Świadczenia dla rodziców

Świadczenia dla rodziców to forma finansowej pomocy, którą rodzice lub opiekunowie dziecka otrzymują od państwa. Najważniejsze świadczenia rodzinne to: zasiłek rodzinny, dodatki do zasiłku rodzinnego i świadczenia opiekuńcze. Dwa pierwsze świadczenia rodzinne są przyznawane głównie na podstawie dochodu na jednego członka rodziny. Świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne) są przyznawane na podstawie orzeczeń o niepełnosprawności. Warto jeszcze wspomnieć o zasiłku macierzyńskim, który może być wypłacany przez pracodawcę lub zakład ubezpieczeń społecznych.

Polecane wideo:

Zasiłek rodzinny

Rodzice i prawni opiekunowie dzieci mają prawo do korzystania z materialnej pomocy państwa. Jednym z podstawowych zapomóg finansowych dla rodziców jest zasiłek rodzinny. Przyznaje się go wówczas, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka nie przekracza 504 zł. Jeśli natomiast członkiem rodziny jest osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, to górna granica nie może przekraczać wówczas 583 zł na osobę. W przypadku osób do 16. roku życia potrzebne jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, a w przypadku osób starszych lub osób pełnoletnich uczących się konieczne jest zaświadczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.Wysokość zasiłku rodzinnegojest uzależniona od ilości posiadanych dzieci i wynosi:

 • w przypadku dzieci do ukończenia 5. roku życia − 48 zł;
 • w przypadku dzieci powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, ale nie dłużej niż do przekroczenia 21. roku życia − 64 zł;
 • w przypadku dzieci kontynuujących naukę w szkole wyższej do ukończenia 24. roku życia bądź posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności − 68 zł.

  Dodatek do zasiłku rodzinnego

Zasiłek rodzinny jest wypłacany co miesiąc w identycznej kwocie w całej Polsce. Różnić się mogą dodatki do zasiłku rodzinnego, których wysokość ustala rada gminy. Może ona zachować standardową formę zasiłku lub podwyższyć ją o określoną kwotę. Dodatek rodzinnymoże przysługiwać z tytułu:

 • urodzenia dziecka − jednorazowy zasiłek na dziecko, tzw. „becikowe” w wysokości 1000zł;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka z orzeczoną niepełnosprawnością − kwota tego zasiłku może wynosić 60 zł (dziecko niepełnosprawne do 5. roku życia) lub 80 zł miesięcznie (dziecko niepełnosprawne powyżej 5. roku życia);
 • początku roku szkolnego − jednorazowy zasiłek przydzielany rodzicom we wrześniu w wysokości 100 zł;
 • nauki dziecka poza miejsce zamieszkania − dodatek ten wynosi 90 zł miesięcznie; dodatek związany z dojazdami dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania wynosi 50 zł;
 • samotnej opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym − 250 zł miesięcznie;
 • samotnej opieki nad dzieckiem i utraty zasiłku dla bezrobotnych − 400 zł miesięcznie;
 • opieki nad dzieckiem w czasie trwania urlopu wychowawczego;
 • opieki nad dzieckiem w rodzinie wielodzietnej − w myśl prawa zasiłek ten przysługuje na trzecie i kolejne dziecko.

Poza wymienionymi dodatkami do zasiłku można otrzymywać stały zasiłek socjalnyuzależniony od wysokości dochodów. Jego wysokość waha się między 30 a 418 zł.

Świadczenia opiekuńcze

Na świadczenia opiekuńcze składają się zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne. Pierwszy rodzaj zapomogi przysługuje dziecku niepełnosprawnemu posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności. Zasiłek ten jest przyznawany bez względu na dochód rodziny. Jego wysokość to 153 zł. Innym rodzajem zasiłkujest świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym dzieckiem. Przysługuje on osobom, których dzieci posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze wskazaniem stałej lub długotrwałej opieki wynikającej z niemożności samodzielnej egzystencji bądź egzystencji wymagającej stałego udziału opiekuna. Pomoc opiekuna może być konieczna w zakresie rehabilitacji, leczenia czy edukacji. Obecnie (od 1 stycznia 2010 roku) przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego nie jest warunkowane wysokością dochodów. Jednorazowe świadczenie pielęgnacyjne wynosi 520 zł.

