Pokaż kategorie Parenting.pl
Pokaż kategorie

Obowiązek alimentacyjny

Obowiązek alimentacyjny jest to obowiązek dostarczenia środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, obciążający krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Zatem dotyczy on krewnych wstępnych, czyli rodziców, dziadków oraz zstępnych, czyli dzieci i wnuków. Najczęściej spotykanym obowiązkiem alimentacyjnym jest obowiązek rodziców wobec dziecka, który jest ustalany w przypadku rozpadu rodziny, czyli rozwodu współmałżonków.

Polecane wideo:

1. Rodzaje obowiązków alimentacyjnych po rozwodzie i potrzebne dokumenty

Pozew o alimenty jest składany w Sądzie Rejonowym w miejscu zamieszkania pozwanego lub w sądzie właściwym w miejscu zamieszkania powoda. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zakłada istnieje następujących rodzajów obowiązków alimentacyjnych:

  • obowiązek alimentacyjny wobec dzieci – rodzice zobowiązani są do dostarczania środków finansowych wobec dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczą na jego utrzymanie i wychowanie,
  • obowiązek alimentacyjny wobec współmałżonków – obowiązek alimentacyjny spoczywa także na współmałżonkach, których małżeństwo zostało rozwiązane lub unieważnione bądź małżonkowie znajdują się w separacji.

Innymi rodzajami obowiązku alimentacyjnego są także:

  • obowiązek alimentacyjny dzieci wobec rodziców,
  • obowiązek alimentacyjny wobec rodzeństwa.

Obowiązek alimentacyjny wobec dzieci ustala się przy orzekaniu władzy rodzicielskiej. Jego wysokość jest zasadniczo uzależniona od dochodów rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów i zakresu praw opieki, jaka została przyznana każdemu z opiekunów.

Podstawowe wzory dokumentów dotyczące alimentów na dziecko można pobrać z odpowiednich stron w Internecie. Należą do nich:

  • wzór wniosku o uchylenie obowiązku alimentacyjnego na dziecko,
  • wzór pozwu o obniżenie alimentów,
  • wzór pozwu o umorzenie alimentów z powodu wygaśnięcia obowiązku – usamodzielnienie się dziecka.

2. Kiedy wygasa obowiązek alimentacyjny wobec dzieci?

Alimenty na dziecko są przyzwane m.in. w sytuacji trudnej sytuacji majątkowej jednej ze stron. Ustanie obowiązku alimentacyjnego ma miejsce, gdy przesłanki do jego przyznania przestaną istnieć. Ma to miejsce w następujących przypadkach:

  • gdy osoba pobierająca alimenty znajdzie się w sytuacji, w której sama będzie mogła zaspokajać swoje potrzeby materialne,
  • gdy osoba płacąca alimenty nie będzie w stanie dostarczać środków na utrzymanie osoby pobierającej alimenty (np. w przypadku utraty pracy).

Obowiązek alimentacyjny nie podlega dziedziczeniu i wygasa ostatecznie w przypadku śmierci jednej ze stron. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zakłada, że istnieje możliwość uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to jednak obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka.

Ewelina Stanios, ponad rok temu

Polecane wideo:

Komentarze

DYSKUSJE NA FORUM

Artykuły Alimenty
Alimenty

Egzekucja alimentów

Egzekucja alimentów to proces potrzebny w przypadkach, kiedy osoba zobowiązana do płacenia alimentów za dziecko nie robi tego. Egzekucja (...) alimentów jest wykonywana przez komornika, a jeśli jest taka potrzeba, jest także wspomagana przez policję. Uchylanie się od alimentacji oznacza dla dłużnika

Alimenty

Alimenty a rozwód

może wystąpić z żądaniem przyznania mu alimentów. Według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny jest przewidziany w sytuacji, gdy jeden (...) zostają wspólne dzieci może wystąpić o alimenty na nie. Rozwód a obowiązek alimentacyjny Jeśli w wyniku rozwodu sytuacja materialna małżonka niewinnego

Alimenty

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Alimenty przysługują osobie, której zostały zasądzone z tytułu samotnego rodzicielstwa. Płacenie jest obowiązkiem prawnym, a uchylanie (...) się od ich uiszczenia jest karalne. Niestety zdarza się, że egzekucja zasądzonych alimentów jest bezskuteczna. Wówczas obowiązek alimentacyjny przejmuje państwo

Alimenty

Alimenty z funduszu

Alimenty z funduszu

Alimenty przysługują osobie, której zostały zasądzone z tytułu samotnego rodzicielstwa.

