Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Ulga na dziecko 2010

Najpopularniejsza w 2008 roku ulga będzie brana pod uwagę w rozliczeniach za 2009 rok, mimo że jej limit nieco zmalał (ulga na dziecko za rok 2009 zmniejszyła się o 61,66 zł w porównaniu z rokiem poprzednim i wynosi teraz 1 112,04 zł). Zmiana związana jest ze zmianą skali podatkowej z 19, 30 i 40 % na 18 i 32%. W 2009 roku też zmniejszy się też grono podatników, którym ulga będzie przysługiwać w pełnej wysokości. Od tego roku najważniejsza jest data urodzenia dziecka. Ulga będzie należała się za każdy miesiąc, w którym podatnik wychowywał dziecko, sprawował opiekę lub pełnił funkcję opiekuna prawnego. Gdy rozliczaliśmy rok 2008, rodzicom przysługiwała taka sama kwota niezależnie od tego, czy dziecko urodziło się 1 stycznia czy 28 grudnia. W PIT za 2009 r. odliczenie będzie proporcjonalne do liczby miesięcy, w których sprawowano opiekę nad dzieckiem. Rodzice, których dziecko urodziło się w grudniu, będą mogli odliczyć tylko 1/12 maksymalnej kwoty. Ci, którym urodziło się w lipcu - połowę. A ci, którzy rodzicami zostali w styczniu, mają prawo do skorzystania z całego odliczenia.

1. Ulga na dziecko - przykład rozliczenia

Dziecko pani Kasi urodziło się we wrześniu 2009 r. Rozliczając PIT będzie mogła odliczyć ulgę tylko za cztery ostatnie miesiące, łącznie z wrześniem. Jeśli kwota ulgi na dziecko przysługująca za jeden miesiąc wynosi 92,6 zł (1 112,04 zł : 12 = 92,6 zł), (92,60 zł x 4=370, 4 zł), odliczenie za cztery miesiące wyniesie 370,4 zł. Zgodnie z art. 27f ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w obecnie obowiązującym brzmieniu, ulga podatkowa na dziecko przysługuje podatnikowi, który posiadał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę nad dzieckiem.

Ulga nie przysługuje poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:

 • na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 • wstąpiło w związek małżeński.

Powyższa zasada obok dzieci małoletnich dotyczy także pozostałych dzieci, na które ulga przysługuje, czyli pełnoletnich dzieci niepełnosprawnych, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną i pełnoletnich dzieci do uzyskania 25 roku życia, które się uczą. Co za tym idzie, ukończenie 25 lat w trakcie roku, zakończenie nauki bądź ślub powoduje, iż rodzice nie będą mogli skorzystać z pełnego limitu ulgi. Dodatkowo ustawa w niektórych sytuacjach przewiduje rozbicie przysługującego limitu nie tylko na miesiące, lecz nawet na dni (3,09 zł za każdy dzień opieki). Zasada ta dotyczy też pozostałych opiekunów: rodziców adopcyjnych i zastępczych oraz opiekunów prawnych.

2. Kwota odliczenia na dziecko za 2009 rok

W rozliczeniu za rok 2009 odliczyć można z tego tytułu maksymalnie:

 • 1 112,04 zł na każde wychowywane,
 • 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko,
 • 3,089 zł to 1/30 limitu miesięcznego.

Odliczenia dokonuje się maksymalnie do wysokości podatku. Jeżeli zatem roczny podatek jest niższy niż limit ulgi podlegający odliczeniu, odliczeniu podlega tylko część kwoty.

3. Zasady rozliczeń ulgi prorodzinnej

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać jedynie podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych. Ulga prorodzinna nie przysługuje tym, którzy korzystają z zasady opodatkowania:

 • podatkiem liniowym 19%,
 • ryczałtem ewidencjonowanym (z wyjątkiem wynajmujących prywatnie, nie w ramach działalności gospodarczej, którzy zachowują prawo do wspólnego rozliczenia),
 • kartą podatkową,
 • podatkiem tonażowym.

4. Potrzebne dokumenty

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym, podając liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, podatnik jest obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą,
 • zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Mogą być również przydatne wyroki sądów w sprawach adopcyjnych. W zakresie przypadków szczególnych niezbędne też będą wyroki rozwodowe czy ustanawiające separację. Jeżeli dziecko przebywa u obojga rodziców na zmianę - warto zawrzeć porozumienie albo spisać protokół potwierdzający odpowiednio, u kogo dziecko będzie przebywać w roku nadchodzącym, albo u kogo dziecko przebywało w roku minionym.

5. Jak rozliczyć ulgę na dziecko za 2009 rok

Niestety, jeśli chcesz skorzystać z ulgi na dzieci, nie możesz poprosić o rozliczenie rocznego zeznania podatkowego, czyli PIT-u, swojego pracodawcy czy ZUS (PIT-40, PIT-40A). Musisz zrobić to sam.

