Ulga na dziecko 2011

W tym roku ulgę prorodzinną odliczymy według tych samych zasad, co w PIT za rok 2009. Ci, którzy z niej korzystali, wiedzą już mniej więcej, co z czym. Dla nowicjuszy w tej dziedzinie kilka niezbędnych informacji.

Spis treści:
 1. 1. Ulga na dziecko
 2. 2. Kto może korzystać z ulgi prorodzinnej?
 3. 3. Jak ustalić miesiące, za które przysługuje ulga prorodzinna?
 4. 4. Dzieci niepełnosprawne
 5. 5. Rozwód/separacja
 6. 6. Ulga prorodzinna a zasiłek rodzinny

1. Ulga na dziecko

Ulga prorodzinna, nazywana inaczej ulgą na dziecko, polega na odliczeniu od podatku przez uprawnionego podatnika, kwoty zależnej od okresu wychowywania dziecka w danym roku podatkowym. „Ulga ta naliczana jest miesięcznie, za każdy miesiąc, w którym i podatnik i dziecko spełniali warunki do skorzystania z niej. Maksymalny okres to 12 miesięcy (w razie potrzeby może być naliczana dziennie). Za każdy miesiąc można odliczyć maksymalnie 92,67 zł, co przy sprawowaniu władzy rodzicielskiej przez podatnika przez cały rok kalendarzowy daje ulgę maksymalnej wysokości 1.112.04 zł na jedno dziecko.
Wyliczoną ulgę odejmuje się od kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych obliczanego wg skali podatkowej ze stawkami 18% i 32%, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne”.

Co zrobić, jeżeli rodzic (inaczej: uprawniony podatnik) ma dwa źródła dochodu? Jednym jest zatrudnienie na umowę o pracę, a drugim własna działalność gospodarcza - czy może skorzystać z ulgi? Tak. Musi ją tylko uwzględnić w zeznaniu podatkowym, w którym rozlicza dochód z umowy o pracę.

2. Kto może korzystać z ulgi prorodzinnej?

Z ulgi prorodzinnej może skorzystać podatnik, który w roku podatkowym wykonywał w stosunku do małoletniego dziecka:
- władzę rodzicielską,
- opiekę prawną lub
- pełnił funkcję rodziny zastępczej.
Jednoczesne korzystanie z ulgi
Z ulgi może skorzystać jednocześnie kilku podatników wychowujących to samo dziecko, jednak suma odliczeń wszystkich podatników nie może przekroczyć maksymalnej wartości ulgi na jedno dziecko (patrz wyżej).

Jeśli rodzice (opiekunowie, rodzice zastępczy) są małżeństwem, mogą podzielić się ulgą w dowolnie ustalonej przez siebie proporcji. W innym przypadku ulgę dzieli się wg faktycznego okresu sprawowania opieki nad dzieckiem. W razie potrzeby kwotę miesięczną można podzielić na 30 i rozliczyć w wysokości 1/30 za każdy dzień sprawowania opieki przez danego podatnika.

Ulga podatkowa przysługuje na dzieci własne i przysposobione (adoptowane).
Z ulgi podatkowej nie można skorzystać, gdy Sąd Opiekuńczy pozbawił podatnika władzy rodzicielskiej. Może to dotyczyć tylko jednego z rodziców. Jeżeli pozbawienie obejmuje cały rok podatkowy, rodzic nie może skorzystać z ulgi. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku zawieszenia władzy rodzicielskiej.
Ulga prorodzinna przysługuje nadal rodzicowi, któremu ograniczono władzę rodzicielską.

3. Jak ustalić miesiące, za które przysługuje ulga prorodzinna?

Jeśli dziecko urodziło się w roku 2010, miesiąc urodzenia będzie pierwszym branym pod uwagę przy obliczaniu wysokości ulgi. W przypadku osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej, będzie to miesiąc, w którym dziecko do niej trafi.
Opiekunowie prawni będą mogli skorzystać z ulgi za okres, w którym dziecko z nimi zamieszkiwało. Opieka, a więc i ulga prorodzinna, wygasa wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości lub wraz z przywróceniem władzy rodzicielskiej rodzicom dziecka.
Odliczenie na dziecko nie przysługuje także począwszy od miesiąca, w którym dziecko wstąpi w związek małżeński lub zostanie umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych) na podstawie orzeczenia sądu.

