Świadczenia dla rodziców

Świadczenia dla rodziców to forma finansowej pomocy, którą rodzice lub opiekunowie dziecka otrzymują od państwa. Najważniejsze świadczenia rodzinne to: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego i świadczenia opiekuńcze. Dwa pierwsze świadczenia rodzinne są przyznawane głównie na podstawie dochodu na jednego członka rodziny. Świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne) są przyznawane na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności. Warto jeszcze wspomnieć o zasiłku macierzyńskim, który może być wypłacany przez pracodawcę lub zakład ubezpieczeń społecznych.

Polecane wideo:

Zasiłek rodzinny

Rodzice i prawni opiekunowie dzieci mają prawo do korzystania z materialnej pomocy państwa. Jednym z podstawowych zapomóg finansowych dla rodziców jest zasiłek rodzinny. Przyznaje się go wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka nie przekracza 504 zł. Jeśli natomiast członkiem rodziny jest osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, to górna granica nie może przekraczać wówczas 583 zł na osobę. W przypadku osób do 16. roku życia potrzebne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych lub osób pełnoletnich uczących się konieczne jest zaświadczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.Wysokość zasiłku rodzinnegojest uzależniona od ilości posiadanych dzieci i wynosi:

 • w przypadku dzieci do ukończenia 5. roku życia − 48 zł;
 • w przypadku dzieci powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, ale nie dłużej niż do przekroczenia 21. roku życia − 64 zł;
 • w przypadku dzieci kontynuujących naukę w szkole wyższej do ukończenia 24. roku życia bądź posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności − 68 zł.

Dodatek do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny jest wypłacany co miesiąc w identycznej kwocie w całej Polsce. Różnić się mogą dodatki do zasiłku rodzinnego, których wysokość ustala rada gminy. Może ona zachować standardową formę zasiłku lub podwyższyć ją o określoną kwotę. Dodatek rodzinnymoże przysługiwać z tytułu:

 • urodzenia dziecka − jednorazowy zasiłek na dziecko, tzw. „becikowe” w wysokości 1000zł;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością − kwota tego zasiłku może wynosić 60 zł (dziecko niepełnosprawne do 5. roku życia) lub 80 zł miesięcznie (dziecko niepełnosprawne powyżej 5. roku życia);
 • początku roku szkolnego − jednorazowy zasiłek przydzielany rodzicom we wrześniu w wysokości 100 zł;
 • nauki dziecka poza miejsce zamieszkania − dodatek ten wynosi 90 zł miesięcznie; dodatek związany z dojazdami dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania wynosi 50 zł;
 • samotnej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym − 250 zł miesięcznie;
 • samotnej opieki nad dzieckiem i utraty zasiłku dla bezrobotnych − 400 zł miesięcznie;
 • opieki nad dzieckiem w czasie trwania urlopu wychowawczego;
 • opieki nad dzieckiem w rodzinie wielodzietnej − w myśl prawa zasiłek ten przysługuje na trzecie i kolejne dziecko.

Poza wymienionymi dodatkami do zasiłku można otrzymywać stały zasiłek socjalnyuzależniony od wysokości dochodów. Jego wysokość waha się między 30 a 418 zł.

Świadczenia opiekuńcze

Na świadczenia opiekuńcze składają się zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne. Pierwszy rodzaj zapomogi przysługuje dziecku niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności. Zasiłek ten jest przyznawany bez względu na dochód rodziny. Jego wysokość to 153 zł. Innym rodzajem zasiłkujest świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Przysługuje on osobom, których dzieci posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem stałej lub długotrwałej opieki wynikającej z niemożności samodzielnej egzystencji bądź egzystencji wymagającej stałego udziału opiekuna. Pomoc opiekuna może być konieczna w zakresie rehabilitacji, leczenia czy edukacji. Obecnie (od 1 stycznia 2010 roku) przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego nie jest warunkowane wysokością dochodów. Jednorazowe świadczenie pielęgnacyjne wynosi 520 zł.

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński może być wypłacany przez zakład ubezpieczeń społecznych lub pracodawcę. W pierwszym przypadku ma on miejsce, gdy pracodawca zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego powyżej 20 pracowników, a w drugim, gdy pracodawca opłaca składki zdrowotne mniej niż 20 osobom. Zasiłek macierzyński przysługuje kobietom zatrudnionym na umowę o pracę i jest wypłacany w czasie trwania całego urlopu macierzyńskiego. Przysługuje on także kobietom, których dziecko urodziło się martwe lub wymaga hospitalizacji. W przypadku urodzenia dziecka martwego lub zgonu dziecka w okresie 8 tygodni od urodzenia, kobiecie przysługuje zasiłek przez 8 tygodni od urodzenia dziecka i nie krócej niż przez 7 dni od zgonu dziecka. Jeśli śmierć dziecka nastąpi po 8 miesiącach od urodzenia, wówczas zasiłek macierzyński przysługuje jej przez 7 dni od dnia śmierci dziecka. W przypadku długotrwałej hospitalizacji dziecka kobiecie przysługuje prawo do wykorzystania świadczenia w późniejszym terminie.

Komentarze

dyskusje na forum