

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o zasiłkach rodzicielskich

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o zasiłkach rodzicielskich

zł miesięcznie, na drugie - 92,67 zł, na trzecie - 139,01 zł, natomiast na czwarte - 185,34 zł. Zasiłek rodzinny Rodzinom, w których dochód na osobę nie jest wyższy niż 539 zł netto na jednego członka, przysługuje świadczenie w wysokości 77 zł/mies. na dziecko do 5. roku życia, 106 zł/mies. na dziecko pomiędzy 5. a 18. rokiem życia oraz 115 zł/mies. na dziecko pomiędzy 18. a 24. rokiem życia. Dodatki do zasiłku rodzinnego Po urodzeniu dziecka jednorazowo otrzymać można kwotę 1000 zł. W trakcie urlopu macierzyńskiego należy się także dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem, który wynosi 400 zł.Przewidziany jest również dodatek dla samotnego rodzica - to kwota 170 zł miesięcznie i 250 zł w przypadku, kiedy dziecko niepełnosprawne. Na dodatkowe wsparcie mogą liczyć ponadto rodzice, których dzieci podejmują naukę w szkole - jeżeli placówka znajduje się w innej miejscowości, przysługuje im 90 zł miesięcznie, plus 50 zł/mies. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem. Dodatkowo raz w roku otrzymać mogą 100 zł na rozpoczęcie roku szkolnego. W przypadku rodziny wielodzietnej dodatek na wychowanie jednego dziecka wynosi 80 zł. Co zmieni się w przyszłym roku? Od przyszłego roku zmianie ulegną zasady dotyczące przydzielania zasiłków rodzicielskich. To dobra wiadomość przede wszystkim dla osób bezrobotnych, zatrudnionych w ramach umowy o dzieło, a także studentów, którzy przez rok po urodzeniu dziecka będą otrzymywać comiesięczne wsparcie. Młodym rodzicom przysługiwać będzie wypłacane przez 12 miesięcy świadczenie w wysokości 1000 zł netto. Na złożenie wniosku będą mieć 3 miesiące od momentu przyjścia malucha na świat. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, pieniądze zaczną być wypłacane dopiero od chwili zgłoszenia się po świadczenie. Należy zaznaczyć, że wysokość uzyskiwanego przez daną rodzinę dochodu nie będzie miała żadnego wpływu na decyzję o przyznaniu pomocy. W sytuacji, kiedy w trakcie korzystania ze świadczenia któreś z rodziców podejmie pracę, wypłacana suma zostanie obniżona do 500 zł. (...) , przysługują im różne świadczenia. Co należy wiedzieć na ich temat? Świadczenia rodzicielskie dziś Po zasiłek rodzicielski może zgłosić

Relacje z dziećmi

W tych krajach najlepiej wychowywać dzieci

W tych krajach najlepiej wychowywać dzieci

To są kraje dla młodych Mają wysokie zasiłki socjalne, respektują gender, są bezpieczne i przyjazne dla kobiet, które zamiast na karierze, chcą skupić się na rodzinie. Mowa o krajach, w których najlepiej wychowuje się dzieci. Ranking na ten temat opracowali właśnie pracownicy Whartoon Schools przy Uniwersytecie Pennsylvania w Stanach Zjednoczonych.Ranking powstał na podstawie ankiet, jakie wypełniło 16 tysięcy respondentów. Oceniali oni takie kwestie jak: prawa człowieka, warunki do zakładania rodziny, akceptację ideologii gender, poziom szczęścia wśród mieszkańców, bezpieczeństwo, system edukacji oraz system opieki zdrowotnej.Na liście znalazły się także Pakistan i Iran, dwa państwa, które są krytykowane za łamanie praw człowieka. Nie ma na niej natomiast Polski.W których krajach najlepiej wychowuje się dzieci i dlaczego?Szwecja Pierwsze miejsce na liście zajęła europejska Szwecja. Kraj znany z wysokich świadczeń rodzinnych. To głównie dzięki nim znalazła się na tak wysokiej pozycji. Ale nie tylko. W Szwecji żyje się lepiej, przekonują tysiące Polaków, którzy tam wyemigrowali. Zarobki są odpowiednie mimo, że poziom życia i ceny - wyższe. Łatwiej znaleźć pracę i wychowywać dzieci - twierdzą. Ta łatwość powodowana jest głównie wysokim zapleczem socjalnym, jakie oferuje kraj. Zasiłek na dziecko przysługuje tam każdej rodzinie. Wynosi on 1050 koron miesięcznie. Dodatkowe pieniądze można otrzymać jeśli posiada się status rodziny wielodzietnej. Warto tutaj zaznaczyć, że w Szwecji rodziną wielodzietną jest małżeństwo z dwojgiem, a nie jak Polsce - trojgiem, dzieci. Na dwoje dzieci rodzinie otrzymuje się 2200 koron, na troje - 3604, a na czworo - 5514. Do tego dochodzą pieniądze, jakie można dostać w ramach dodatku mieszkaniowego, który może przysługiwać rodzinom z dziećmi lub małżeństwom bezdzietnym. Zależy oczywiście od ilości osób i kilku innych kwestii. Zachętą do rodzenia i wychowywania dzieci w Szwecji jest też długi urlop (...) pracujący w Holandii ma prawo do zasiłku rodzinnego - świadczenia, które jest wypłacane raz na kwartał i wynosi 191,65 euro na dziecko do piątego roku życia