Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy to czas, jaki następuje po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Przysługuje on zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie. Jest to bezpłatny okres zwolnienia, gdyż płatny urlop wychowawczy przysługuje tylko osobom o niskim dochodzie. Składka ubezpieczeniowa w czasie urlopu wychowawczego jest opłacana przez budżet państwa. Długość urlopu wychowawczego jest różna, ale maksymalnie może wynosić 3 lata i musi zakończyć się przed ukończeniem przez dziecko 4. roku życia, a przedłużenie następuje tylko w szczególnych przypadkach. W trakcie trwania urlopu obowiązuje szczególna ochrona stosunku pracy i wypowiedzenie na urlopie wychowawczym następuje tylko w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego lub upadłości firmy.

Urlop wychowawczy a urlop macierzyński

Urlop wychowawczy to okres, który następuje po urlopie macierzyńskim. Różnic między nimi jest kilka. Po pierwsze, urlop wychowawczy, w przeciwieństwie do macierzyńskiego, przysługuje zarówno kobiecie, jak i mężczyźnie, którzy przepracowali co najmniej 6 miesięcy na umowie o pracę. Po drugie, w czasie przebywania na urlopie wychowawczym opiekunowi nie przysługują świadczenia finansowe, jak ma to miejsce w czasie urlopu macierzyńskiego. Płatny urlop wychowawczyprzysługuje tylko tym osobom, u których dochód nie przekracza 504 zł na jednego członka rodziny. Liczy się go na podstawie sumy wszystkich dochodów rodziny w roku poprzedzającym urlop macierzyński. Jeśli dochód jest niższy niż wskazana kwota, to osoba otrzymuje 400 zł każdego miesiąca. W trakcie trwania urlopu wychowawczego składka obowiązkowego ubezpieczenia społecznego jest opłacana przez budżet państwa. Urlop wychowawczy różni się też od macierzyńskiego długością trwania. O ile obligatoryjny urlop macierzyński w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie wynosi 20 tygodni, to czas urlopu wychowawczego jest dużo mniej uregulowany. Okazuje się, że urlop wychowawczy może trwać nawet 3 lata i trzeba go wykorzystać do ukończenia 4. roku życia dziecka. Dodatkowo, urlop wychowawczy może być przedłużony o kolejne 3 lata do 18. roku życia dziecka, gdy dziecko z powodu złego stanu zdrowia posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub pewnym stopniu niepełnosprawności.

Warunki urlopu wychowawczego

Pracownika, który przechodzi na urlop wychowawczy, dotyczy szczególna ochrona stosunku pracy. Dzięki niej pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę, a p powrocie jest zobowiązany zatrudnić go na tym samym stanowisku, na jakim pracował uprzednio. Jeśli nie ma możliwości zatrudnienia pracownika na tym samym stanowisku, co przed urlopem wychowawczym, to pracodawca zobowiązany jest zatrudnić go na stanowisku równorzędnym lub odpowiadającym jego kwalifikacjom przy zachowaniu wynagrodzenia sprzed urlopu wychowawczego. Wypowiedzenie na urlopie wychowawczym może nastąpić tylko w przypadku: ogłoszenia upadłości firmy lub zwolnienia dyscyplinarnego.

Wniosek o urlop wychowawczynależy przedłożyć pracodawcy 2 tygodnie przed jego rozpoczęciem. Jeśli pracownik złoży go później, to pracodawca jest zobowiązany do udzielenia go w terminie nie późniejszym niż 2 tygodnie od złożenia wniosku. We wniosku powinny się znaleźć następujące informacje:

  • data rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego;
  • okres urlopu wychowawczego, jaki był dotychczas wykorzystany;
  • oświadczenie drugiego opiekuna dziecka o tym, że rezygnuje on z prawa do korzystania z urlopu wychowawczego.

Czasem dołączenie takiego oświadczenia może sprawić wiele trudności (osoba ma ograniczone prawa rodzicielskie, przebywa za granicą), dlatego zamiast powyżej wskazanego oświadczenia dołącza się dokumenty potwierdzające niemożność sporządzenia takiego dokumentu.