Alimenty

Wysokość alimentów

Wysokość alimentów

Wysokość alimentów na dzieci to za każdym razem sprawa indywidualna. Rodzice mogą z pomocą mediatora podjąć wspólną decyzję o wysokości (...) i terminach alimentów. Jeśli się to nie uda, sąd musi rozstrzygnąć, jaka wysokość alimentów będzie wystarczająca dla dobra dziecka i ustalić terminy wpłat

Alimenty

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko nie muszą być ustalone przez sąd. Sądowe orzeczenie alimentów jest pewnego rodzaju ostatecznością, gdy strony, tzn. osoba (...) uprawniona do alimentów oraz zobowiązana do ich płacenia, nie mogą się między sobą porozumieć lub kiedy osoba obciążona obowiązkiem alimentacyjnym

Alimenty

Fundusz Alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny to pomoc ze strony państwa dla dzieci, które nie otrzymują należnych alimentów. Pomoc ta jest szczególnie ważna (...) , jeśli samotny rodzic nie jest w stanie samodzielnie utrzymać dziecka, a osoba mająca obowiązek płacić alimenty, uchyla się od tego na tyle skutecznie

Alimenty

Od kogo możemy wyegzekwować alimenty?

Od kogo możemy wyegzekwować alimenty?

„Czy rodzic samotnie wychowujący dziecko, który ma trudności w uzyskaniu alimentów od drugiego z rodziców, może skutecznie poszukiwać środków (...) na utrzymanie dziecka u członków jego rodziny? Egzekucja alimentów wobec ojca mojego syna, tj. mojego byłego męża, jest bezskuteczna. Obecnie z trudem udaje

Samotne rodzicielstwo

Alimenty

. Obowiązek alimentacyjny rodziców Obowiązek alimentacyjny regulowany jest przez prawo zawarte w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zgodnie z art. 128, obowiązek alimentacyjny, a więc obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania na dziecko po rozwodzie małżonków, jest tak długo ważny, jak długo dziecko nie jest zdolne do samodzielnego utrzymania się. Alimenty na dziecko mogą zostać zawieszone, jeśli dochody z majątku dziecka (np. spadek po dziadkach itp.) wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny może zatem ciążyć na rodzicach nawet wtedy, gdy dziecko jest pełnoletnie, ale nie jest w stanie jeszcze samodzielnie się utrzymać, np. gdy dziecko podjęło studia wyższe i nie ma własnego źródła dochodu. Nie ma zatem ustalonej granicy wiekowej, od której ustaje obowiązek płacenia alimentów - wszystko zależy od konkretnego przypadku. Dziecko niepełnosprawne, niemogące utrzymać się samodzielnie, może żądać alimentów od rodziców na nieograniczony czas. Uregulowanie kwestii alimentów w wyroku rozwodowym istnieje także wtedy, gdy rozwodzący się małżonkowie dobrowolnie porozumieli się co do sposobu i kosztów utrzymania dziecka. Czasem alimenty na dziecko świadczy dwóch rodziców, ale w praktyce częściej sąd orzeka sprawowanie opieki nad dzieckiem przez jednego z rodziców, a drugiego obciąża obowiązkiem pokrywania całości kosztów utrzymania i wychowania dziecka, czyli obowiązkiem płacenia alimentów. Obciążenie rodziny obowiązkiem alimentacyjnym Czasem do świadczenia obowiązku alimentacyjnego mogą zostać pociągnięci dziadkowie dziecka lub jego rodzeństwo. Zgodnie z prawem rodzinnym i opiekuńczym, obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej i rodzeństwo. Jeśli zatem ojciec dziecka zobowiązany do płacenia alimentów zginie lub umrze, świadczenia alimentacyjne muszą regulować jego rodzice (dziadkowie dziecka) lub rodzeństwo dziecka. W praktyce obowiązek alimentacyjny dziadków i rodzeństwa powstaje wówczas, gdy nie może być realizowany przez rodziców. Jeśli dziadkowie płacą alimenty na dziecko, ponieważ uzyskanie ich od rodzica na czas wynika z nadmiernych trudności, mogą później mieć roszczenia regresowe w stosunku do zobowiązanego rodzica, tzn. mogą domagać się zwrotu wypłaconych alimentów. Pozew o alimenty Pozew o alimenty należy wnieść do sądu rejonowego. Wybór sądu należy do powoda. Właściwy jest sąd ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego lub sąd w okręgu miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów, czyli dziecka. W pozwie o alimenty należy wskazać właściwy sąd, do którego pozew jest kierowany. Powód może dochodzić alimentów przed sądem polskim również wtedy, gdy zobowiązany do płacenia alimentów mieszka za granicą. W pozwie należy wskazać osobę powoda, czyli tę, która wnosi o zasądzenie alimentów. Jeśli matka dochodzi alimentów w imieniu swojego małoletniego dziecka, w pozwie musi wskazać, że powodem jest dziecko, a nie ona. Jeśli nie określi dziecka jako powoda, sąd może odrzucić pozew. W prawidłowo napisanym pozwie musi widnieć zapis określający pozwanego, czyli osobę, od której domaga się alimentów. Należy podać jego imię, nazwisko oraz adres zamieszkania. Musi też znaleźć się żądanie, aby sąd zasądził określoną kwotę alimentów płatnych miesięcznie. Ponadto należy wskazać dzień, od którego alimenty mają być płacone co miesiąc. W uzasadnieniu pozwu o alimenty należy wskazać, że pozwany ma możliwości zarobkowe i majątkowe, by ponieść koszty obowiązku alimentacyjnego, co musi być poparte dowodami, np. odpowiednimi dokumentami. Wszystkie dokumenty, na jakie powołuje się powód w pozwie, muszą zostać wymienione w spisie załączników. Pozew o alimenty musi być własnoręcznie podpisany. Strona, która dochodzi alimentów przed sądem, jest zwolniona od opłat sądowych. Alimenty przed urodzeniem dziecka Jeśli ojcu dziecka zostało sądownie udowodnione ojcostwo, a mężczyzna ten nie jest mężem matki dziecka, jest zobowiązany do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie połogu w wysokości odpowiadającej okolicznościom. Dla określenia wysokości pomocy finansowej istotne jest to, czy matka dziecka pracuje. W sytuacji, gdy matka dziecka nie pracuje, ojciec dziecka musi pokrywać koszty jej utrzymania w całości. Gdy ojcostwo mężczyzny nie zostało sądownie ustalone, matka dziecka może dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko i wyłącznie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. (...) alimentacyjnym obciąża się ojca. Wysokość alimentów zależy od możliwości zarobkowych ojca dziecka, jak i od potrzeb samego dziecka. Jeśli dziecko jest chore