Ulga prorodzinna przysługuje co do zasady na dzieci małoletnie, więc miesiąc osiągnięcia pełnoletniości jest ostatnim miesiącem, za który rodzice (opiekunowie, rodzice zastępczy) mogą odliczyć sobie ulgę. Jest jednak parę wyjątków od tej zasady:

W przypadku dzieci pełnoletnich można z niej skorzystać, jeżeli dziecko:
 • nie ukończyło 25. roku życia i jednocześnie uczy się i nie osiąga własnych opodatkowanych dochodów lub
 • jest niepełnosprawne (otrzymuje zasiłek, dodatek pielęgnacyjny albo rentę socjalną).

Gdy w 2010 roku któryś z tych punktów przestał być aktualny, rodzic nie będzie mógł skorzystać z ulgi w pełnym wymiarze. Może odliczyć od podatku kwotę naliczoną za te miesiące, w których dziecko spełniało oba warunki (np. jeśli w maju kończy 25 lat, to odliczenie przysługuje za 5 miesięcy styczeń-maj).

Ulga prorodzinna przypadająca na pełnoletnie dzieci uczące się całkowicie przepadnie, jeżeli w rozliczanym roku podatkowym uzyskało ono dochody opodatkowane wg skali podatkowej lub z kapitału pieniężnego opodatkowanego z zastosowaniem 19% stawki, w łącznej wysokości ponad 3.089 zł. Ulga nie przepada natomiast w przypadku dzieci uczących się na uczelniach wyższych za granicą.

Jeżeli dziecko prowadzi własną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym lub w formie zryczałtowanej (karta podatkowa lub ryczałt ewidencjonowany), to rodzice nie mają prawa do ulgi prorodzinnej. I nie ma tu znaczenia faktycznie osiągnięty dochód - mogło go w ogóle nie być. Prawo do ulgi znosi sam fakt zgłoszenia w US szczególnej formy opodatkowania. Dotyczy to również dzieci niepełnosprawnych.

Ustawodawca przewidział jeden wyjątek. Prawo rodziców do korzystania z ulgi prorodzinnej nie wygaśnie, gdy dziecko czerpie zyski z wynajmu lokali (i umów pokrewnych) opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Dochody dziecka pełnoletniego uzyskiwane z działalności zwolnionej z podatku dochodowego od osób fizycznych nie wpływają na ulgę prorodzinną (chyba że są to dochody z zagranicy).

4. Dzieci niepełnosprawne

W przypadku dzieci niepełnosprawnych rodzic może korzystać z ulgi prorodzinnej bez względu na ich wiek i naukę w szkole lub jej brak. Nie ma też zastosowania w tym wypadku limit dochodów.

Jedynym wymogiem jest otrzymywanie przez dziecko:
 • renty socjalnej,
 • zasiłku pielęgnacyjnego (wypłaca wójt, burmistrz lub prezydent) bądź
 • dodatku pielęgnacyjnego (wypłacanego przez ZUS).

Oczywiście, gdy w trakcie roku podatkowego dziecko utraciło prawo do tego świadczenia, rodzic wykorzysta jedynie ulgę za miesiące, kiedy jeszcze przysługiwało.
Jak wypełnić PIT?

Ulgę prorodzinną można uwzględnić wyłącznie w samodzielnie składanym zeznaniu podatkowym. Służą do tego formularze PIT-36 i PIT-37. Nie ma możliwości, by rozliczenia dokonał zakład pracy za pracownika. Oprócz tego druku podatnik składa załącznik do zeznania PIT-0, w którym wpisuje kwotę do odliczenia, liczbę dzieci i ich numery PESEL (jeżeli nie posiadają dowodów osobistych, to imiona, nazwiska i daty urodzenia dzieci).

Łączną kwotę przysługującego odliczenia należy wpisać do zeznania podatkowego. Podatnik nie dołącza do zeznania innych zaświadczeń ani dokumentów. Fiskus ma jednak prawo, w ramach czynności sprawdzających, wezwać do przedłożenia określonych dokumentów, np. odpisu aktu urodzenia dziecka, zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły dziecka pełnoletniego, odpisu orzeczenia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej itd.

