Ulga na dziecko 2009

Rok 2008 to drugi z rzędu rok, w którym można odliczyć ulgę na dziecko. Co nowego wniosły przepisy, jak zmieniły się kwoty odliczeń i jak prawidłowo uwzględnić ulgę w swoim rozliczeniu? To wszystko wyjaśniamy w poniższym artykule. Warto zapoznać się z tematem, gdyż ulga podatkowa na dzieci to dla rodziców jeden z najlepszych sposobów, aby w rozliczeniu podatkowym zaoszczędzić naprawdę spore kwoty, bez wątpienia przydatne na wiele innych celów.

Kto może odliczyć ulgę na dziecko

Możesz rozliczyć ulgę jeżeli:

Polecane wideo:

 • wychowujesz dzieci (własne lub przysposobione), czyli jesteś rodzicem lub opiekunem,
 • jesteś opodatkowana/y na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej).

Ulga dotyczy:

 • dzieci małoletnich,
 • dzieci, bez względu na ich wiek, które zgodnie z odpowiednimi przepisami otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny,
 • dzieci do ukończenia 25 lat, uczące się w szkołach, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, z wyjątkiem dochodów wolnych od podatku dochodowego: renty rodzinnej i dochodów w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Nie możesz odliczyć tej ulgi, gdy jesteś opodatkowany podatkiem liniowym i gdy jesteś przedsiębiorcą opłacającym podatek zryczałtowany lub według karty podatkowej.

Kwota odliczenia na dziecko

 • Osoba z jednym dzieckiem odliczy maksymalnie kwotę 1 173, 70 zł.
 • Osoba z dwójką dzieci odliczy maksymalnie dwukrotność tej kwoty, tj. 2 347, 40 zł
 • Osoba z trójką dzieci odliczy maksymalnie trzykrotność tej kwoty, tj. 3 521, 01 zł
 • Osoba z czwórką dzieci odliczyć może maksymalnie 4 694, 80 złote.

Odliczenia dokonuje się maksymalnie do wysokości podatku. Jeżeli zatem roczny podatek jest niższy niż limit ulgi podlegający odliczeniu, odliczeniu podlega tylko część kwoty.

Ulga prorodzinna to ulga rodzicielska, tzn. w przypadku, gdy dziecko wychowują oboje rodzice, mają do odliczenia jedną ulgę w wysokości 1 173, 70 zł (kwota na dziecko).

Rodzice wychowujący a będący w trakcie rozwodu

W przypadku, gdy pomiędzy rodzicami-podatnikami wychowującymi dzieci orzeczono rozwód lub separację, ulga przysługuje temu z podatników wychowujących dziecko, u którego dziecko faktycznie zamieszkuje (bez względu na postanowienia sądu), pod warunkiem, że wychowuje on dziecko; jeżeli przez część roku podatkowego dzieci faktycznie zamieszkują u każdego z rodziców, odliczenie przysługuje każdemu z nich (o ile faktycznie wychowują dziecko). W tym przypadku kwota odliczenia stanowi iloczyn liczby miesięcy pobytu dzieci u rodzica i 1/12 kwoty ulgi na dziecko tj. kwoty 97, 81 zł (1/12 ze 1173, 70 zł).

Oto przykład jak obliczyć ulgę na dziecko: przez siedem miesięcy trójka dzieci mieszka z matką, a przez pięć miesięcy z ojcem. Odliczenie matki to prawie 2054 zł (7/12 z 3521 zł), ojca - nieco ponad 1467 zł (5/12 z 3521 zł).

Jeżeli dziecko przebywa u obojga rodziców na zmianę - warto zawrzeć porozumienie albo spisać protokół potwierdzający, u kogo dziecko będzie przebywać w roku nadchodzącym, albo u kogo dziecko przebywało w roku minionym. Przez wychowanie rozumieć należy faktycznie wychowanie i faktyczne ponoszenie ciężarów i konsekwencji wychowania dziecka. Nie tylko ponoszenie obciążeń finansowych.

Rodzice bez ślubu

Rodzice nie muszą mieć ślubu, aby skorzystać z ulgi. Zgodnie z przepisami (art. 27f ustawy o PIT) ulga przysługuje rodzicom (biologicznym lub adopcyjnym), a nie małżonkom. Ważne jest ponadto faktyczne wspólne zamieszkiwanie z dziećmi, bez czego raczej trudno mówić o wychowywaniu. Nie jest istotny meldunek. Trzeba też podkreślić, że ulga dotyczy łącznie obojga rodziców. Tak więc np. w przypadku jednego dziecka kwota 1173,70 zł może być odliczona od podatku jednego albo drugiego z rodziców, albo od podatku obojga w dowolnej, ustalonej przez rodziców proporcji.

Nie wolno natomiast odliczyć całej tej kwoty podwójnie tj. zarówno od podatku jednego, jak i drugiego rodzica.

Samotni rodzice

Samotny rodzic może rozliczyć się wspólnie z dzieckiem, a także skorzystać z ulgi. Wspólne rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem nie przeszkadza jednoczesnemu odliczeniu ulgi na to dziecko. Preferencyjne rozliczenie z dzieckiem samotnie wychowywanym jest niezależne od możliwości odliczenia od podatku kwoty 1 173,70 zł z tytułu wychowywania dziecka.

Potrzebne dokumenty::

 • akt urodzenia,
 • wyroki sądów w sprawach adopcyjnych,
 • ew. porozumienie, jeśli dziecko przebywa u obojga rodziców na zmianę.