Zasiłek macierzyński

Zasiłek macierzyński może być wypłacany przez zakład ubezpieczeń społecznych lub pracodawcę. W pierwszym przypadku ma on miejsce, gdy pracodawca zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego powyżej 20 pracowników, a w drugim, gdy pracodawca opłaca składki zdrowotne mniej niż 20 osobom. Zasiłek macierzyński przysługuje kobietom zatrudnionym na umowę o pracę i jest wypłacany w czasie trwania całego urlopu macierzyńskiego. Przysługuje on także kobietom, których dziecko urodziło się martwe lub wymaga hospitalizacji. W przypadku urodzenia dziecka martwego lub zgonu dziecka w okresie 8 tygodni od urodzenia, kobiecie przysługuje zasiłek przez 8 tygodni od urodzenia dziecka i nie krócej niż przez 7 dni od zgonu dziecka. Jeśli śmierć dziecka nastąpi po 8 miesiącach od urodzenia, wówczas zasiłek macierzyński przysługuje jej przez 7 dni od dnia śmierci dziecka. W przypadku długotrwałej hospitalizacji dziecka kobiecie przysługuje prawo do wykorzystania świadczenia w późniejszym terminie.

Komentarze

dyskusje na forum

Pomocy...

DzIaBoNg • ostatni post 1 tydzień temu

5
Artykuły Świadczenia dla rodziców
Świadczenia dla rodziców

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

Korzystne zmiany dla rodziców od stycznia 2016

macierzyński, ale jest niższy niż 1000 złotych, zostanie on automatycznie podniesiony do tej kwoty. Ze świadczenia mogą też skorzystać rodzice (...) Udogodnienia dla rodziców Ważne zmiany dla rodziców...

Świadczenia dla rodziców

Ulga dla matek prowadzących działalność gospodarczą

Na początku kwietnia 2009 r. zostały uchwalone zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że od 1 września 2009 r. kobieta, która prowadzi działalność gospodarczą i korzysta z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, nie...

Świadczenia dla rodziców

Ulga na dziecko 2009

to dla rodziców jeden z najlepszych sposobów, aby w rozliczeniu podatkowym zaoszczędzić naprawdę spore kwoty, bez wątpienia przydatne na wiele innych celów (...) lub przysposobione), czyli jesteś rodzicem lub opiekunem, jesteś...

Świadczenia dla rodziców

Sprawy urzędowe po porodzie

potrzebne jest jeszcze zaświadczenie lekarskie, które zamiast szpitala, rodzic (zazwyczaj tata ) niesie do urzędu w ciągu 14 dni od urodzenia. Reszta (...) gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (tam, gdzie wypłacane są świadczenia...

Świadczenia dla rodziców

Becikowe - nowe zasady, zaświadczenie od lekarza

Czyli o nowych zasadach przyznawania becikowego. Od 1 listopada 2009 roku w życie weszły nowe (//parenting.pl/portal/warunki-otrzymania-becikowego), które nakładają na kobiety obowiązek potwierdzenia opieki medycznej w czasie ciąży. U podstaw tych zmian,...

Świadczenia dla rodziców

Zmiany w zasiłkach i dodatkach na dzieci

Zmiany w zasiłkach i dodatkach na dzieci

1 listopada wchodzą w życie nowe stawki zasiłków dla rodziców oraz dodatków do nich.  Sprawdź, kto zyska, a kto straci na zmianach. Podstawą (...) rodziców do korzystania z pomocy finansowej o kwotę 100 złotych. Będzie...

Świadczenia dla rodziców

Wniosek o becikowe

Wniosek o becikowe

Pisemny wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej.

Świadczenia dla rodziców

Dokumenty do becikowego - potrzebne papiery, warunki otrzymania zapomogi

Narodziny dziecka to niezwykłe wydarzenie w życiu rodziny. (//parenting.pl/portal/nowe-becikowe) jest znakiem życzliwości i uznania dla narodzin nowego obywatela. Dla wielu, zwłaszcza mniej zamożnych rodzin, jest bardzo potrzebnym i ważnym gestem. Bez...

Świadczenia dla rodziców

Becikowe za granicą

się o becikowe, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka, pisemne oświadczenie podpisane przez drugiego rodzica, że nie zostało przez niego pobrane (...) świadczeń wypowiadają się w następujący sposób - jeśli dokument...