Jeżeli podatnik rozlicza się za pomocą PIT-36L, PIT-28, PIT-16A, PIT-38, PIT-40 lub PIT-4A, NIE MOŻE skorzystać z ulgi prorodzinnej.

5. Rozwód/separacja

Jeżeli obojgu rodzicom nadal przysługuje władza rodzicielska, oboje mają prawo do korzystania z ulgi prorodzinnej. Ich woli pozostawiono sposób rozdysponowania pomiędzy siebie przysługującej im kwoty, pamiętając o górnej granicy 1.112.94 zł na dziecko.

6. Ulga prorodzinna a zasiłek rodzinny

Podatnik korzystający ze świadczeń rodzinnych, który zdecyduje się skorzystać z ulgi prorodzinnej może utracić prawo do zasiłku. Wszystko dlatego, że odliczenie od podatku wysokiej kwoty podnosi dochód, który brany jest pod uwagę przy ustalaniu prawa do tego rodzaju świadczeń i może on przekroczyć ustawowy próg 504 zł dochodu na osobę w rodzinie (583 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne). Osoby otrzymujące zasiłek powinny więc wyliczyć, czy po skorzystaniu z ulgi nie stracą prawa do zasiłku w kolejnym okresie zasiłkowym (od 01.11.2011 do 31.10.2012).

 

Porozmawiaj o tym na Kącik dla Mam »
+ Załóż wątek

Dyskusje na forum

Redakcja Nowe artykuły w portalu 0 odpowiedzi Ulga na dziecko 2011 Redakcja:

Luty 2011. Powoli dochodzimy do siebie po Świętach. Niekoniecznie możemy dojść do siebie po styczniowych podwyżkach VAT , tym bardziej, że zewsząd straszą kolejnymi. Rozpędu nabiera gorączkowa walka z PIT-ami .

Artykuły Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny Po urlopie macierzyńskim

Kiedy kończy się urlop macierzyński pojawia się pytanie: co dalej? Wiele kobiet zastanawia się wówczas, czy wrócić do pracy, czy też pozostać w domu do momentu, kiedy maluszek nieco podrośnie. Jest to niewątpliwie trudna decyzja i niestety nie ma...

Zasiłek rodzinny Zasiłek rodzinny na dziecko

Zasiłek rodzinny jest jedną z form wsparcia, która ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych ... albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Kiedy nie przysługuje zasiłek rodzinny? gdy dziecko lub osoba ucząca się pozostaje w związku ... jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko, gdy członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba ... zasiłek rodzinny? Wysokość zasiłkurodzinnego wynosi miesięcznie: 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 91,00...

Świadczenia dla rodziców Ulga na dziecko

Ulga podatkowa na dziecko może być wykorzystana przy składaniu formularza PIT-37 w urzędzie skarbowym. Ulga ta została wprowadzona w 2007 roku wraz ze zmianą ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych. Z ustawy wynika, że w rozliczeniu za...

Świadczenia dla rodziców Ulga na dziecko 2010

Najpopularniejsza w 2008 roku ulga będzie brana pod uwagę w rozliczeniach za 2009 rok, mimo że jej limit nieco zmalał (ulga na dziecko za rok 2009 zmniejszyła się o 61,66 zł w porównaniu z rokiem poprzednim i wynosi teraz 1 112,04 zł). Zmiana związana...

Świadczenia dla rodziców Ulga na dziecko 2009

Rok 2008 to drugi z rzędu rok, w którym można odliczyć ulgę na dziecko. Co nowego wniosły przepisy, jak zmieniły się kwoty odliczeń i jak prawidłowo uwzględnić ulgę w swoim rozliczeniu? To wszystko wyjaśniamy w poniższym artykule. Warto zapoznać się z...

Przedszkola Zapisy do przedszkola 2011

Uwaga mamy! Trwa rekrutacja dzieci do przedszkoli! I choć tu nie ma zasady - „kto pierwszy, ten lepszy" - i tak warto się pospieszyć, by spokojnie złożyć wszystkie wymagane dokumenty. Proces rekrutacyjny rozpoczyna się z początkiem marca. Obowiązek przedszkolny Pięciolatki...