Urząd Skarbowy może chcieć również sprawdzić, czy dzieci opisane w przedstawionych dokumentach w ogóle istnieją.

Zasady rozliczeń

Z ulgi prorodzinnej mogą skorzystać jedynie podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych. Nie tylko jednak poprzez złożenie PIT-36 czy PIT-37.

Podatnik, którego rozlicza zakład pracy (PIT-40) albo ZUS (PIT-40A/11A), również może poprosić pracodawcę albo ZUS o uwzględnienie w rozliczeniu PIT-40 czy PIT-40A kwoty ulgi prorodzinnej. W ten sposób pracownik czy świadczeniobiorca będzie mógł skorzystać z dobrodziejstwa rozliczenia go przez zakład pracy albo ZUS, nawet gdy będzie chciał skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Dla skorzystania z ulgi prorodzinnej w PIT-40 niezbędne jest złożenie pracodawcy przed 10 stycznia 2009 r. oświadczenia PIT-12. ZUS rozliczy świadczeniobiorcę na PIT-40A z urzędu, bez żadnego wniosku. W obu przypadkach należy złożyć dodatkowe oświadczenie o przysługującym uprawnieniu do ulgi prorodzinnej - również przed 10 stycznia 2009 r. W przypadku niezłożenia przez pracownika powyższego oświadczenia, w przypadku złożenia PIT-12 pracodawcy, pracownik traci prawo do rozliczenia ulgi

[wzór oświadczenia]

Warszawa, 6 stycznia 2009 r.

Kasia Kowalska ul. Kowalska 1/100-00 Warszawa

NIP 11-112-44-44

Nazwa Zakładu Pracy Sp. z .o.o. (albo Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w …). Uprzejmie proszę o uwzględnienie w podatkowym rozliczeniu rocznym ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania dwójki dzieci.

Oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w art. 27f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Kwota odliczenia, obliczona zgodnie z art.27f ust.2-5 ustawy, wynosi 2x1173, 7 zł, czyli łącznie 2347,40zł (słownie: dwa tysiące trzysta czterdzieści siedem zł 40 groszy.)

[podpis]

Złożenie tego oświadczenia spowoduje uwzględnienie ulgi prorodzinnej w rocznym obliczeniu podatku i szybszy zwrot nadpłaty, o ile wystąpi.

Jeżeli podatnik pracownik nie złoży takiego oświadczenia, a przedłoży zgodnie z odrębnymi warunkami PIT-12 pracodawcy, wówczas za dany rok utraci prawo do rozliczenia ulgi prorodzinnej. Jeżeli podatnik świadczeniobiorca ZUS nie złoży takiego oświadczenia i otrzyma PIT-40A z ZUS, wówczas ma prawo złożyć zeznanie roczne PIT-37 indywidualnie i w tym zeznaniu skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Złożenie oświadczenia 10 stycznia 2009 r. albo później traktowane jest na równi z nie złożeniem go w ogóle.

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Pomocy...

DzIaBoNg • ostatni post 1 tydzień temu

5
Artykuły Świadczenia dla rodziców
Świadczenia dla rodziców

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

macierzyński, ale jest niższy niż 1000 złotych, zostanie on automatycznie podniesiony do tej kwoty. Ze świadczenia mogą też skorzystać rodzice (...) Udogodnienia dla rodziców Ważne zmiany dla rodziców...

Świadczenia dla rodziców

Ulga dla matek prowadzących działalność gospodarczą

Na początku kwietnia 2009 r. zostały uchwalone zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że od 1 września 2009 r. kobieta, która prowadzi działalność gospodarczą i korzysta z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, nie...

Świadczenia dla rodziców

Sprawy urzędowe po porodzie

potrzebne jest jeszcze zaświadczenie lekarskie, które zamiast szpitala, rodzic (zazwyczaj tata ) niesie do urzędu w ciągu 14 dni od urodzenia. Reszta (...) gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia...

Świadczenia dla rodziców

Becikowe - nowe zasady, zaświadczenie od lekarza

Czyli o nowych zasadach przyznawania becikowego. Od 1 listopada 2009 roku w życie weszły nowe (//parenting.pl/portal/warunki-otrzymania-becikowego), które nakładają na kobiety obowiązek potwierdzenia opieki medycznej w czasie ciąży. U podstaw tych zmian,...

Świadczenia dla rodziców

Zmiany w zasiłkach i dodatkach na dzieci

Zmiany w zasiłkach i dodatkach na dzieci

1 listopada wchodzą w życie nowe stawki zasiłków dla rodziców oraz dodatków do nich.  Sprawdź, kto zyska, a kto straci na zmianach. Podstawą (...) rodziców do korzystania z pomocy finansowej o kwotę 100 złotych. Będzie...

Świadczenia dla rodziców

Wniosek o becikowe

Wniosek o becikowe

Pisemny wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Świadczenia dla rodziców

Dokumenty do becikowego - potrzebne papiery, warunki otrzymania zapomogi

Narodziny dziecka to niezwykłe wydarzenie w życiu rodziny. (//parenting.pl/portal/nowe-becikowe) jest znakiem życzliwości i uznania dla narodzin nowego obywatela. Dla wielu, zwłaszcza mniej zamożnych rodzin, jest bardzo potrzebnym i ważnym gestem. Bez...

Świadczenia dla rodziców

Becikowe za granicą

się o becikowe, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, pisemne oświadczenie podpisane przez drugiego rodzica, że nie zostało przez niego pobrane (...) świadczeń wypowiadają się w następujący sposób - jeśli dokument...