W rozliczeniu za 2009 r. obowiązywać będzie nowy wzór załącznika PIT-O, w którym rodzice wpisują m.in. liczbę dzieci i czas, za który przysługuje im odliczenie. Trzeba też będzie podać w zeznaniu numer PESEL dziecka i jego pozostałe dane osobowe.

Pamiętajmy, że nie musimy żadnych dokumentów dołączać do zeznania rocznego. Musimy mieć jednak świadomość, że urząd ma prawo zweryfikować nasze odliczenie, sprawdzając, czy rzeczywiście mamy do niego prawo. Może wezwać nas do udzielenia wyjaśnień, zwrócić się do odpowiednich urzędów administracji bądź sądów o dokumenty poświadczające sytuację rodzinną oraz liczbę wychowywanych dzieci. Reszta pozostaje taka sama jak rok temu, zatem zapraszamy również do przeczytania pytań i odpowiedzi naszego eksperta ds rozliczeń. Ulga na dzieci w 2009 roku

Małgorzata Lejman

Polecane wideo:

Redakcja parenting.pl,
Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Świadczenia dla rodziców
Świadczenia dla rodziców

Sprawy urzędowe po porodzie

Gdy przychodzi na świat długo oczekiwana kruszynka, po kilku dniach niczym nie zmąconej radości, przychodzi czas na formalne, codzienne, urzędowe sprawunki. Maluszka trzeba przecież zameldować, nadać mu numer PESEL, zarejestrować go w USC. Jak to...

Świadczenia dla rodziców

Ulga na dziecko 2009

Rok 2008 to drugi z rzędu rok, w którym można odliczyć ulgę na dziecko. Co nowego wniosły przepisy, jak zmieniły się kwoty odliczeń i jak prawidłowo uwzględnić ulgę w swoim rozliczeniu? To wszystko wyjaśniamy w poniższym artykule. Warto zapoznać się z...

Świadczenia dla rodziców

Rozliczenie z dzieckiem

Rozliczenie podatku z dzieckiem przysługuje osobom samotnie wychowującym dziecko. Większość podatników płaci podatek według 18% stawki. Samotni rodzice mogą zapłacić podatek niższy o 556 zł. Jednak okazuje się, że wielu wypadkach realny zysk będzie...

Świadczenia dla rodziców

Ulga na dziecko

Ulga podatkowa na dziecko może być wykorzystana przy składaniu formularza PIT-37 w urzędzie skarbowym. Ulga ta została wprowadzona w 2007 roku wraz ze zmianą ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych. Z ustawy wynika, że w rozliczeniu za rok 2009...

Świadczenia dla rodziców

Co należy się po urodzeniu dziecka

Po urodzeniu dziecka przysługuje tzw. „becikowe", czyli jednorazowa zapomoga w wysokości 1000 zł. Mogą się o nią starać zarówno rodzice, jak również opiekunowie prawni dziecka. Można również starać się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka pod warunkiem,...

Świadczenia dla rodziców

Ulga dla matek prowadzących działalność gospodarczą

Na początku kwietnia 2009 r. zostały uchwalone zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że od 1 września 2009 r. kobieta, która prowadzi działalność gospodarczą i korzysta z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, nie będzie...

Świadczenia dla rodziców

Zasiłki rodzinne

Zasiłek rodzinny jest jedną z form wsparcia, która ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. O zasiłek ten mogą starać się rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka oraz pełnoletnie osoby, które uczą się, ale nie pozostają na...

Świadczenia dla rodziców

Sprawdź, jakie czekają nas zmiany w zasiłkach macierzyńskich

Sprawdź, jakie czekają nas zmiany w zasiłkach macierzyńskich

Trwająca od dłuższego czasu walka ZUS-u z luką prawną, która dawała rodzicom możliwość otrzymania wysokiego zasiłku macierzyńskiego, została zakończona. Z nadchodzących zmian z pewnością nie będą jednak zadowolone przedsiębiorcze mamy, które prowadzą...

Świadczenia dla rodziców

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o zasiłkach rodzicielskich

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o zasiłkach rodzicielskich

Rodzice i opiekunowie nowo narodzonego dziecka mają prawo starać się o finansowe wsparcie ze strony państwa. Kiedy maluch przyjdzie na świat, przysługują im różne świadczenia. Co należy wiedzieć na ich temat? Świadczenia rodzicielskie dziś Po...

Świadczenia dla rodziców

Zmiany w przyznawaniu świadczeń dla rodzin niepełnosprawnych dzieci

Zmiany w przyznawaniu świadczeń dla rodzin niepełnosprawnych dzieci

10 lutego, we wtorek wiceminister pracy, Elżbieta Seredyn zapoznała w imieniu resortu opiekunów niepełnosprawnych dzieci z propozycjami nowego systemu wsparcia. Niestety wymienione kwoty nie wzbudziły entuzjazmu rodzin. Jakie zmiany? Propozycje są...