Polecane wideo:

Ewelina Stanios,
Komentarze

dyskusje na forum

Artykuły Urlop wychowawczy
Urlop wychowawczy

Zwolnienie po urlopie wychowawczym

(...) kończy się okres „ochronny", niepozwalający na zwolnienie. Okres ten rozpoczyna się z dniem złożenia wniosku o urlop wychowawczy ... . Jest to moment, w którym kończy się okres "ochronny" pracownika. Tylko czas od momentu złożenia przez pracownika wniosku o urlop wychowawczy aż do powrotu z tego urlopu jest czasem „ochronnym", niepozwalającym pracodawcy na zwolnienie pracownika. Po powrocie z urlopu wychowawczego pracownik ma prawo powrócić na to samo stanowisko, na którym pracował przed pójściem na urlop...

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy dla ojca

Wiele kobiet po urlopie macierzyńskim chce wykorzystać także prawo do urlopu wychowawczego. Urlop wychowawczy ... trzeba spełnić, by ubiegać się o urlop wychowawczy dla ojca? Urlop wychowawczy w 2012 roku Urlop wychowawczy przysługuje tak samo matce, jak i ojcu dziecka. Zgodnie z Kodeksem pracy, na urlop wychowawczy może pójść mama lub tata dziecka albo oboje rodziców ... do ukończenia przez szkraba 4 lat. Ponadto, dodatkowy urlop wychowawczy na czas 3 lat, do momentu, gdy dziecko nie ukończy 18 roku...

Urlop wychowawczy

Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

(...) ukończenia przez dziecko czwartego roku życia. Jeśli zarówno matka, jak i ojciec chce pójść na urlop wychowawczy w tym samym czasie ... pracodawcy), pod warunkiem, że dziecko nie skończyło czterech lat. Urlop wychowawczy można sobie skrócić i wrócić do pracy ... to rozwiązywania dotychczasowej umowy o pracę, gdyż urlop wychowawczy jest wliczany do stażu pracy pracownika. Należy pamiętać, że w czasie ... to jednak bardzo dobry wybór ze względu na bardzo intensywny w tym czasie rozwój dziecka. Ile można być na urlopie...

Urlop wychowawczy

Komu przysługuje urlop wychowawczy?

Jeżeli pracownik zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy, ma prawo do urlopu wychowawczego. Do 6-miesięcznego okresu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia. Urlop wychowawczy udzielany jest na wniosek pracownicy lub pracownika na okres 3 lat, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 lat. Jeśli jedno z rodziców wychowuje dziecko niepełnosprawne, może otrzymać urlop ... o urlop wychowawczy składa się najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem urlopu. Rodzice lub opiekunowie, którzy spełniają...

Urlop wychowawczy

Ciąża na urlopie wychowawczym

(...) macierzyńskiego wykraczałby poza udzielony urlop wychowawczy, pracownicy przysługuje pełny wymiar okresu wypłaty zasiłku...

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

(...) jest uzależnione również od dwóch innych kwestii: od tego, czy urlop wychowawczy został rozpoczęty i zakończony w tym samym roku, a także od tego, czy kobieta zdążyła wykorzystać jakąś część z bieżącego urlopu wychowawczego, zanim przeszła na urlop wychowawczy. Są ... urlopu wypoczynkowego (12x1,66 dnia), a przed pójściem na urlop wychowawczy żaden z tych dni nie został wykorzystany, z każdym ... , jej sytuacja przedstawia się nieco inaczej. Jeżeli poszła na urlop wychowawczy w połowie roku, w tym samym roku należy jej się 26...

Urlop tacierzyński

Urlop ojcowski

W dzisiejszych czasach nikogo nie dziwi już sytuacja, w której Mama zarabia tyle samo, lub więcej, niż Tata. Czasem warunki finansowe lub skomplikowane okoliczności życiowe zmuszaj

Porady prawne dla rodziców

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński w 2011 roku uległ zmianom pod względem czasu jego trwania. Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od liczby urodzonych dzieci w czasie jednego porodu. Pracownicy przysługuje podstawowy urlop macierzyński w wymiarze: 20 tygodni, gdy urodzi...

Porady prawne dla rodziców

Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński, określany także jako urlop ojcowski, to pełnopłatne zwolnienie z pracy, które pozwala ojcu włączyć się w opiekę nad dzieckiem. Długość urlopu ojcowskiego wynosi obecnie tydzień, jednak od 1 stycznia 2012 roku zostanie on wydłużony...

Urlop tacierzyński

Urlop ojcowski 2010

Zmiany, które nastąpiły z początkiem roku 2010 w polskim prawodawstwie (urlop tacierzyński), przyczyniły się do zrównania obowiązków obu płci. To wielki postęp, ponieważ w tradycji