Świadczenia dla rodziców Ulga dla matek prowadzących działalność gospodarczą

Na początku kwietnia 2009 r. zostały uchwalone zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, że od 1 września 2009 r. kobieta, która prowadzi działalność gospodarczą i korzysta z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, nie będzie...

Jak adoptować dziecko?
Baza ośrodków opiekuńczo-adopcyjnych Jak adoptować dziecko?

Jak adoptować dziecko? Jak przebiega adopcja? - zaczynają się zastanawiać rodzice, którzy stracili nadzieję na poczęcie własnego potomka, a bardzo pragną mieć dziecko, które będą mogli wychowywać i kochać. Adopcja musi być głęboko przemyślaną...

Kariera czy dziecko?
Decyzja o ciąży Kariera czy dziecko?

Obiecująca kariera czy uroczy, niesforny brzdąc? Wybór jest trudny. Praca zawodowa skutecznie odsuwa decyzję o dziecku na później, a zajście w ciążę staje się dylematem kobiety.

Dziecko niejadek
Żywienie przedszkolaka Dziecko niejadek

Problemy z niejadkami zna wielu rodziców. Niejadek odmawia jedzenia w ogóle, to znaczy za każdym razem każe się długo prosić, zanim cokolwiek zje lub nie chce jeść, np. warzyw czy mięsa. W obu przypadkach rodzice często starają się wmusić...

Dziecko z chmur
Patronaty Dziecko z chmur

Dwie różne kobiety, dwa różne problemy- łączy ich jedno....chcą mieć dziecko. To pełna radości i smutku książka opisująca zmaganie się z medycyną, emocjami, miłością i macierzyństwem. Jednak niesie ogromne przesłanie i daje nadzieję każdej kobiecie,...

Relacje z dziećmi Tata i dziecko

Od momentu, kiedy dziecko pojawia się na świecie, między mamą, tatą i nowym członkiem rodziny zaczyna tworzyć się piękna, pełna miłości i czułości więź. Trzeba ją jednak intensywnie pielęgnować, by nie uległa rozerwaniu. Dbać o nią musi nie tylko mama...

Niegrzeczne dziecko
Problemy w wychowaniu dziecka Niegrzeczne dziecko

Dobrą wiadomością dla rodziców jest fakt, iż niegrzeczne dzieci najzwyczajniej w świecie nie istnieją, a problemem jest nie tyle sam maluch, co jego zachowanie. Gdy mówimy o niegrzecznym zachowaniu dziecka, mamy na myśli działania, które...

Jak uczyć dziecko?
Metody wychowawcze Jak uczyć dziecko?

Jak uczyć dziecko? Nie ma uniwersalnej metody działania. Dziecko bowiem to wypadkowa genów mamy i taty, wykazująca indywidualne tempo rozwoju i chęć poznawczą.

Rozpieszczone dziecko
Metody wychowawcze Rozpieszczone dziecko

Mówiąc o rozpieszczonym dziecku często ma się na myśli terroryzującego całą rodzinę małego szkraba. Jak nie ulegać zachciankom maluchów i być konsekwentnym rodzicem?

Wspomóż rozwój intelektualny swojego Dziecka Jak rozwijać dziecko?

Jak rozwijać dziecko? Jak stymulować naturalny rozwój malucha? Najlepiej wspierać jego pasje i zachęcać do poszerzania wiedzy w zakresie swojego hobby.

Dziwne zwyczaje maluchów Dziecko przeklina

Dziecko przeklina, a rodzice zachodzą w głowę, skąd taki grzeczny maluch zna brzydkie słowa. Używanie niecenzuralnego słownictwa przez dziecko często jest nieświadome.

Wycieczki Dziecko w samochodzie

Wyjazdy to czas spędzony wspólnie z rodziną i z dziećmi. Powinien to być zatem czas bardzo dobrze przygotowany, przynoszący każdemu wiele przyjemności i powodów do wspomnień. Aby tak się stało, postaraj zawczasu przygotować się do wyprawy, spakuj wszystkie...