Porady prawne dla rodziców

Zmiany dotyczące ulgi prorodzinnej. Co należy wiedzieć?

Zmiany dotyczące ulgi prorodzinnej. Co należy wiedzieć?

oraz rodziców dzieci dorosłych, którzy mają wobec nich obowiązek (...) alimentacyjny. Zgodnie z postanowieniem Ministerstwa Finansów sam fakt wychowywania dziecka nie jest w takiej sytuacji wystarczający. Dzieci muszą otrzymywać zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ważny jest ponadto status ucznia lub studenta. Jakie kwoty możemy odliczyć? Jeżeli w danym roku wychowujemy jedno dziecko, kwota ta wynosi 1112,04 zł, w przypadku dwójki potomstwa suma ta się podwaja. Gdy opiekę sprawujemy nad trójką dzieci mamy prawo do odliczenia 4224,12 zł - ulga na trzecie dziecko wynosi od bieżącego roku 2000,04 zł, natomiast na czwarte i każde kolejne - 2700 zł. Dzięki nowelizacji ok. 1200 rodzin, które dotąd płaciły zbyt niski podatek, przez co nie mogły korzystać z pełnego odliczenia, będą miały możliwość korzystania z niego w całości. Warunkiem jest jednak odpowiednia wysokość dochodów, która w przypadku jednego zarabiającego rodzica nie może przekroczyć 112 000 w skali roku, podczas którego korzystają z ulgi. Jeśli korzystają z niej oboje rodzice, na każdego z nich przypada 56 000 zł. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której rodzice zdecydują o rozwodzie, będą oni musieli ustalić, jak będzie wyglądał podział ulgi, biorąc pod uwagę składane zeznania roczne. W przypadku, kiedy takie porozumienie nie będzie możliwe, sąd rozdzieli ją po połowie. Co ze studentem? Prawa do preferencji nie będą mieli rodzice dorosłych dzieci, które studiują na uczelniach wyższych i zarabiają więcej niż 3089 zł. Zdaniem Fiskusa pod uwagę należy brać kwotę przed potrąceniem składek przez ZUS. Zalicza się do niej także dochód uzyskany przez studenta poza granicami kraju, nawet wtedy, gdy nie osiąga on dochodów w Polsce, chociaż niektóre sądy w określonych przypadkach podważają zasadność takiej procedury.