Kultura Dziecko Wodnik

WODNIK 20.01 - 19.02. Wodnik to indywidualista. Gdy wszyscy siedzą, on stoi. Gdy wszyscy stoją, on biega. Mimo tego, a także mimo oryginalności, ma wielką potrzebę kontaktu z ludźmi. Dziecko spod znaku Wodnika bardzo szybko się nudzi. Lubi nowe wyzwania...

Kultura Dziecko Byk

BYK 21.04- 20.05. Urodzone pod znakiem Byka dzieci są spokojne i cechują się chęcią do przebywania w bezpiecznym towarzystwie. W późniejszych relacjach z ludźmi charakteryzują się zdrowym rozsądkiem i praktycznością. Gdy Byki przyzwyczają się do jakiejś...

Kultura Dziecko Rak

RAK - 22.06. - 22.07. Znak ten charakteryzuje się łagodnością. Raki są bardzo miłe, towarzyskie, cierpliwe i lubiące spokój. Są także przeważnie bardzo subtelne. Łatwo ulegają wpływom innych osób. Z zewnątrz spokojne, w środku szaleją z niepokoju i łatwo...

Kultura Dziecko Strzelec

STRZELEC 23.11- 22.12. Strzelec ma bardzo optymistyczne i łagodne podejście do życia. Jest pogodnym optymistą, pełnym wiary w ludzi, uwielbiającym towarzystwo i zarażającym swym humorem innych. Nie lubi powagi i poważnych sytuacji, w których obowiązuje...

Kultura Dziecko Waga

WAGA 23.09 - 23.10. Waga to znak spokoju. Z dziecka urodzonego pod tym znakiem wyrośnie na pewno osoba uczciwa i kierująca się w życiu sprawiedliwością i poczuciem równości. Zrównoważona z zewnątrz Waga to jednak nieustanna burza w środku. Duszę ma niespokojną...

Kultura Dziecko Baran

BARAN 21.03 - 20.04. Dziecko spod znaku Barana to istne żywe srebro. Od momentu kiedy staje na nogi, nieustannie biega. To osoba od najmłodszych lat niezależna i niesłuchająca rodziców. Woli nauczyć się czegoś na własnych błędach niż polegać na wskazówkach...

Kultura Dziecko Koziorożec

KOZIOROŻEC 22.12. - 20.01. Koziorożec od dzieciństwa jest zorganizowany i umie dobrze zaplanować sobie czas. Charakteryzuje się sumiennością i przywiązaniem. Od maleńkości zachowuje się jak osoba dorosła. Potrafi wszystko skrupulatnie i dobrze wykonać....

Kultura Dziecko Lew

LEW 23.07 - 23.08. Znak ten charakteryzuje się dobrodusznością i wywieraniem dobrego wpływu na otoczenie. Osoby urodzone pod tym znakiem są ruchliwe, ambitne, dumne, wrażliwe ale i… samolubne. Horoskop dla dzieci spod znaku Lwa Chłopcy urodzeni pod znakiem...

Dziecko Panna
Kultura Dziecko Panna

PANNA 24.08 - 22.09. Panny są bardzo bystre, mądre i racjonalne. Większość ich poczynań poprzedzona jest wieloma przemyśleniami i próbą racjonalnego podejścia do sprawy. Panna zawsze wszystko dokładnie analizuje, a gdy jest w centrum jakichś wydarzeń,...

Kultura Dziecko Ryba

RYBY 20.02 – 20.03. Zodiakalne Ryby cechują się wielką subtelnością i empatią. Są osobami, które zawsze wiedzą, jaką drogę wybrać. Ufają sobie i sami potrafią dobrze podejmować decyzje. Potrafią doskonale słuchać i pomagać. To nieprofesjonalni...

Kultura Dziecko Skorpion

SKORPION 24.10 - 22.11. Mimo dość groźnej nazwy tego znaku, osoby urodzone pod nim są zazwyczaj miłe i przyjemne. Zdolne w tym, co wykonują, cierpliwe z natury, jednakże nie raz zdarza im się popadać w złość. Często są zazdrosne i łatwo zapominają o tym,...

Kultura Dziecko Bliźniak

BLIŹNIĘTA 21.05 - 21.06. Urodzeni pod znakiem Bliźniąt są bardzo pracowici i towarzyscy oraz zdolne do przystosowania się w każdej sytuacji. Mimo pracowitości, Bliźnięta zaczynając coś, rzadko doprowadzają to do końca.  Dzieci spod tego znaku bardzo...

Agresja i autoagresja Gdy dziecko gryzie

Początkowo każdy rodzic jest szczęśliwy, kiedy widzi, jak jego maleństwu rosną pierwsze ząbki. Problem pojawia się wtedy, gdy dziecko gryzie nie te rzeczy, które powinno lub zaczyna gryźć otaczające go osoby. Najczęściej jest tak, że dziecko gryzie...

Aby Maluszek poczuł się lepiej Gdy dziecko kłamie

Wiele kwestii jest trudnych dla rodziców. Szczególnie kłopotliwe są kłamstwa dzieci. Zdarzają się one często i z wielu powodów. Zwykle przyczyną jest chęć zwrócenia na siebie uwagi, uniknięcia kary lub zdobycia uznania rówieśników,...

Marudne dziecko
Aby Maluszek poczuł się lepiej Marudne dziecko

Marudne dziecko nie ułatwia życia rodzicom. Ciągle narzekający maluch potrafi wyprowadzić rodziców z równowagi. Ci jednak muszą wykazać się cierpliwością i pewnym sprytem, by odwrócić uwagę dziecka od tego, co mu się nie podoba. Rodzice...

Alimenty Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko nie muszą być ustalone przez sąd. Sądowe orzeczenie alimentów jest pewnego rodzaju ostatecznością, gdy strony, tzn. osoba uprawniona do alimentów oraz zobowiązana do ich płacenia, nie mogą się między sobą porozumieć lub kiedy osoba...

Dziecko w podróży
Wycieczki Dziecko w podróży

Małe dziecko w podróży może wywołać wiele obaw u młodych rodziców. Jechać na wakacje z niemowlakiem? A czemu nie? Wypoczynek z dzieckiem może być wielką frajdą dla rodziców, a przede wszystkim dla niego samego. Można zamiast tego zaproponować opiekę...

Agresja i autoagresja Gdy dziecko przeklina

Czy twoje dziecko przeklina? Nie martw się, dzieci, szczególnie te kilkuletnie, bardzo często robią coś takiego. Zwykle eksperymentują z brzydkimi słowami po to, aby zwrócić na siebie uwagę twoją i otoczenia, stąd bierze się przeklinanie...

Trzecie dziecko
Decyzja o ciąży Trzecie dziecko

Czy trzecie dziecko ma jakieś cechy wynikające z samej kolejności urodzenia? Jakie mogłyby to być cechy? Czy pierwsze dziecko musi mieć zupełnie inny charakter niż pozostałe rodzeństwo?

Rozwód a dziecko
Rozwód i separacja Rozwód a dziecko

Rozwód rodziców to poważny wstrząs dla dziecka, które nie rozumie, dlaczego mama i tata przestali się kochać. Jak pomóc dziecku przeżyć rozstanie rodziców?

Kiedy drugie dziecko?
Wykorzystaj szansę, jaką daje Ci druga ciąża Kiedy drugie dziecko?

Kiedy drugie dziecko? Po roku, dwóch latach, trzech, a może dziesięciu od pierwszej ciąży? Jaka jest najlepsza różnica wieku między rodzeństwem? A może poprzestać na jednym maluszku?

Zwierzęta Pies a dziecko

Większość dzieci marzy o posiadaniu psa – zwierzę może być bowiem najlepszym przyjacielem. Aby tak się stało, rodzice powinni rozsądnie podejść do wyboru pupila.

pokaż 10 następnych
Zamknij

Wypełnij swoje dane

Ryzyko schorzeń często zależne jest od płci, wieku i wykonywanego zawodu

Wiek determinuje zarówno ryzyko schorzeń, jak i rodzaj leczenia

Dzięki informacji o Twojej lokalizacji i ubezpieczeniu, będziemy mogli zaproponować Ci najlepszych specjalistów i kliniki zajmujące się Twoim problemem

-

Dane kontaktowe potrzebne są nam do powiadomienia Cię o odpowiedziach specjalistów

Akceptuję regulamin zadawania pytań.
Cofnij